x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2010–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median pääaineessa voidaan suorittaa seuraavat tutkinnot:
-Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)
(Bachelor of Science (B.Sc.), kandidat i naturvetenskaper (NaK)
-Filosofian maisterin tutkinto (FM)
(Master of Science (M.Sc.), filosofie magister (FM).

Jatkotutkintoina voidaan suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot, joista on kerrottu tarkemmin tiedekunnan jatkotutkinto-oppaassa.

Oppiaineen kuvaus

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media on oppiaine, joka syntyi vuonna 2009 hypermedialaboratorion ja informaatiotutkimuksen laitoksen fuusion yhteydessä. Informaatiotutkimuksella ja interaktiivisella medialla on oma historiansa, identiteettinsä ja teoriaperustansa, mutta niitä yhdistää huomion kohdentaminen interaktiiviseen mediaan ihmisten ja yhteisöjen toiminnassa ja vuorovaikutuksessa.

Informaatiotutkimus tarkastelee tiedon hankintatapoja ja tiedonkäyttöä eri tilanteissa sekä tiedon organisointia, välittämistä ja säilyttämistä. Sen tavoitteena on kehittää käsitteitä, menetelmiä ja järjestelmiä, joiden avulla tieto saadaan vaivattomasti sitä tarvitsevien ulottuville helposti omaksuttavassa muodossa. Opetuksen ja tutkimuksen painoalueet ovat tiedonhaku, tiedonhankinta sekä tieto- ja asiakirjahallinto.

Interaktiivisen median opetuksen keskeisiä teemoja ovat median muutoksen ja mahdollisuuksien analyysi, mediatekniset perusteet, suunnittelun ja toteutuksen kysymykset, käyttökulttuurit, sekä interaktiivinen media osana yhteiskuntaa. Pelitutkimus, avoimen tietoyhteiskunnan tutkimus sekä internet-tutkimuksen alueelta erityisesti sosiaalisen median palvelujen suunnittelun ja tutkimuksen kysymykset ovat interaktiivisen median painoalueita. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opetuksesta ja laitoksen toiminnasta saa tietoja laitoksen www-sivuilta (http://www.uta.fi/laitokset/infim/).

 

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija yksilöiden ja yhteisöjen informaatioympäristöihin, erityisesti vuorovaikutteisen multimedian luonteeseen, vaikutuksiin ja mahdollisuuksiin käytännöissä ja kokemuksessa. Koulutus tarjoaa analyyttisen kokonaiskuvan kehittyvistä digitaalisista mediamuodoista inhimillisen toiminnan osina sekä mahdollisuuden erikoistua useisiin informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median osa-alueisiin. Näitä ovat yhtäältä tiedontarpeet ja tiedonhankinnan käytännöt sekä tietoresurssien organisoinnin, hallinnan ja haun menetelmät. Niihin kuuluvat myös interaktiivisen median ja pelien suunnittelun ja toteutuksen menetelmät sekä media- ja pelikulttuurien kysymykset.

 

Tutkintorakenne

Tampereen yliopiston tutkintorakenne on kaksiportainen. Informaatiotieteiden tiedekunnan opiskelija suorittaa ensin Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op), minkä jälkeen on mahdollisuus suorittaa Filosofian maisterin tutkinto (120 op).

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op):
Yhteiset opinnot 17 op
Kieli- ja viestintäopinnot 14 op
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, perusopinnot 25 op
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, aineopinnot 45 op
Sivuaineet ja muut opinnot 79 op
(josta yhtä oppiainetta vähintään 25 op)
Yhteensä 180 op

Filosofian maisterin tutkinto (120 op)
Informaatiotutkimuksen syventävät opinnot 70-110 op
Vapaavalintaiset opinnot 10-50 op
Yhteensä 120 op

Yksityiskohtaiset tutkintojen rakenteet on esitetty tutkintokuvausten yhteydessä.

 

Opintojen arviointi

Opinnot arvioidaan pääsääntöisesti arvosteluasteikolla 1-5.

 

Opiskeluohjeita

Kandidaatintutkinnon suorittaminen kestää 3 vuotta ja maisteriopinnot on suunniteltu 2 vuoden laajuisiksi. Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä opettajan kanssa. HOPS-ohjauksessa hahmottuu vähitellen kuva opintojen mielekkäästä ajoittamisesta ja opiskeluvalinnoista.

Maisterintutkinnossa laaditaan myös henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä sen professorin kanssa, joka ryhtyy ohjaamaan opiskelijan pro gradu -tutkielmaa. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median valinnaiset syventävät opinnot valitaan siten, että ne tukevat tutkielman tekoa. Opiskelusuunnitelman yhteydessä sovitaan myös vapaavalintaisten opintojen määrästä ja aihealueista.

Osa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median valinnaisista opinnoista voidaan sisällyttää joko aine- tai syventäviin opintoihin. Tästä on kuitenkin sovittava aina etukäteen opiskelua ohjaavan opettajan kanssa.

Opiskeluun liittyviä ohjeita ja ohjaajien yhteystiedot löytyvät laitoksen internet-sivulta http://www.uta.fi/laitokset/infim/opiskelu.html

 

Sivuainevalinnat

Kandidaatin tutkintoon sisältyy vähintään 79 opintopisteen laajuiset sivuaineet. Yhdestä sivuaineesta on suoritettava vähintään 25 op laajuinen kokonaisuus. Sivuaineista suositellaan suoritettavaksi mielekkäitä kokonaisuuksia, esim. perus- tai aineopinnot.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelija voi valita sivuaineet vapaasti kiinnostuksen ja ammatillisten tavoitteiden mukaan. Informaatioalalla tarvitaan laajaa yleissivistystä ja hyvää kielitaitoa, monissa tehtävissä myös talous- ja hallintoasioiden tuntemusta sekä atk-osaamista. HOPS-ohjauksen yhteydessä keskustellaan myös sivuainevalinnoista.

Sivuaineopiskelijan opintokokonaisuudet

Sivuaineopiskelijoille, ylimääräisille opiskelijoille ja JOO-opiskelijoille on suunniteltu erilaisia sivuainekokonaisuuksia, jotka antavat mahdollisuuden erikoistua jollekin informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median osa-alueista. Kokonaisuudet ovat:

   1. Asiakirjahallinnan sivuainekokonaisuus 25 op
   2. Kirjastotoimen laaja sivuainekokonaisuus 60 op
   3. Tiedonhallinnan ja informaatioarkkitehtuurin laaja sivuainekokonaisuus 60 op
   4. Tietopalvelun laaja sivuainekokonaisuus 60 op
   5. Interaktiivisen median laaja sivuainekokonaisuus 60 op
   6. Kieliteknologian perusteiden sivuainekokonaisuus (KIT) 25 op

Kokonaisuuksien tarkemmat kuvaukset löytyvät opetussuunnitelman lopusta kohdasta muut opintokokonaisuudet.

 

Harjoittelu

Pääaineopiskelijan opintoihin kuuluu pakollinen 3 kuukauden harjoittelu soveltuvassa informaatioalan tai interaktiivisen media-alan työpaikassa. Harjoittelun voi korvata vähintään vuoden mittaisella soveltuvalla työkokemuksella. Harjoittelu suositellaan suoritettavaksi kandidaatintutkinnon loppuvaiheessa ja palkkaukseen on mahdollisuus saada osarahoitusta yliopistolta. Lisätietoja harjoittelusta löytyy laitoksen kotisivuilta http://www.uta.fi/laitokset/infim/opiskelu.html

 

Kirjastoammatillinen opintopolku luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa

Jos pääaineopiskelija suunnittelee uraa yleisessä tai tieteellisessä kirjastossa, hän voi seurata laitoksen verkkosivuilla kuvattua kirjastonhoitajapolkua (http://www.uta.fi/laitokset/infim/opiskelu.html). Tätä suositellaan erityisesti niille pääaineopiskelijoille, jotka tavoittelevat kirjastoasetuksen (18.12.1998/1078) 4 §:n (17.12.2009/1157) tarkoittamaa kelpoisuutta toimia kunnallisen kirjastolaitoksen tehtävissä. Huomaa, että aineopintojen kursseja voi käyttää myös maisterintutkinnon osana. Suositellaan, että pääaineopiskelija suorittaa ainakin yhden kirjastonhoitajapolkuun kuuluvan projektin. Kirjastonhoitajan kelpoisuutta tavoittelevat sivuaineopiskelijat suorittavat kirjastotoimen laajan opintokokonaisuuden.

 

Opiskelijavaihto

Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin voi liittää myös ulkomailla suoritettuja opintoja. Opiskelu tapahtuu useimmiten yliopistojen välisten sopimusten puitteissa (esim. ERASMUS ja NORDPLUS). Lisätietoa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitoksen yhteistyöyliopistoista ja opiskelijavaihdon käytännön toteutuksesta löytyy laitoksen kotisivuilta http://www.uta.fi/laitokset/infim/opiskelu.html

 

Sijoittumismahdollisuudet

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media antaa laaja-alaiset valmiudet sijoittua monenlaisiin informaatioalojen tehtäviin. Julkisella sektorilla näitä ovat yleiset ja korkeakoulukirjastot, tietopalvelu- ja tietohallintoyksiköt sekä arkistot. Vastavalmistuneet työskentelevät tyypillisesti kirjastonhoitajina, informaatikkoina tai  asiakirjahallinnan eri tehtävissä organisaatioissa ja arkistoissa. Tehtäväkuva voi sisältää asiakaspalvelua ja -koulutusta, kokoelmatyötä sekä uusien palvelujen, esimerkiksi web-palvelujen kehittämistä ja markkinointia.

Informaatioalojen tehtäväkirjo on yksityisissä yrityksissä ja yhteisöissä laaja painottuen kuitenkin perinteisiin ja web-pohjaisiin tietopalveluihin, liike- ja media-arkistotehtäviin sekä tietohallintotehtäviin. Tietoverkkojen yhä lisääntyvä käyttö, informaation digitalisoituminen ja sähköinen asiakirjahallinto tuovat uusia työmahdollisuuksia.

Interaktiivisen median asiantuntemus tarjoaa valmiuksia toimia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla erilaisissa verkkopalvelujen ja interaktiivisen median toteutuksen, kehittämisen ja tutkimuksen tehtävissä. Käytännössä erilaiset sivuaineopinnot ja aktiivinen oman tietämyksen ja osaamisen kehittäminen ovat erityisen tärkeitä ammatillisen sijoittumisen ja pätevöitymisen osatekijöitä interaktiivisen median nopeasti kehittyvällä kentällä.

Tutkijan ura on tullut kiinnostavammaksi yhä useammalle informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijalle. Tämä uravalinta edellyttää jatko-opintoja ja tohtorin tutkinnon suorittamista. Tutkijat sijoittuvat lähinnä yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Tutkijoiden tehtäväkuva vaihtelee projektitutkimuksesta sekä opetusta että tutkimusta sisältäviin tehtäviin.

Työkokemuksen karttuessa on mahdollista edetä vaativampiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin. Sivuainevalinnat ja erikoistuminen johonkin informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median osa-alueeseen vaikuttavat työmahdollisuuksiin, joten oman tutkinnon sisältö kannattaa suunnitella huolella.

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antavat laitoksella opettajat omaan opetusalueeseensa liittyen. HOPS-ohjaajat opastavat erityisesti omia ohjattaviaan.

Lisäksi voit kääntyä seuraavien henkilöiden puoleen:

Amanuenssi Kati Koivu, puh 050 301 2328, Pinni A 4042

 • tutkinnon rakenteeseen, opiskeluun ja ammattialaan liittyvä yleinen tiedottaminen
 • korvaavuusasiat ja vastaavuudet
 • kokonaismerkintöjen tarkistus

Amanuenssi Katri Seitsonen, puh. (03) 3551 7039, Pinni A 4048

 • harjoittelu ja opiskelijavaihto

Assistentti

 • informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintojen sisältökysymykset
 • kirjallisten töiden tekemiseen liittyvä neuvonta
 • sivuainesuositukset

Kanslia Sanna Yli-Salomäki, puh. (03) 3551 6970, Pinni A4046

 • käytännön neuvonta
 • opetusohjelma (tilat, aikataulut)
 • tentteihin ja kursseille ilmoittautumiseen liittyvät asiat
 • tutkielmien jättämiseen liittyvät asiat
 • opintosuoritusrekisteri

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos