x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet eritellä tieteelliseltä pohjalta viestinnän erilaisia ilmiöitä sekä toimia median ja viestinnän alan työtehtävissä. Opiskelija tuntee median, journalistiikan, puheviestinnän ja kulttuurintutkimuksen keskeiset käsitteet sekä viestinnän tutkimuksen historiaa ja tärkeimpiä nykysuuntauksia ja ymmärtää viestinnän eri muotojen yhteiskunnalllisen merkityksen. Hän ymmärtää eettisen toiminnan välttämättömyyden ja tuntee eettisen toiminnan periaatteet sekä tutkimuksessa että median ja viestinnän alan työtehtävissä. Hän osaa ilmaista itseään sekä kirjallisesti että suullisesti tieteellisessä ja ammatillisessa kontekstissa. Hänellä on valmiudet suunnitella ja tehdä ohjatusti tutkielma. Opiskelijalla on edellytykset aloittaa maisteriopinnot ja kehittyä valitsemansa alan asiantuntijaksi ja ammattiosaajaksi.

Sisältö

YTK-tutkinnon rakenne (yhteensä 180 op):
- Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 26-33 op
- Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman perusopinnot 25 op
- Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman aineopinnot 70 op
- Valinnaiset opinnot 52-59 op

Lisätiedot

Journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelman opiskelija suorittaa aineopinnoissa
- Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin (15 op)
- yhden seuraavista opintokokonaisuuksista:
Journalistiikan opintokokonaisuus 25 op
Kuvajournalismin opintokokonaisuus 25 op
Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus 25 op
Puheviestinnän opintokokonaisuus 25 op
- Tutkinto-ohjelman valinnaiset aineopinnot 10 op
sekä
- Tutkinto-ohjelman yhteiset tutkimusopinnot 20 op


avaa kaikki

Journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma

Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 26–34 op
JOVYT Yleiset opiskeluvalmiudet 11–12 op
JOVY1 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op (1.slk / 1.klk)
JOVY2 Tiedonhankinnan perusteet, 1 op (1.klk)
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk)
YKYYHT2 Yhteiskunnan mittaaminen, 5 op (2.slk)
Kieli- ja viestintäopinnot 15–22 op
Journalistiikan opiskelijat suorittavat KKSUYTK Tieteellisen kirjoittamisen sijaan opintojakson JOVA18 Journalistinen kieli. Kuvajournalismin opiskelijat suorittavat tieteellisen kirjoittamisen (KKSUYTK) sijaan opintojakson JOVA18A Journalistinen kieli kuvajournalisteille.
JOVA18 Journalistinen kieli, 10 op
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, YTK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja
KKSUYTK Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op (3.slk)
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman aineopinnot 70 op
Kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat opintokokonaisuuden Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin. Lisäksi opiskelijat suorittavat joko journalistiikan, kuvajournalismin, median ja kulttuurintutkimuksen tai puhevistinnän opintokokonaisuuden. Tutkimusopinnot ovat kaikille yhteisiä. Aineopintojen valinnaiset opintojaksot opiskelijat suorittavat valintansa mukaan.
JOVJ Journalistiikan opintokokonaisuus 25 op
JOVA21 Uutisjournalismi, 5 op (2.slk / 2.klk)
Monimediajournalismi 10 op
JOVA14 Lehti- ja verkkojournalismi, 4 op (2.slk / 2.klk)
JOVA15 Radiojournalismi, 3 op (2.slk / 2.klk)
JOVA16 Televisiojournalismi, 3 op (2.slk / 2.klk)
JOVA20 Journalismin tulevaisuus, 5 op (3.slk)
JOVKA Kuvajournalismin opintokokonaisuus 25 op
Opintojaksojen JOVKA1-5 lisäksi opiskelijat suorittavat JOVA19 Harjoittelu (5 op). Aineopintojen valinnaisia opintojaksoja kuvajournalismin opiskelijat suorittavat vain 5 op.
JOVKA2 Uutiskuvaus, 5 op
JOVKA3 Henkilökuvaus, 5 op
JOVKA5 Kuvan uudet muodot, 5 op
JOVPV Puheviestinnän opintokokonaisuus 25 op
JOVA1 Esiintyminen, 5 op (2.slk)
JOVA2 Ryhmäviestintä, 5 op (2.klk)
JOVA4 Vaikuttaminen ja argumentointi, 5 op (2.klk)
JOVPVA5 Poliittinen viestintä, 5 op (2.klk)
Tutkinto-ohjelman valinnaiset aineopinnot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
Valinnaisiksi aineopinnoiksi opiskelija voi ottaa esimerkiksi kaksi opintojaksoa media- ja kulttuurintutkimuksen tai puheviestinnän opintokokonaisuudesta tai opintojakson JOVKA1 Johdatus visuaaliseen kulttuuriin tai valinnaisiksi opinnoiksi tarjolla olevia teatterityön tutkinto-ohjelman opintojaksoja tai vaihdossa suoritettuja opintoja. Kuvajournalismin opiskelijat suorittavat vain yhden valinnaisen aineopintojen opintojakson (5 op).
JOVVAL Aineopintojen muu valinnainen opintojakso, 5–10 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Valinnaiset opinnot 51–59 op
Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja omien tavoitteidensa mukaisesti. Valinnaisiin opintoihin tulee sisältyä vähintään yksi opetussuunnitelman mukainen kokonaisuus, jonka laajuus on vähintään 20 op. Valinnaisiin opintoihin voi sisältyä myös yksikön vapaaehtoisia opintoja. Kandidaatin tutkintoon ei voi sisällyttää syventäviä opintoja, joten oman tai muiden tutkinto-ohjelmien syventävät opinnot eivät käy kandidaatintutkinnon valinnaisiksi opinnoiksi.Kandidaatin tutkintoon ei voi sisällyttää syventäviä opintoja, joten oman tai muiden tutkinto-ohjelmien syventävät opinnot eivät käy valinnaisiksi opinnoiksi.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö