x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityön kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelija hallitsee oppialan teoreettiset, ammatilliset ja tutkimukselliset perusteet. Opiskelija hallitsee alan peruskäsitteet ja lähtökohdat sekä tuntee sosiaalisia ongelmia ja niiden syntyprosesseja. Opiskelija tuntee sosiaalityön toimintatavat, eettiset lähtökohdat, toimintakentän, palvelujärjestelmän sekä sosiaalityötä ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja hallinnolliset periaatteet. Lisäksi hän osaa soveltaa ja arvioida hankkimaansa tietoa työelämässä. Hän on saanut sosiaalityön asiakastyön perusvalmiudet käytännön opetuksessa tapahtuvan oppimisen kautta ja hän pystyy seuraamaan alan kehitystä ja kehittymään asiantuntijana. Hän on syventänyt yhteiskuntatieteellistä näkemystään muiden alojen opintojen avulla (valinnaiset opinnot). Opiskelija hallitsee tieteellisen ajattelun ja tieteellisten työskentelytapojen perusteet. Hän ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan periaatteet ja eettisen toiminnan välttämättömyyden tiedeyhteisössä. Hän hallitsee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja kirjoittamisen perustaidot ja tunnistaa ja ratkaisee oman alan ongelmia ja tutkimuskysymyksiä tieteellisen tiedon ja tutkimusmenetelmien avulla.

Sisältö

Sosiaalityön kandidaattiohjelma koostuu seuraavista opinnoista:

1. Sosiaalityön perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (55 op). Perus- ja aineopinnoissa perehdytään sosiaalityön teoriaan, eettiseen perustaan, ammatillisiin käytäntöihin ja menetelmiin, erilaisten palvelu- ja auttamisjärjestelmien toimintaan sekä opiskellaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen teon taitoja sosiaalityön näkökulmasta. Opintoihin sisältyy sosiaalityön asiakastyössä suoritettava käytännön opetuksen jakso.

2. Valinnaiset opinnot. Valinnaiset opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä, joista oman tutkinto-ohjelman opintoja voi olla korkeintaan 20 opintopistettä. Valinnaisiin opintoihin sisältyy vähintään yksi muun kuin oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus, teemaopintokokonaisuus tai erillinen kokonaisuus, jonka laajuus on vähintään 20 op.

3. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot (20 op)

4. Opiskelutaidot (5 op)

5. Kieli- ja viestintäopinnot (15 op)


avaa kaikki

Sosiaalityön kandidaattiohjelma

Yleiset valmiudet, YTK
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot
Pakolliset opintojaksot vaihtelevat opiskelijan tutkinto-ohjelman mukaan. Tarkemmat tiedot kunkin tutkinto-ohjelman pakollisista opintojaksoista löydät tutkinto-ohjelman kuvaustekstistä sekä opintokokonaisuuden kuvaustekstistä sähköisestä opinto-oppaasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, YTK ja PsK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja, joissa vieraan kielen taso vähintään B1-B2
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Sosiaalityön aineopinnot 55 op
STYA1 Sosiaalityön oikeudelliset ja hallinnolliset perusteet 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
STYA1A Sosiaalioikeus, 5 op (2.slk / 2.klk)
STYA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen, 5 op (2.slk / 2.klk)
STYA2 Elämänkulku ja sosiaalityö, 5 op (2.klk)
STYA3 Sosiaalityön taidot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
STYA3B Käytännön opetus ja ohjaus, 15 op (2.slk / 2.klk)
STYA5 Kandidaatintutkielma, 10 op (3.slk / 3.klk)
Sosiaalityön kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 60 op
Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat valinnaisia opintoja 60 op, joista korkeintaan 20 op voi olla oman tutkinto-ohjelman opintoja. Valinnaisiin opintoihin sisältyy vähintään yksi muun kuin oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus, teemaopintokokonaisuus tai erillinen kokonaisuus, jonka laajuus on vähintään 20 op. Seuraavat jaksot voivat kuulua valinnaisiin opintoihin.
STYA6 Päihteiden käyttö seurauksineen, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
STYA7 Lapset ja lastensuojelu, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
STYA8 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
STYA9 Vanhuus ja gerontologinen sosiaalityö, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö