x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kielen kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Huk-tutkinnon suorittanut kandidaatti:

•kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen työelämässä
•tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteet ja osaa seurata oman alansa kehitystä
•tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
•ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
•osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä siten, että merkitsee muiden tekemästä työstä lainaamansa tai referoimansa osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla
•osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
•osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
•osaa käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
•osaa käyttää tietotekniikkaa työelämän edellyttämällä perustasolla


Ranskan kielen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalaan liittyvät taidot:

Viestintäosaaminen

-osaa kommunikoida ja perustella näkemyksiään erilaisissa ranskan taitoa vaativissa puhetilanteissa
-ymmärtää erilaisia ranskankielisiä tekstejä (mm. tieteelliset tekstit, kaunokirjallisuus, asiaproosa)
-osaa kirjoittaa asiatekstiä

Sisältöosaaminen

-osaa vertailla ranskankielistä kulttuuria omaan kulttuuriinsa
-hallitsee kieli- ja kirjallisuustieteen peruskäsitteitä
-osaa analysoida omaan alaansa liittyviä aiheita ja esittää perusteltuja argumentteja
-osaa tehdä ohjatusti tieteenalaansa liittyvän tutkielman


avaa kaikki

Ranskan kielen kandidaattiohjelma

Yleiset valmiudet
Opiskeluvalmiudet 5 op
LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op (1.slk / 1.klk)
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk / 1.klk)
Yksikön yhteiset opinnot 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Ranskan kielen perusopinnot 30 op
RANP1 Kielioppi, 5 op (1.slk / 1.klk)
RANP2 Suullinen viestintä, 5 op (1.slk / 1.klk)
RANP3 Kirjallinen viestintä, 5 op (1.slk / 1.klk)
RANP4 Johdatus kielitieteeseen, 5 op (1.slk / 1.klk)
RANP5 Ranskan yhteiskunta I, 5 op (1.slk / 1.klk)
RANP6 Ranskan kirjallisuus I, 5 op (1.slk / 1.klk)
Ranskan kielen aineopinnot 45–50 op
RANA1 Ranskan syntaksi, 5 op (2.slk / 2.klk)
RANA2 Ranskan kielen tuottaminen, 5 op (2.slk / 2.klk)
RANA3 Kieliharjoittelu, 5 op
RANA5 Ranskan yhteiskunta II, 5 op (2.slk / 2.klk)
RANA6 Ranskan kirjallisuus II, 5 op (2.slk / 2.klk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö