x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kielen maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittanut maisteri:
• kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
• kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
• osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
• kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
• kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
• pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
• hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Tutkinto-ohjelman omat osaamistavoitteet
Suomen kielen maisteriopinnot suorittanut kykenee toimimaan itsenäisesti kielen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja työskentelemään yhdessä niin oman kuin muidenkin alojen edustajien kanssa. Hän osaa sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja ympäristöihin sekä täydentää omaa osaamistaan tarpeiden mukaan.

Opiskelija osaa analysoida suomen kieltä muodon ja merkityksen osalta monipuolisesti ja kriittisesti niin kielenkäytön kuin eri teorioiden näkökulmista. Hän osaa vertailla suomea sukukieliin ja muihin maailman kieliin, analysoida kieltä erilaisilla kielentutkimuksen menetelmillä ja soveltaa tietojaan laajahkon tutkimuskysymyksen tutkimiseen. Hän tuntee laajasti fennististä nykytutkimusta, erityisesti erikoistumisalaltaan. Syventävissä opinnoissa opiskelija on myös syventänyt osaamistaan oman työelämäsuuntautumisensa mukaisesti, esimerkiksi suomi toisena ja vieraana -kielenä tai työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumisopinnoissa.

Sisältö

Maisteriopinnot koostuvat suomen kielen syventävistä opinnoista (80 op) ja muista opinnoista (40 op).

Syventävissä opinnoissa keskeisenä tavoitteena on suomen kielen aineopintojen antaman laaja-alaisen osaamisen pohjalta erikoistua yhteen tai muutamaan osa-alueeseen ja laatia itsenäinen laaja tutkimus. Erikoistumisopintoja on viideltä eri alalta: suomi toisena ja vieraana kielenä, työelämäviestintä ja kielikonsultointi, kielen opetus ja oppiminen, kielen variaatio ja muutos sekä kielen rakenteet, merkitys ja käyttö.

Syventävien opintojen sisällä opiskelijan on mahdollista erikoistua työelämäorientaationsa mukaan. Tarjolla olevissa erikoistumisopinnoissa on kaksi sellaista kokonaisuutta, joista voi saada erillisen merkinnän: suomi toisena ja vieraana kielenä sekä työelämäviestintä ja kielikonsultointi. Molemmista kokonaisuuksista voi suorittaa 25 op. Jos opiskelija suorittaa niistä vähintään 20 op, hän saa erikoistumisestaan merkinnän myös tutkintotodistukseen.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuus on suunnattu opettajiksi aikoville, mutta se antaa S2-alan asiantuntemusta myös muille kieliammattilaisille. Opinnoissa perehdytään toisen kielen oppimisen ja opettamisen teoreettisiin ja käytännöllisiin kysymyksiin, sekä kielitaidon käsitteeseen ja kielitaidon arvioinnin periaatteisiin. Opinnoissa myös analysoidaanniitä suomen kielen ilmiötä, jotka ovat suomea oppivien näkökulmasta haastavia.

Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuus antaa valmiudet sekä työelämän viestintäkäytäntöjen tutkimiseen että käytännön kieliammattilaistyöhön erilaisissa liike-elämän, julkisen hallinnon ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Opinnoissa perehdytään työelämäviestinnän (erityisesti kirjoitettujen työelämätekstien) kielitieteelliseen tutkimukseen, harjaannutaan työelämän viestintätilanteiden analyyttisessa tarkastelussa, tutustutaan kieliammattilaisen työnkuvaan, tuotetaan ja sovelletaan asiantuntijatietoa sekä kehitetään omia teksti- ja viestintävalmiuksia.

Maisterin tutkintoon kuuluu valinnaisia opintoja 40 op, jotka opiskelija saa koostaa vapaasti. Suositus kuitenkin on, että tutkintoon sisältyy oman alan syventävien opintojen lisäksi myös jokin muu opintokokonaisuus eikä vain irrallisia opintoja. Opettajaksi suuntautuvilla tutkinnon valinnaiset opinnot koostuvat valtaosaltaan opettajan pedagogisista opinnoista (35 op).


avaa kaikki

Suomen kielen maisteriopinnot

Suomen kielen syventävät opinnot 80 op
SUOS3 Erikoistumisopinnot 20–25 op
Suoritettava 20–25 opintopistettä
Opiskelija voi suorittaa vapaasti valiten 4 opintojaksoa. Jos opiskelija suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuudesta tai työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuudesta vähintään 20 op, hän saa näistä opinnoista merkinnän myös tutkintotodistukseen.
Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus 0–25 op
Suoritettava 0–5 allaolevaa
Jos suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuudesta 20-25 op, saa kokonaisuudesta merkinnän tutkintotodistukseen.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Kokonaismerkintään suoritettava jaksoista jompikumpi
SUOV5 Harjoittelu, 5 op
Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus 0–25 op
Suoritettava 0–5 allaolevaa
Jos suorittaa työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuudesta 20-25 op, saa kokonaisuudesta merkinnän myös tutkintotodistukseen.
Kielen oppiminen ja opettaminen 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta.
Kielen variaatio ja muutos 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta
Kielen rakenteet, merkitys ja käyttö 0–20 op
Suoritettava 0–4 allaolevaa
Suoritetaan yhteensä 20 op yhdestä tai useammasta erikoistumisvaihtoehdosta.
Työelämäopinnot 0–5 op
Suoritettava 0–1 allaolevaa
Jaksoa ei tarvitse suorittaa, jos kohdassa S3 on suorittanut 25 op sisältäen harjoittelun (SUOV5 tai SUOT5)
SUOS8 Työelämäopinnot, 5 op
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot 0–10 op
Suoritettava 0–2 allaolevaa
JOVP2 on pakollinen aineenopettajille, JOVPVS8:n suorittamista suositellaan vahvasti. Sijoitetaan kandidaatin tai maisterin tutkintoihin.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö