x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksiköstä valmistuntu humanististen tieteiden kandidaatti:

- kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen työelämässä
- tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteet ja - osaa seurata oman alansa kehitystä
- tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
- ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
- osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä siten, että merkitsee muiden tekemästä työstä lainaamansa tai referoimansa osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla
- osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
- osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
- osaa käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
- osaa käyttää tietotekniikkaa työelämän edellyttämällä perustasolla

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelman suorittaneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Viestintäosaaminen

Opiskelija osaa

- kommunikoida erilaisissa englannin taitoa vaativissa puhetilanteissa.
- lukea kriittisesti ja analysoida erilaisia englanninkielisiä tekstejä (mm. tieteelliset tekstit, kaunokirjallisuus, asiaproosa).
- tuottaa sujuvaa englanninkielistä tekstiä.
- argumentoida systemaattisesti ja analysoida toisten argumentointia.

Sisältöosaaminen

Opiskelija

- hallitsee tieteenalansa peruskäsitteet ja osaa analysoida puhuttua ja kirjoitettua kieltä näiden käsitteiden avulla.
- osaa kommunikoida omaan alaansa liittyvistä aiheista ja esittää perusteltuja argumentteja.
- pystyy soveltamaan hankkimaansa tietoa aktiivisesti ja itsenäisesti akateemisten ja ammatillisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien tuottamisessa.
- osaa vertailla englanninkielisten maiden kulttuuria omaan kulttuuriinsa.
- osaa selittää ja käyttää keskeisiä käsitteitä suorittamiensa moduuliopintojen alalla.
- osaa tehdä itsenäisen, tieteenalaansa liittyvän tutkielman.


Lisäksi englannin kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun sekä siihen liittyvät Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet sekä Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuudet suorittanut humanististen tieteiden kandidaatti:

- tuntee ammattimaisen, monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet.
- osaa kääntää ammattimaisesti yleiskielisiä tekstejä englannista suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta englanniksi.
- pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja englannista suomeksi ja suomesta englanniksi arkipäiväisissä tilanteissa.
- tuntee terminologian perusperiaatteita ja osaa käyttää niitä käännöstyön tukena.
- pystyy perustelemaan, millainen suomen kieli eri tilanteissa on toimivaa ja tarkoituksenmukaista.

Sisältö

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelman opinnot (180 op) koostuvat perusopinnoista (30 op), aineopinnoista (45 op), yksikön yhteisistä opinnoista (5 op), yleisistä valmiuksia kehittävistä opinnoista (9-12 op) ja valinnaisista opinnoista (88-91 op). Tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnot antavat opiskelijoille laaja-alaiset perusvalmiudet moniin asiantuntijatehtäviin.

Perusopintojen alkuvaiheen opintojaksot ovat kaikille opiskelijoille yhteisiä. Niiden jälkeen opinnoissa on tarjolla kaksi eri opintopolkua, englannin kieli ja kirjallisuus sekä englannin kääntäminen ja tulkkaus. Perusopinnoissa opiskelija voi valita jommankumman opintopolun tai yhdistellä niiden sisältämiä opintojaksoja vapaasti.

Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnoissa tarkastellaan kielen rakennetta, käyttöä, vaihtelua ja oppimista. Lisäksi perehdytään englanninkielisen kirjallisuuden lajeihin, eri aikakausien ja maiden kirjallisuuteen sekä kulttuurisiin teksteihin. Englannin kääntämisen ja tulkkauksen opintoihin kuuluu käännöstieteen, käännösviestinnän sekä kielen ja kulttuurin opintoja, jotka johdattavat esimerkiksi markkinointitekstien, EU-asiakirjojen, käyttöohjeiden ja kirjallisuuden ammattimaiseen kääntämiseen.

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiopinnoista opiskelija voi hakeutua englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin tai monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin. Maisteriopintoihin jatkaminen edellyttää vastaavan opintopolun suorittamista aineopinnoissa.


avaa kaikki

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Yksikön yhteiset opinnot 5 op
Suoritettava vähintään yksi opintojakso. Kääntämiseen erikoistuvien suoritettava LTLY03.
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan, 5 op (1.slk / 1.klk)
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op (1.slk / 1.klk)
LTLY03 Kääntämisen perusteet, 5 op (1.slk)
Yleiset valmiudet 9–12 op
Opiskeluvalmiudet 5 op
LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op (1.slk / 1.klk)
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk / 1.klk)
Kieli- ja viestintäopinnot 4–7 op
Suomen kieli 3 op
KKSUHUK1 Kirjoitusviestintä, 3 op (3.slk / 3.klk)
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen perusopinnot 30– op
Pakolliset opinnot 30– op
ENGP1 Englannin kielen rakenne I, 5 op (1.slk)
ENGP2 Kirjallisuus ja kansakunta, 5 op (1.slk)
Vaihtoehtoiset opinnot 15– op
Suoritettava 15 opintopistettä
Englannin kielen ja kirjallisuuden opintopolku 0–15 op
Suoritettava 0–3 allaolevaa
Saavuttaakseen opettajan pätevyyden opiskelijan on suoritettava tämä opintopolku kokonaisuudessaan.
Englannin kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku 0–15 op
Suoritettava 0–3 allaolevaa
ENGP7 Käännösviestintä I, 5 op (1.klk)
Vapaaehtoiset opinnot
NUMBER_OF, mutta NBR == 0!
ENGP10 Muita perusopintoja, 1–10 op
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen aineopinnot 45– op
min 45 op
Pakolliset opinnot 45– op
ENGA6 Kielen vaihtelu nykyenglannissa, 5 op (2.slk / 2.klk)
Vaihtoehtoiset opinnot 30– op
Suoritettava 30 opintopistettä
Kaikille yhteiset vaihtoehtoiset opinnot 5– op
Suoritettava 1 allaolevaa
ENGA2 Kieliharjoittelu, 5 op
ENGA3 Vaihtoehtoinen opintojakso, 5 op (3.slk / 3.klk)
ENGA21 Opintopassi, 5 op
Englannin kielen ja kirjallisuuden opintopolku
Suoritettava 0–25 opintopistettä
Edetäkseen englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin ja saavuttaakseen opettajan pätevyyden opiskelijan on suoritettava tämä opintopolku kokonaisuudessaan.
Englannin kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku
Suoritettava 0–25 opintopistettä
Edetäkseen monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin (englanti) opiskelijan on suoritettava tämä opintopolku kokonaisuudessaan.
Vapaaehtoiset opinnot
NUMBER_OF, mutta NBR == 0!
ENGA27 Muita aineopintoja, 1–10 op
Valinnaiset opinnot 88– op
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen pakollisia edeltäviä opintoja 35– op
Sisällytetään HuK-tutkinnon valinnaisiin opintoihin
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet 25– op
Pakolliset opinnot 25 op
LTLY03 Kääntämisen perusteet, 5 op (1.slk)
TRMU2 Monikielinen käännöstyöpaja, 5 op (3.slk / 3.klk)
Vaihtoehtoiset opinnot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Opiskelija suorittaa yhden opintojakson, joka vastaa hänen maisteriopintoihinsa suunnittelemaansa erikoisalaa.
Vapaaehtoiset opinnot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö