x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta

Dekaanin tervehdys

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta on tasokas, innovatiivinen ja uudistuva. Tiedekuntaamme on rekrytoitu tutkimuksen ja opetuksen osaajat kouluttajiksi ja tutkijoiksi. Tiedekunnan laitokset – kasvatustieteiden laitos ja opettajankoulutuslaitos - ovat erittäin haluttuja opiskelupaikkoja.

Kasvatustieteiden tiedekunta tarjoaa hyvät puitteet opiskelulle. Sen laitokset sijaitsevat sekä Tampereella että Hämeenlinnassa. Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi opiskella sekä yleistä kasvatustiedettä että varhaiskasvatukseen suuntautunutta kasvatustiedettä ja aikuiskasvatusta. Opinnot tuottavat kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon. Ne pätevöittävät kasvatusalan asiantuntijatehtäviin ja opettajantehtäviin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiossa ja aikuiskoulutuksessa. Tutkintoihin voi liittää kasvatustieteiden lisäksi myös opintokokonaisuuksia muista tiedekunnista, yliopistoista tai ulkomaisista korkeakouluista ja näin hankkia monipuolisen 2000-luvun haasteisiin vastaavan tutkinnon.

Yliopisto-opiskelu poikkeaa koulumaailmasta. Opiskelu on tutkimusperustaista. Opettajat ovat oman alansa huippuasiantuntijoita, jotka rakentavat opetuksensa tutkimustiedon varaan. Yliopisto ei vain välitä tietoa, vaan se ennen kaikkea tuottaa tietoa. Myös opiskelijan tulee omaksua tutkimuspainotteinen ote tiedonhankintaan. Yliopistossa tieto tuotetaan kollektiivisesti, jolloin myös opiskelijat osallistuvat tiedon tuottamiseen. Yliopisto-opetuksen tavoitteena on myös synnyttää opiskelijan kriittinen suhtautuminen tietoon. Tieto muuttuu ja elää, eikä ole olemassa yhtä totuutta, vaan asioita voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta.

Yliopistomme on osa kansainvälistä yhteisöä. Asioiden ymmärtäminen vain kansallisessa kontekstissa ei enää riitä. Tieteellä ja tieteen tekemisellä ei ole kansallisia, maantieteellisiä rajoja, vaan tiedonmuodostus tapahtuu kansainvälisessä kontekstissa, jossa koko elämäntodellisuus tänä päivänä toteutuu. Tarvitaan kansainvälistä tiedon tuottamista ja ymmärrystä sekä yhteistä vastuuta tulevaisuudesta. Yliopiston tulee olla suunnan näyttäjä kansainvälisessä toiminnassa. Yliopiston haasteena on vahvistaa kansainvälistymistä tukevia rakenteita opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen.

Muuttuva maailma tarvitsee luovia, joustavia, innovatiivisia ja kansainvälisesti ajattelevia ihmisiä, joiden kasvua ihmisyyteen kasvatustieteiden tiedekunnassa annettava opetus tukee ja edistää. Kasvatustieteet rakentavat kasvuun, oppimiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvää tietoa. Kasvatustieteellisen alan opiskelu tuottaa tulevaisuuden rakentamisen pääomaa ja näin sillä on merkittävä rooli tämän päivän akateemisena koulutusalana yliopistossa ja tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajana.

Tampereella 27.5.2008
Eeva Hujala, dekaani

 

LUKIJALLE

Suomen yliopistoissa siirryttiin kaksiportaiseen tutkintojärjestelmään 1.8.2005. Ennen sitä kasvatustieteellisen alan tutkinto-opintonsa aloittaneilla on ollut kolmen vuoden siirtymäaika, joka päättyi 31.7.2008. Kaikki opiskelijat on siirretty opiskelemaan kaksiportaisen tutkintojärjestelmän mukaisesti. Ensin suoritetaan alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto, jonka tavoitteellinen suoritusaika on 3 vuotta. Sen jälkeen suoritetaan ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tutkinto, jonka tavoiteaika on 2 vuotta. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus harkita jatkaako hän maisterin tutkintoon samassa koulutuksessa/samalla koulutusalalla, vai hakeutuuko toiselle koulutusalalle tai esimerkiksi monitieteiseen maisteriohjelmaan. Jotkut saattavat myös hankkia työkokemusta alemman korkeakoulututkinnon jälkeen. Kaikki tämä ja lisäksi opintoaikoja koskevat rajoitukset nostavat opintojen suunnittelun entistä keskeisempään asemaan. Kaikki 1.8.2005 jälkeen tutkinto-opintonsa aloittaneet opiskelijat ovat jo laatineet henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka tarkoitus on tukea opintojen suunnittelua ja edistää niiden sujuvaa suorittamista. Jatkossa opintosuunnitelma koskee myös vanhan tutkintojärjestelmän aikana opiskelleita, jotka on 1.8.2008 siirretty uuteen järjestelmään. Opintosuunnitelma on joustava ja voi muuttua tutkinnon aikana, ja sitä käytetään opiskelijan ohjauksen tukena tiedekunnan ja laitoksen toteuttamissa ohjaustilanteissa. Oleellista on kuitenkin opiskelijan kasvaminen itseohjautuvaksi opiskelijaksi, ja se merkitsee omien tavoitteiden ja ratkaisumenetelmien jatkuvaa pohdintaa. Viime kädessä vastuu opiskelusta ja oppimisesta on aina opiskelijalla, mutta yliopiston erilaiset ohjaus- ja tukijärjestelmät ovat tarvittaessa opiskelijan käytettävissä.

Uudet opetussuunnitelmat ja uudistetut säädökset

Tämä opinto-opas sisältää 1.8.2008 voimaan tulevat Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan perustutkintoja koskevat opetussuunnitelmat ja tutkintoja koskevat määräykset. Jatkotutkintoja koskevat asiat julkaistaan kasvatustieteiden tiedekunnan jatkokoulutusoppaassa.

Pääaineopiskelijan on tunnettava tarkoin tutkintojensa kokonaisrakenne, tutkintojen suorittamiseen liittyvät rajoitukset ja mahdollisuudet. Tästä oppaasta löytyy valtakunnallinen tutkintoasetus sekä tiedekunnan tutkintoja koskevat yleiset määräykset. Muut keskeiset säädökset, kuten Tampereen yliopiston tutkintosääntö ja opintojen arviointisääntö löytyvät esimerkiksi verkosta tiedekunnan kotisivulta.

Yliopiston tarjoama opinto-ohjaus

Mikäli olet epätietoinen opintojasi koskevista yksityiskohdista tai haluat muuten keskustella sivuainemahdollisuuksistasi tai urasuunnitelmistasi, yliopistosta löytyy useita eri tahoja tähän tarkoitukseen. Yliopiston opintoneuvonnasta ja –ohjauksesta vastaavat opinto- ja kansainvälisten asiain osasto, tiedekunnat ja ainelaitokset. Yliopiston opintoneuvojien ja tiedekuntien opiskelijaopinto-ohjaajien puoleen voi kääntyä yleisissä, sivuainevalintoja yms. koskevissa kysymyksissä. Tiedekuntien opintoasiain päälliköt opastavat tutkintojen rakenteeseen, aineyhdistelmiin ja muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen liittyvissä ongelmissa. Laitosten opettajat ja kanslioiden henkilökunta vastaavat kunkin laitoksen opetusta ja sen järjestämistä koskeviin kysymyksiin. Pääainelaitos informoi opintojen alussa henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) liittyvistä menettelytavoista. Uusien opiskelijoiden opastukseen osallistuvat myös opiskelijoiden ainejärjestöt. Älä pelkää kysyä neuvoja silloin, kun tunnet niitä tarvitsevasi. Yliopiston henkilökunnan asiantuntemus on käytettävissäsi.

Totuttele seuraamaan säännöllisesti tiedekunnan/laitosten ilmoitustauluja ja kotisivuja, joilla tiedotetaan lukuvuoden aikana tapahtuvista muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista. Ryhmämuotoiseen opetukseen ilmoittautuminen tapahtuu myös pääsääntöisesti ilmoitustaulujen tai verkkosivujen kautta.

Kasvatustieteiden tiedekunnassa on useita yksiköitä, joiden opetussuunnitelmiin sisältyy toisiaan vastaavia kieli- ja viestintäopintoja sekä kasvatustieteiden opintoja. Kasvatustieteen perusopintojen kokonaisuus (25 op) on suunniteltu tiedekunnan eri yksiköiden opetussuunnitelmissa siten, että perusopintojen kaikki viisi opintojaksoa vastaavat toisiaan sisällöllisistä painotuseroista huolimatta. Voit halutessasi käyttää eri yksiköiden opintoja hyödyksesi, mikäli omaa tutkintoasi varten järjestetyt kurssit ovat täynnä tai opetusajat eivät sovi suunnittelemaasi aikatauluun. Opi hyödyntämään koko tiedekunnan ja laajasti myös koko yliopiston opintotarjontaa.

Antoisia opiskeluvuosia!

Arja Tahvola
Opintoasiain päällikkö

Katso kasvatustieteiden tiedekunnan tutkinnoista ja opinnoista tiedekunnan kotisivuilta: http://www.uta.fi/tiedekunnat/kasv/opiskelu/index.php