x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kertomus- ja tekstiteorian maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittanut maisteri:
• kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
• kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
• osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
• kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
• kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
• pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
• hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Tutkinto-ohjelman omat osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa soveltaa monipuolista kertomusteoreettista ja tekstianalyyttista arsenaalia niin kirjallisiin kuin muihinkin kulttuurisiin esityksiin. Opiskelija kykenee arvioimaan kirjallisuutta taitolajina ja osana taiteen kenttää. Opiskelija tuntee kirjallisuusteorian ja poetiikan historialliset kehityslinjat sekä pystyy luomaan metodisia yhteyksiä muihin tieteenaloihin kuten kieli-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija osaa muokata kirjallisuuden alueelta oppimiaan tekstin systemaattisen erittelyn taitoja erilaisiin tarpeisiin kuten koulutukseen, tiedonvälitykseen, kulttuurituotantoon ja eri tieteenaloilla tehtävään tekstintutkimukseen. Opiskelija pystyy erittelemään kertovia rakenteita ja merkityksen muodostamisen periaatteita, oli sitten kyse runosta tai romaanista, historiankirjoituksesta, dokumentaarisesta proosasta, uutiskuvasta tai graafisesta kerronnasta.


avaa kaikki

Kertomus- ja tekstiteorian maisteriopinnot

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot 0–10 op
Suoritettava 0–2 allaolevaa
JOVP2 on pakollinen aineenopettajille, JOVPVS8:n suorittamista suositellaan vahvasti. Sijoitetaan kandidaatin tai maisterin tutkintoihin.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö