x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet tarkastella ja eritellä yhteiskuntaa. Opiskelija tuntee sosiaalitieteiden ajattelun ja tutkimuksen historiaa ja tärkeimpiä nykysuuntauksia. Hän tunnistaa ja osaa kuvata keskeisiä sosiaalitieteellisiä käsitteitä ja teoreettisia lähestymistapoja. Opiskelijalla on yleiskuva sosiaalitieteiden yhteiskunnallisesta merkityksestä ja tehtävästä. Opiskelijalla on tutkimuksen tekemisen perusvalmiudet. Hän osaa jäsentää ja arvioida sosiaalitieteellistä keskustelua kriittisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Hän osaa tunnistaa ja muotoilla tutkimuskysymyksiä sekä hakea kirjallista ja empiiristä tietoa. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ohjatusti tutkielman, jossa hän käyttää sosiaalitieteellisiä tutkimusmenetelmiä, soveltaa sosiaalitieteiden teoreettisia näkökulmia sekä tekee tuloksia koskevia päätelmiä. Opiskelija osaa työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä. Hän hallitsee tieteelliset opintokäytännöt ja osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelijalla on edellytykset aloittaa maisteriopinnot ja kehittyä valitsemansa tieteenalan asiantuntijaksi.


avaa kaikki

Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma

Yleiset valmiudet, YTK
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot
Pakolliset opintojaksot vaihtelevat opiskelijan tutkinto-ohjelman mukaan. Tarkemmat tiedot kunkin tutkinto-ohjelman pakollisista opintojaksoista löydät tutkinto-ohjelman kuvaustekstistä sekä opintokokonaisuuden kuvaustekstistä sähköisestä opinto-oppaasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, YTK ja PsK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja, joissa vieraan kielen taso vähintään B1-B2
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
SOS4 Sosiaalitieteiden alat I 10 op
Suoritettava 2 allaolevaa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman omat opiskelijat valitsevat kaksi opintojaksoa (SOS4.1-SOS4.6).
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka, 5 op
SOS4.2 Sosiaalipsykologia, 5 op
SOS4.3 Sosiologia, 5 op
SOS4.4 Sukupuolentutkimus, 5 op
Sosiaalitieteiden aineopinnot 50 op
Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 65 op
Valinnaisiin opintoihin sisältyy vähintään yksi muun kuin oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus, teemaopintokokonaisuus tai erillinen kokonaisuus, jonka laajuus on vähintään 20 opintopistettä.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö