x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Huk-tutkinnon suorittanut kandidaatti:
•kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen työelämässä
•tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteet ja osaa seurata oman alansa kehitystä
•tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
•ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
•osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä siten, että merkitsee muiden tekemästä työstä lainaamansa tai referoimansa osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla
•osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
•osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
•osaa käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
•osaa käyttää tietotekniikkaa työelämän edellyttämällä perustasolla


Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelmasta valmistunut humanististen tieteiden kandidaatti

-osaa kommunikoida kirjallisesti ja suullisesti erilaisissa viestintätilanteissa ruotsin kielellä
-osaa arvioida omia ja toisten tekstejä ja antaa toisten teksteistä palautetta
-osaa etsiä ja hyödyntää aikaisempaa tutkimusta ja soveltaa oppimaansa
-tuntee pohjoismaiden yhteiskuntien, kulttuurien ja kielten välisiä eroja
-tuntee nordistiikan keskeisimpiä tutkimussuuntauksia
-osaa analysoida erilaisia kielen ja kulttuurin ilmiöitä
-tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla
-osaa analysoida kieltä sosiaalisena toimintana ja ymmärtää kielenkäytön kontekstin tärkeyden sekä hallitsee erilaiset tekstilajit ja -tyylit
-on saavuttanut tutkinnon osaamistavoitteet niin, että hänellä on valmius jatkaa maisteriopinnoissa


avaa kaikki

Pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelma

Yleiset valmiudet
Opiskeluvalmiudet 5 op
LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op (1.slk / 1.klk)
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk / 1.klk)
Pohjoismaisten kielten perusopinnot 30 op
POHP1 Kieli käyttöön, 5 op (1.slk / 1.klk)
POHP2 Kirjallinen viestintä I, 5 op (1.slk / 1.klk)
POHP3 Suullinen viestintä I, 5 op (1.slk / 1.klk)
POHP4 Kielioppi I, 5 op (1.slk)
POHP5 Kirjallisuus ja kulttuuri, 5 op (1.slk / 1.klk)
POHP6 Sanaston tuntemus, 5 op (1.slk / 1.klk)
Pohjoismaisten kielten aineopinnot 45–50 op
POHA1 Suullinen viestintä II, 5 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
POHA2 Kirjallinen viestintä II, 5 op (2.slk / 2.klk)
POHA3 Kielioppi II, 5 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
POHA5 Kieliharjoittelu, 5 op
POHA15 Johdatus nordistiikkaan, 5 op (2.slk / 2.klk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö