x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Huk-tutkinnon suorittanut kandidaatti:
• kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen työelämässä
• tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteet ja osaa seurata oman alansa kehitystä
• tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
• ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
• osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä siten, että merkitsee muiden tekemästä työstä lainaamansa tai referoimansa osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla
• osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
• osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
• osaa käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
• osaa käyttää tietotekniikkaa työelämän edellyttämällä perustasolla


HuK-tutkinnon suorittaneella on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Viestintäosaaminen:
Opiskelija osaa
• kommunikoida sujuvasti saksaksi ja suomeksi erityyppisissä puhetilanteissa
• tuottaa tieteen ja työelämän keskeisiä tekstejä
• argumentoida systemaattisesti ja arvioida toisten suullisia ja kirjallisia tekstejä
• soveltaa omaksumaansa tietoa toisten kulttuurien konventioista omassa suullisessa ja kirjallisessa tuotannossaan

Sisältöosaaminen:
Opiskelija
• hallitsee saksan kielen keskeiset rakenteet ja keskeisen sanaston
• pystyy analysoimaan ja selittämään saksan kielen rakenteita sekä vertaamaan niitä vastaaviin suomen kielen rakenteisiin
• tuntee saksankielisten maiden kulttuurien erikoispiirteet ja niiden historian
• hallitsee kieli- ja kirjallisuustieteen tai käännöstieteen keskeiset käsitteet ja tutkimusmenetelmät sekä osaa soveltaa niitä opinnäytetyössään

Lisäksi tutkinto-ohjelmasta valmistuneella kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet ja kääntäjän suomen opinnot suorittaneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat viestinnälliset ja sisällölliset taidot:
• tuntee ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet
• osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä saksasta suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta saksaksi
• pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja saksasta suomeksi ja suomesta saksaksi arkipäiväisissä tilanteissa
• tuntee terminologian perusperiaatteita ja ymmärtää niiden yhteyden kääntämisessä
• osaa tuottaa tilanteeseen sopivaa ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä
• tuntee käännös- ja tulkkaustutkimuksen perusteet


avaa kaikki

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Yksikön yhteiset opinnot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvien suoritettava LTLY03. Kieleen ja kulttuuriin erikoistuvien suoritettava LTLY01 tai KIRP1 tai KIRP2.
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineopinnot 45–50 op
SAKA1 Kirjallinen viestintä II, 5 op (2.slk / 2.klk)
Vaihtoehtoiset opintojaksot 5–10 op
Suoritettava 1–2 allaolevaa
Suoritettava A3 tai A4, lisäksi voi suorittaa jommankumman näistä jaksoista tai A13:n. A13:een kelpaavat suorituksiksi syventävien opintojen vaihtoehtoiset erikoistumisopintojaksot eli SAKW-, SAKK- ja SAKD-jaksot.
Kulttuurintuntemus 5–10 op
Suoritettava 1–2 allaolevaa
Jaksoista tulee suorittaa toinen. Lisäksi voi suorittaa myös toisen.
SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria, 5 op (2.slk / 2.klk)
SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri, 5 op (2.slk / 2.klk)
Vapaavalintainen jakso syventävien opintojen erikoistumisopinnoista 0–5 op
Suoritettava 0–1 allaolevaa
Aineopintoihin voi liittää vapaavalintaisen jakson syventävien opintojen erikoistumisopinnoista
SAKA13 Vapaaehtoinen opintojakso, 5 op (3.slk / 3.klk)
Valinnaiset opinnot 83– op
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen pakollisia edeltäviä opintoja 35– op
Sisällytetään HuK-tutkinnon valinnaisiin opintoihin
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet 25– op
Pakolliset opinnot 25 op
LTLY03 Kääntämisen perusteet, 5 op (1.slk)
Vaihtoehtoiset opinnot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Opiskelija suorittaa yhden opintojakson, joka vastaa hänen maisteriopintoihinsa suunnittelemaansa erikoisalaa.
Vapaaehtoiset opinnot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
Kääntäjän suomen opinnot I 10 op
TRSU01 Johdatus kääntäjän suomen opintoihin, 5 op (2.slk / 2.klk)
TRSU02 Normit ja asiakirjoittaminen, 5 op (3.slk / 3.klk)
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen pakollisia edeltäviä opintoja 35– op
Sisällytetään HuK-tutkinnon valinnaisiin opintoihin
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet 25– op
Pakolliset opinnot 25 op
LTLY03 Kääntämisen perusteet, 5 op (1.slk)
Vaihtoehtoiset opinnot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Opiskelija suorittaa yhden opintojakson, joka vastaa hänen maisteriopintoihinsa suunnittelemaansa erikoisalaa.
Vapaaehtoiset opinnot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
Kääntäjän suomen opinnot I 10 op
TRSU01 Johdatus kääntäjän suomen opintoihin, 5 op (2.slk / 2.klk)
TRSU02 Normit ja asiakirjoittaminen, 5 op (3.slk / 3.klk)
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö