x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kirjallisuustieteen kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Huk-tutkinnon suorittanut kandidaatti:
• kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen työelämässä
• tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteet ja osaa seurata oman alansa kehitystä
• tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
• ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
• osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä siten, että merkitsee muiden tekemästä työstä lainaamansa tai referoimansa osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla
• osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
• osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
• osaa käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
• osaa käyttää tietotekniikkaa työelämän edellyttämällä perustasolla

Tutkinto-ohjelman omat osaamistavoitteet:
Kirjallisuustieteen kandidaattiohjelmasta valmistuva opiskelija osaa analysoida systemaattisesti niin kirjallisia kuin muitakin kulttuurisia ja yhteiskunnallisia tekstikäytänteitä. Opiskelijalla on monipuoliset metodiset valmiudet eritellä ja vertailla kirjallisia esitystapoja, kulttuurisia konteksteja sekä tekstien tuottamiseen ja lukemiseen liittyviä tekijöitä. Opiskelija pystyy tuottamaan hyvin argumentoitua ja julkaisukelpoista asiatekstiä sekä kirjoittamaan analyyttisesti taiteen ja kulttuurin eri ilmiöistä. Opiskelija hallitsee tutkimuksen tekemisen perustaidot ja ymmärtää teorioiden, metodien ja aineistojen suhteita. Opiskelija pystyy omaehtoiseen tieteellisen tutkielman laadintaan sekä hallitsee akateemisen keskustelun ja kommentoinnin taidot. Kirjallisuustieteen kandidaattiohjelmasta valmistuvalla opiskelijalla on kattava tietämys kirjallisuuden poetiikasta ja filosofiasta, kirjallisuushistoriasta, kirjallisuuden ja kulttuurin nykyilmiöistä sekä erilaisista tekstilajeista. Opiskelija tuntee suomalaisen ja kansainvälisen kirjallisuuden perinteen, nykyvirtaukset sekä kirjallisuus- ja kulttuurielämään vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät. Opiskelija tuntee kirjallisuudentutkimuksen keskeiset paradigmat ja pystyy osallistumaan kriittisesti oman tieteenalansa keskusteluun.


avaa kaikki

Kirjallisuustieteen kandidaattiohjelma

Yleiset valmiudet
Opiskeluvalmiudet 5 op
LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op (1.slk)
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk)
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Suomen kieli 5 op
KKSUHUK Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op (3.slk / 3.klk)
Puheviestintä
Suoritettava yksi allaolevista
Aineenopettajaksi suuntaaville suositellaan jaksoa KKSUOPE.
Valinnainen opintojakso 2 op
Suoritettava suomen, ruotsin tai vieraan kielen opintojakso 2 op taitotasolta B1-C2. Jaksot on listattu Kielikeskuksen opinto-oppaassa.
Yksikön yhteiset opinnot
Suoritettava yksi allaolevista
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot 0–10 op
Suoritettava 0–2 allaolevaa
JOVP2 on pakollinen aineenopettajille, JOVPVS8:n suorittamista suositellaan vahvasti. Sijoitetaan kandidaatin tai maisterin tutkintoihin.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö