x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittanut maisteri:
•kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
•kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
•osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
•kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
•kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
•pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
•hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon


Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot suorittanut
•osaa käyttää venäjän kieltä sujuvasti sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa ja hallitsee oman alansa erikoissanaston
•osaa tuottaa venäjäksi sekä yleiskielistä asiatekstiä että tieteellistä tekstiä
•tuntee Venäjän historian ja kulttuurin eri vaiheet ja pystyy analysoimaan ja ymmärtämään nyky-yhteiskunnan ja -kulttuurin kehitystä ja ilmiöitä
•tuntee laaja-alaisesti venäjän kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ja on perehtynyt erityiskysymyksiin, joita ovat kielen rakenteiden teoria, kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutus sekä venäläisen kulttuurisen ja kirjallisen identiteetin ilmentymät
•osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja esittää venäjänkielisen tieteellisen tutkimuksen


avaa kaikki

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

Metodiopinnot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö