x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Huk-tutkinnon suorittanut kandidaatti:

•kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen työelämässä
•tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteet ja osaa seurata oman alansa kehitystä
•tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
•ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
•osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä siten, että merkitsee muiden tekemästä työstä lainaamansa tai referoimansa osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla
•osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
•osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
•osaa käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
•osaa käyttää tietotekniikkaa työelämän edellyttämällä perustasolla

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman suorittaneella on

-hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito, johon kuuluu venäjän kielen rakenteiden ja keskeisen sanaston hallinta
-Venäjän historian ja kulttuurin sekä venäläisen yhteiskunnan keskeisten instituutioiden hyvä tuntemus ja kyky toimia venäläisessä ympäristössä
-erilaisten kieli-, kirjallisuus- ja kulttuurintutkimuksen tai käännöstieteen suuntausten ja tutkimusmetodien tuntemus ja kyky soveltaa niitä tutkimuksen tekemiseen
-tiimityöskentelyn periaatteiden tuntemus ja kyky toimia ryhmässä
-perustaidot itsenäisen tutkimuksen laatimiseen ja riittävän vahva metodinen pohjakoulutus voidakseen valita oman erikoisalansa maisteriopinnoissa

Venäjän kieleen ja kulttuuriin erikoistunut (opintojaksot VENA6, VENA7 ja VENA8) opiskelija

-tuntee kielitieteen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin
-tuntee kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä tutkimuksessa ja kriittisessä luennassa
-hallitsee venäjänkielisen tieteellisen kirjoittamisen
-tuntee venäläisen kaunokirjallisuuden historian 1800-luvulta nykypäivään

Venäjän kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistunut (opintojaksot VENA11, VENA12, VENA13, VENA16) opiskelija

-tuntee ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet
-osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä venäjästä suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta venäjäksi
-pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja venäjästä suomeksi ja suomesta venäjäksi arkipäiväisissä tilanteissa
-tuntee terminologian perusperiaatteita ja osaa käyttää niitä käännöstyön tukena
-osaa tuottaa kieliopillisesti virheetöntä ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä


avaa kaikki

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Yleiset valmiudet
Opiskeluvalmiudet 5 op
LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op (1.slk / 1.klk)
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk / 1.klk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteiset opinnot, HuK 5 op
Suoritettava vähintään yksi opintojakso. Kääntämiseen erikoistuvien suoritettava LTLY03. Kieleen ja kulttuuriin erikoistuvien suoritettava LTLY01 tai KIRP1 tai KIRP2.
LTLY03 Kääntämisen perusteet, 5 op (1.slk)
Täydentävät opinnot 0–5 op
Suoritettava 0–5 opintopistettä
Täydentävien opintojen suorittaminen on vapaaehtoista.
VENT1 Kielioppiharjoitukset, 5 op (1.slk / 1.klk)
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot 30 op
VENP1 Kielioppi I, 5 op (1.slk)
VENP2 Kielioppi II, 5 op (1.klk)
VENP3 Suullinen viestintä I, 5 op (1.slk / 1.klk)
VENP4 Kirjallinen viestintä I, 5 op (1.slk / 1.klk)
VENP5 Näkökulmia kääntämiseen, 5 op (1.slk / 1.klk)
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineopinnot 45–50 op
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II, 5 op (2.slk / 2.klk)
Kieliharjoittelu Venäjällä 15 op
VENA2 Kieliharjoittelu, 5 op (2.klk)
VENA3 Venäjän yhteiskunta, 5 op (2.klk)
VENA4 Kaunokirjallisuus, 5 op (2.klk)
Vaihtoehtoiset aineopinnot 15–20 op
Suoritettava yksi allaolevista
Venäjän kielen ja kulttuurin opintopolku 15–20 op
Suoritettava 15–20 opintopistettä
Aineenopettajakoulutukseen option saaneet voivat suorittaa kohdan 15 op:n laajuisena.
VENA6 Venäjän kielen rakenne, 10 op (2.slk / 2.klk)
VENA8 Kirjallisuuden analyysi, 5 op (2.slk / 2.klk)
Venäjän kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku 20 op
VENA16 Kääntäminen äidinkieleen, 5 op (2.slk / 2.klk)
VENA11 Dialogitulkkaus, 5 op (3.slk / 3.klk)
VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi, 5 op (3.slk / 3.klk)
VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä, 5 op (3.slk / 3.klk)
Vapaaehtoiset aineopinnot 0–15 op
Opintojaksojen suorittaminen on vapaaehtoista
VENA9 Käännöstaidon kehitysharjoituksia, 5 op (2.slk / 2.klk)
VENA10 Konsekutiivitulkkaus, 5 op (3.slk / 3.klk)
VENA14 Nyky-Venäjä venäjänkielisessä mediassa, 5 op (3.slk / 3.klk)
Valinnaiset opinnot 88– op
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen pakollisia edeltäviä opintoja 35– op
Sisällytetään HuK-tutkinnon valinnaisiin opintoihin
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet 25– op
Pakolliset opinnot 25 op
LTLY03 Kääntämisen perusteet, 5 op (1.slk)
TRMU2 Monikielinen käännöstyöpaja, 5 op (3.slk / 3.klk)
Vaihtoehtoiset opinnot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Opiskelija suorittaa yhden opintojakson, joka vastaa hänen maisteriopintoihinsa suunnittelemaansa erikoisalaa.
Vapaaehtoiset opinnot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
Kääntäjän suomen opinnot I 10 op
TRSU01 Johdatus kääntäjän suomen opintoihin, 5 op (2.slk / 2.klk)
TRSU02 Normit ja asiakirjoittaminen, 5 op (3.slk / 3.klk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö