x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityön maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee laaja-alaisesti sosiaalityötä koskevia teoreettisia ja toimintakäytäntöjä kehittäviä näkökulmia ja osaa hyödyntää niitä niin tutkimuksellisesti kuin ammatillisestikin. Lisäksi hän on syventänyt yhteiskuntatieteellistä näkemystään muiden alojen opinnoilla. Käytännössä tapahtuvan harjoittelun kautta opiskelijalla on valmiudet toimia sosiaalityön vaativassa asiakastyössä, hallinnollisissa-, suunnittelu- tai kehittämistehtävissä. Hän kykenee perusteltuun ajatteluun ja eettiseen harkintaan sekä osaa toimia erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisissa työryhmissä sosiaalityön asiantuntijana. Opiskelija kykenee viemään itsenäisesti läpi tutkimusprosessin, jossa hän soveltaa teoreettista ja metodista tietämystään ja osoittaa kykyään analyyttiseen ja tutkimuseettiseen ajatteluun. Hän osaa arvioida tieteellisten lähteiden laatua ja luotettavuutta sekä hyödyllisyyttä omassa tutkimuksessaan. Hän hallitsee sosiaalityön tutkimukselle tyypillisiä tutkimusmenetelmiä ja pystyy valitsemaan sovellettavan tutkimusmenetelmän perustellulla tavalla. Hän osaa hankkia ja hallita tietoa itsenäisesti ja pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja hallitsee tieteellisen argumentaation.

Sisältö

Sosiaalityön maisteriopinnot koostuvat seuraavista opinnoista:

1. Sosiaalityön syventävät opinnot (100 op). Opinnoissa syvennetään sosiaalityötä ja sen toimintakäytäntöjä koskevaa teoreettista, ammatillista ja tutkimuksellista osaamista. Opiskelijat suorittavat kolmen kuukauden harjoittelun sosiaalityön vaativan asiakastyön, kehittämistyön, hallinnon tai tutkimuksen alueella.

2. Valinnaiset opinnot (20 op). Opinnot koostuvat opiskelijan vapaasti valitsemista opinnoista.


avaa kaikki

Sosiaalityön maisteriopinnot

Sosiaalityön syventävät opinnot 100 op
STYS2 Asiantuntijuutta syventävät opinnot 20 op
STYS2A Syventävä ammatillinen asiantuntijuus, 5 op (1.slk / 1.klk)
STYS2B Sosiaalityön harjoittelu, 15 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
STYS3 Tutkielmaopinnot 65 op
STYS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
STYS3B1 Konkreettinen sosiaalitutkimus, 5 op (1.klk)
STYS3B3 Havainnot ja kokemukset, 5 op (1.klk)
STYS3C Tutkielmaseminaari, 15 op (1.klk)
STYS3D Pro gradu -tutkielma, 40 op (2.klk)
Sosiaalityön maisteriopintojen valinnaiset opinnot 20 op
Valinnaisia opintoja on mahdollista valita esimerkiksi oman yksikön eri teemaopinnoista sekä oman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista valinnaisista opinnoista.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö