Examination Days
Examination in faculty

YLEISET KIRJALLISET TENTIT 2018-2019
(Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet)

Slk 2018 klo 16-20

Tenttipäivät ja salit:

20.9.    LS B1096
18.10.  LS B1100
15.11.  LS B1100
13.12.  LS B1100

Klk 2019 klo 16-20

Tenttipäivät ja salit:

24.1.   LS B1096
21.2.   LS B1100
21.3.   LS B1100
11.4.   LS B1100
16.5.   LS B1100

KYPSYYSNÄYTTEET

Kypsyysnäytteet tehdään pääsääntöisesti sähköisenä tenttinä

VALINNAISET KOKONAISUUDET

Espanjan kieli
Kaikkina tenttipäivinä, tenttiaika on 4 h ja tenttikieli on espanja. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsussa. Ota yhteyttä tentaattoriin ennen tenttiin ilmoittautumista. Tenttikirjallisuus löytyy opinto-oppaasta.

ESPFP4 Espanjan kirjallisuuden historia 3 op
Tentaattori: Lois Atanes
ESPFP4 Espanjan historia ja kulttuuritausta 2 op
Tentaattori: Jukka Havu

ESPFP5 Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden historia 3 op
Tentaattori: Lois Atanes
ESPFP5 Latinalaisen Amerikan historia ja kultturitausta 2 op
Tentaattori: Jukka Havu

ESPFA4 Espanjan 1900-luvun kirjallisuus 3 op
Tentaattori: Lois Atanes
ESPFA4 Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta 2 op
Tentaattori: Jukka Havu

ESPFA5 Latinalaisen Amerikan kirjallisuuden tuntemus 3 op
Tentaattori: Lois Atanes
ESPFA5 Latinalaisen Amerikan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta 2 op
Tentaattori Jukka Havu

ESPFA6 Espanjan kielen variaatio ajallisesti ja maantieteellisesti 5 op
Tentaattori: Jukka Havu 

ESPFA7 Espanja vieraana kielenä 3 op
ESPFA7 Nyky- ja puhekieli 2 op
Tentaattori: Lois Atanes

Suomen kieli ja kulttuuri
Kaikkina tenttipäivinä, paitsi joulukuussa. Tenttiaika on 4 h. Tenttikieli suomi. Kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa.

SUKKP5A Suomen kulttuuri ja yhteiskunta 1
Tentaattori: Maija Tervola

SUKKP5B Suomen kulttuuri ja yhteiskunta 2
Tentaattori: Maija Tervola

Yleinen kielitiede

Kaikkina tenttipäivinä, tenttiaika 4 h. Tenttikieli: suomi, ruotsi, englanti, saksa. Tentittävä kirjallisuus löytyy opiskelun oppaasta)

LTLY01 Yleisen kielitieteen perusteet 3 op
Tentaattori Mikko Heikkilä

YKIEP1 Kielitieteen historia ja tutkimussuunnat, 5 op
Tentaattori Urho Määttä

YKIEP2 Fonologian ja morfologian perusteet, 5 op
Tentaattori Unni Leino.

YKIEP3 Syntaksi ja kielen formaalinen kuvaus, 5 op
Tentaattori Unni Leino.

YKIEP4 Kielellinen merkitys, käyttö ja konteksti, 5 op
Tentaattori Urho Määttä

YKIEP5 Perusopintojen täydennysjakso, 5 op
Tentaattori Mikko Heikkilä

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit, 5 op
Itsenäinen suoritus kuten SUOA5 Menetelmäopinnot. Ohjeet ja taustamateriaali portfolion laatimiseen löytyvät itsenäisen suorituksen Moodle-alueelta.

YKIEA3 Semiotiikka ja kognitiivinen kielitiede, 5 op
Tentaattori Mikko Heikkilä

YKIEA4 Kieli, yhteisö ja kulttuuri, 5 op
Tentaattori Mikko Heikkilä

YKIEA5 Kieliopin ja kielenkuvauksen teoria 5 op
Tentaattori Mikko Heikkilä

YKIEA6 ja YKIEA7 Erikoisala 1 & 2, 5 op
Tentaattori Mikko Heikkilä

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet

Tiedot tenteistä opiskelun oppaassa.

Yleinen käännöstiede

Tiedot tenteistä opiskelun oppaassa.

Yhteiset opinnot

 • LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet, osa yleinen kielitiede: ks. yleinen kielitiede
 • YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit: ks. Yleinen kielitiede
 • LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op
  Kirjallinen tentti yleisinä tenttipäivinä. Sovi kirjallisuudesta tentaattorin kanssa.
  Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz.
  Kieli: suomi

Monikielisyyden ja -kulttuurisuuden opintokokonaisuus

LTLYMKKU1 Johdanto monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen 5 op
Sähköinen tentti

Tentaattori: Hanne Juntunen
tenttikieli: suomi

Yhteiset opinnot

 • LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet, osa yleinen kielitiede: ks. yleinen kielitiede
 • LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op, tiedot ovat opetusohjelmassa
 • YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit: ks. Yleinen kielitiede
Examination in degree programs
Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction (Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen maisteriohjelma)
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tentit suoritetaan sähköisinä tentteinä. Tentittävien opintojaksojen tiedot löytyvät Sähköisestä tenttipalvelusta.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman määrättyjä opintojaksoja voi tenttiä tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta. Tenttiaika 4 h. Opintojaksot ovat tentittävissä kaikkina lkv. 2018–2019 yleisinä tenttipäivinä, ellei toisin ole ilmoitettu. Tenttimateriaali on Opiskelun oppaassa.

SAKP6 Saksankielinen nykykirjallisuus 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli: saksa

SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli: saksa

SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli: saksa

SAKA5 Kielitieto ja -taito: kielioppi II (3 op)
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKA6 Semantiikka ja pragmatiikka 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKA7 Saksankielinen kaunokirjallisuus valistusajasta toiseen maailmansotaan 5 op
Tentaattori: Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli: saksa

SAKS2 Tekstilingvistiikka (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKS3 Keskustelun- ja diskurssianalyysi (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW1 Talousviestintä (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW2 Mainosviestintä (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa

SAKW3 Kielineuvonta ja viestintäkoulutus  (5 op)
Tentaattori: Ewald Reuter
Tenttikieli: saksa
 
SAKD1 Johdatus vieraan kielen opettajan työhön 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKD2 Kielen oppiminen 5 op
Tentaattori: Dinah Krenzler-Behm
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKD3 Kulttuurien välinen oppiminen 5 op
Tentaattori: Olli Salminen
Tenttikieli: saksa tai suomi

SAKK1 Monikulttuurinen kirjallisuus 5 op
Tentaattori Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli saksa

SAKK4 Jokin saksankielisten maiden kulttuurin erityisaihe, 5 op
Tentaattori Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli saksa

SAKK5 Jokin saksankielisten maiden kirjallisuuden erityisaihe, 5 op
Tentaattori Dieter Hermann Schmitz
Tenttikieli saksa

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Kaikki allamainitut opintojaksot tentitään kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä (syys-toukokuu), ellei toisin mainita. Tentin kesto on 4 h ja tenttikieli on suomi. Tentaattorit ovat opetusohjelman alkutekstissä: perus- ja aineopinnot, syventävät opinnot. Tenttikirjallisuus on opiskelun oppaassa. Samalta sivulta löytyvät myös muut itsenäiset suoritustavat kuin kirjalliset tentit.

Perusopinnot:

SUOP4 Merkitys, 5 op
Sähköisenä tenttinä.

Aineopinnot:

SUOA1 Kielen kehitys, 5 op
Yleisinä tenttipäivinä.

SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia, 5 op
Yleisinä tenttipäivinä.

SUOA6 ja SUOA7, 5op
Diskurssintutkimus: suoritettavissa portfoliona, ks. ohjeet opiskelun oppaassa
Keskustelunanalyysi: suoritettavissa portfoliona, ks. ohjeet opiskelun oppaassa
Pedagoginen kielitieto: suoritettavissa portfoliona, ks. ohjeet opiskelun oppaassa
Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio: yleisinä tenttipäivinä.
Nimistöntutkimus: yleisinä tenttipäivinä.
Sanastontutkimus: yleisinä tenttipäivinä.

Syventävät opinnot:

SUOS1 Suomi ja maailman kielet, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOT2 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso I, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOO1 Lapsen kielenomaksuminen, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOO2 Lukeminen ja luetun ymmärtäminen, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOO3 Kirjoittaminen, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOO4 Äidinkielen osaamisen arviointi, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOK1 Kielenmuutos ja sen tutkiminen, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOK2 Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOK3 Variaationtutkimuksen teoreettisia kysymyksiä, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOK4 Variaationtutkimuksen metodologisia kysymyksiä, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOK5 Sukukieli, 5 op
Sähköisenä tenttinä. Tentittävissä myös aiemman opetussuunnitelman SUOS1 Uralilaiskieli 3 op -osasuorituksen korvaavana tenttinä.
yleisinä tenttipäivinä.

SUOR1 Merkityksen erityiskysymyksiä, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOR2 Syntaksin erityiskysymyksiä, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOR3 Morfologian erityiskysymyksiä, 5 op
Sähköisenä tenttinä.

SUOR4 Nimistöntutkimus, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOR5 Sanastontutkimus, 5 op
yleisinä tenttipäivinä.

SUOS7 Teoriakirjallisuus, 5op
Sovitaan graduohjaajan kanssa. Kirjoita tentti-ilmoittautumisessa ohjaajasi nimi (=tentin tarkastaja) lisätietoihin

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma

Ranskan kielen tutkinto-ohjelman tiettyjä opintojaksoja voi tenttiä Viestintätieteiden tiedekunnan yhteisinä tenttipäivinä. Tarkemmat tiedot (mm. tenttimateriaali) löydät opiskelun oppaasta. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsussa vähintään 7 vrk ennen tenttiä.

Aineopinnot

RANA4 Ranskan kielen ajallinen ja alueellinen variaatio 5 op
Tentaattori: Carita Klippi
Tenttipäivät: kaikki tiedekunnan yleiset tenttipäivät
Tenttikieli: ranska
Tentin kesto: 4 h

RANAV1 Kielenopetukseen sovellettua kielitiedettä 5 op
Tentaattori: Carita Klippi
Tenttipäivät: kaikki tiedekunnan yleiset tenttipäivät
Tenttikieli: ranska
Tentin kesto: 4 h

Syventävät opinnot

RANSV1 Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi 5 op
Tentaattori: Soili Hakulinen
Suoritettavissa kirjallisina tehtävinä. Ota yhteys tentaattoriin.

RANSV3 Frankofonia 5 op
Tentaattori: Carita Klippi
Tenttipäivät: kaikki tiedekunnan yleiset tenttipäivät
Tenttikieli: ranska
Tentin kesto: 4 h

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma

Joitakin pohjoismaisten kielten opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti. Tarkemmat tiedot (mm. tenttimateriaali) löydät opiskelun oppaasta. Kaikkien jaksojen suorituskieli on ruotsi.

Perusopinnot:

POHP4 Kielioppi I, 5 op
Tentaattori: yliopisto-opettaja Tero Tuohimaa
Aika: Kirjatentin voi tehdä ennalta sovitusti tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä syyskuussa ja tammikuussa. Lisäksi suoritukseen kuuluu harjoitustyö.

Aineopinnot:

POHA3 Kielioppi II 5 op
Tentaattori: yliopistonlehtori Marja Kivilehto
Suoritustapa: Ota yhteys Marja Kivilehtoon. Häneltä saat tarkemmat ohjeet ja hänen kanssaan voit sopia suorituksen aikataulusta. Itsenäinen suoritus koostuu kirjatentistä ja harjoitustyöstä.

POHA10 Kielikontaktit 5 op
Tentaattori: yliopisto-opettaja Zea Kingelin-Orrenmaa
Suoritusmuoto: Mahdollisuus suorittaa esseellä syyslukukaudella 2018.

POHA12 Itsenäinen projekti: Opintopassi, 5 op
Tentaattori: yliopisto-opettaja Nelli Nyström

Ilmoittautuminen: NettiOpsussa ma 20.8.-su 26.8.2018
Suoritusajankohta: Syksy 2018. Aloitustapaaminen ke 29.8.2018 klo 16-18 Pinni B 4119
Katso lisää opetusohjelman kohdasta POHA12.

POHA15 Johdatus nordistiikkaan 5 op
Tentaattori: yliopistonlehtori Johanna Koivisto
Tenttiaika: Tentittävissä sähköisessä tenttipalvelussa kevätlukukauden ajan.

Syventävät opinnot:

POHS1 Kieli ja yhteiskunta 5 op
Tentaattori: yliopistonlehtori Marja Kivilehto
Esseesuoritus: kevätlukukausi
Ota yhteys Marja Kivilehtoon. Häneltä saat tarkemmat ohjeet ja hänen kanssaan voit sopia suorituksen aikataulusta.

POHS8 Kielihistoria, murteiden ja nimistöntutkimus 5 op
Tentaattori: yliopistonlehtori Marja Kivilehto; ota yhteys tentaattoriin ennen tenttiin ilmoittautumista
Tenttipäivät: joulukuu ja huhtikuu

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Opintojaksot tentitään kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä (syys-toukokuu), ellei toisin mainita. Tentin kesto on 4 h ja tenttikieli on suomi. Tentaattorit löytyvät opetusohjelmien alkuteksteistä: perus- ja aineopinnot, syventävät opinnot. Tenttikirjallisuus on Opiskelun oppaassa.

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan
5 op:n kirjatentti: sähköisenä tenttinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op suoritetaan luentojen yhteydessä luennoitsijan ohjeistamalla tavalla

KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta
5 op:n kirjatentti: sähköisenä tenttinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: luentojen yhteydessä tai sähköisenä tenttinä samanaikaisesti luentojen kanssa tai niiden jälkeen

KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan
5 op:n kirjatentti: yleisinä tenttipäivinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: luentojen yhteydessä opettajan ohjeistamalla tavalla

KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan
5 op:n kirjatentti: yleisinä tenttipäivinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: sähköisenä tenttinä samanaikaisesti luentojen kanssa

KIRP5 Tekstianalyysi: yleisinä tenttipäivinä

KIRA1 Kirjallisuuden teoria
Osasuoritus ”Kirjallisuuden teorian suuntia”: tarjolla sekä sähköisenä tenttinä että yleisenä tenttipäivänä.
Osasuoritus "Kirjallisuustieteen klassikoita" tarjolla yleisenä tenttipäivänä sekä sähkötenttinä rajoitetulla kirjavalikoimalla.

KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät
Osasuoritus "Menetelmät ja sovellukset" yksikön yleisinä tenttipäivinä.
Osasuoritus "Menetelmät ja käsitteet" sähköisenä tenttinä. Huom. tutkinto-ohjelman omat opiskelijat eivät voi suorittaa tätä osasuoritusta kirjantentillä.

KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus: yleisinä tenttipäivinä
KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus: yleisinä tenttipäivinä
KIRA3C1 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, kielialueet: yleisinä tenttipäivinä

 • brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus
 • pohjoisamerikkalainen kirjallisuus
 • venäläinen kirjallisuus
 • saksankielinen kirjallisuus
 • ranskalainen kirjallisuus

KIRA3C2 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, lajit ja tyylisuunnat: yleisinä tenttipäivinä

 • modernismista postmodermismiin
 • tieteiskirjallisuus ja fantasia
 • dekkari, kauhu, romanssi
 • sarjakuva ja graafinen romaani
 • lasten ja nuorten kirjallisuus

KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun: yleisinä tenttipäivinä
KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun: yleisinä tenttipäivinä
KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle: yleisinä tenttipäivinä
KIRA3G Suomen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta: yleisinä tenttipäivinä
KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta: yleisinä tenttipäivinä
KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi: yleisinä tenttipäivinä
KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia: yleisinä tenttipäivinä
KIRA4D Kirjallisuus ja muu media: yleisinä tenttipäivinä
KIRA4E Työelämätaidot: yleisinä tenttipäivinä

KIRS1A Syventävä perehtyminen teoriaan 1, yleisinä tenttipäivinä
KIRS1B Syventävä perehtyminen teoriaan 2, yleisinä tenttipäivinä
KIRS2A Kirjallinen ilmiö ja sen tutkimus 1, yleisinä tenttipäivinä
KIRS2B Kirjallinen ilmiö ja sen tutkimus 2, yleisinä tenttipäivinä
KIRS3 Syventävä tekstianalyysi, yleisinä tenttipäivinä
KIRS7A Kohti tutkielman jälkeistä elämää, suorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Kaikki tentit suoritetaan tiedekunnan yleisissä tenteissä. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsussa viimeistään 7 vrk ennen tenttiä.

Kaikki tentittävät jaksot ovat tentittävissä joka kuukausi (syys-toukokuu) ellei tentin kohdalla muuta mainita. Tarkemmat tiedot (mm. tenttimateriaali) löydät opiskelun oppaasta.

Perusopinnot

VENP1 Kielioppi I 5 op
Tentaattori: Eila Mäntysaari
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

VENP2 Kielioppi II 5 op
Tentaattori: Eila Mäntysaari
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

VENP3 Suullinen viestintä I
Osasuorituksen Fonetiikka (2 op) teoriaosuus
Tentaattori: Olga Nenonen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

VENP6 Venäjän historia, kirjallisuus ja kulttuuri 5 op
tentaattori: Arja Rosenholm
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi

Aineopinnot

VENA3 Venäjän yhteiskunta 5 op
Tentaattori: Arja Rosenholm
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: venäjä

VENA4 Kaunokirjallisuus 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h
Lisätietoja: Ota yhteys tentaattoriin ja sovi, mitkä teokset tentit ja mistä teoksista kirjoitat esseet.

VENA6 Venäjän kielen rakenne
Osasuoritus: Morfologia 4 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

VENA6 Venäjän kielen rakenne
Osasuoritus: Syntaksi 3 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tentin kesto: 4 h
Tenttikieli: suomi tai venäjä

VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENA8 Kirjallisuuden analyysi 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

Syventävät opinnot

VENS7 Aspekti- ja liikeverbiteoria 5 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS8 Tyylioppi 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttipäivät: syyslukukauden tenttipäivät
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS9 Leksikologia 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttipäivät: syyslukukauden tenttipäivät
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS10 Mediadiskurssi 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttipäivät: syyslukukauden tenttipäivät
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS11 Sosiolingvistiikka 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttipäivät: syyslukukauden tenttipäivät
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS12 Multimodaalisuus 5 op
Tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttipäivät: syyslukukauden tenttipäivät
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS13 Monikielisyys ja – kulttuurisuus 5 op
Tentaattori: Olga Nenonen
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS14 1800- ja 1900-lukujen venäläiset klassikot 5 op
Tentaattori: Arja Rosenholm
Tenttikieli: suomi tai venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS15 Populaarikulttuuri ja -kirjallisuus 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS16 Venäläinen kirjallisuus ja sukupuoli 5 op
Tentaattori: Arja Rosenholm
Tenttikieli: suomi tai venäjä
Tentin kesto 4 h

VENS17 Nykykirjallisuuden erityispiirteitä 5 op
Tentaattori: Irina Savkina
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h

VENS21 Venäjän opettaminen vieraana kielenä 5 op
tentaattori: Aleksandr Zelenin
Tenttikieli: venäjä
Tentin kesto: 4 h