x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus


Informaatiotutkimuksen pääaineessa voidaan suorittaa seuraavat tutkinnot:
-Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)
(Bachelor of Science (B.Sc.), kandidat i naturvetenskaper (NaK))
-Filosofian maisterin tutkinto (FM)
(Master of Science (M.Sc.), filosofie magister (FM))

Jatkotutkintoina voidaan suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot, joista on kerrottu tarkemmin tiedekunnan jatkotutkinto-oppaassa.

Oppiaineen kuvaus

Informaatiotutkimus tarkastelee tiedon hankintatapoja ja tiedonkäyttöä eri tilanteissa sekä tiedon organisointia, välittämistä ja säilyttämistä. Sen tavoitteena on kehittää käsitteitä, menetelmiä ja järjestelmiä, joiden avulla tieto saadaan vaivattomasti sitä tarvitsevien ulottuville helposti omaksuttavassa muodossa. Oppiaineen opetuksen ja tutkimuksen painoalueet ovat tiedonhaku, tiedonhankinta sekä tieto- ja asiakirjahallinto. Informaatiotutkimuksen opetuksesta ja laitoksen toiminnasta saa tietoja myös laitoksen www-sivuilta (http://www.info.uta.fi).

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija yksilöiden ja yhteisöjen informaatioympäristöihin, tiedontarpeisiin ja tiedonhankinnan käytäntöihin sekä erilaisten tietoresurssien organisoinnin ja hallinnan menetelmiin.

Tutkintorakenne

Tampereen yliopiston tutkintorakenne on kaksiportainen. Informaatiotieteiden tiedekunnan opiskelija suorittaa ensin Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op), minkä jälkeen on mahdollisuus suorittaa Filosofian maisterin tutkinto (120 op).

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op):
Yhteiset opinnot 13 op
Kieli- ja viestintäopinnot 14 op
Informaatiotutkimus, perusopinnot 25 op
Informaatiotutkimus, aineopinnot 45 op Sivuaineet ja muut opinnot 83 op
(josta yhtä oppiainetta vähintään 25 op)
Yhteensä 180 op

Filosofian maisterin tutkinto (120 op)
Informaatiotutkimuksen syventävät opinnot 70-110 op
Vapaavalintaiset opinnot 10-50 op
Yhteensä 120 op

Yksityiskohtaiset tutkintojen rakenteet on esitetty tutkintokuvausten yhteydessä.

Opintojen arviointi

Opinnot arvioidaan pääsääntöisesti arvosteluasteikolla 1-5.

Opiskeluohjeita

Kandidaatintutkinnon suorittaminen kestää 3 vuotta ja maisteriopinnot on suunniteltu 2 vuoden laajuisiksi. Jokainen uusi opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä opettajan kanssa. HOPS-ohjauksessa hahmottuu vähitellen kuva opintojen mielekkäästä ajoittamisesta ja opiskeluvalinnoista.

Maisterintutkinnossa laaditaan myös henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä sen professorin kanssa, joka ryhtyy ohjaamaan opiskelijan pro gradu työtä. Informaatiotutkimuksen valinnaiset syventävät opinnot valitaan siten, että ne tukevat tutkielman tekoa. Opiskelusuunnitelman yhteydessä sovitaan myös vapaavalintaisten opintojen määrästä ja aihealueista.

Osa informaatiotutkimuksen valinnaisista opinnoista on sellaisia, jotka voi sisällyttää joko aine- tai syventäviin opintoihin. Tästä on kuitenkin sovittava aina etukäteen opiskelua ohjaavan opettajan kanssa.

Opiskeluun liittyviä ohjeita ja ohjaajien yhteystiedot löytyvät laitoksen internet-sivulta http://www.info.uta.fi/opetus/

Sivuainevalinnat

Kandidaatin tutkintoon sisältyy vähintään 83 opintopisteen laajuiset sivuaineet. Yhdestä sivuaineesta on suoritettava vähintään 25 op laajuinen kokonaisuus. Sivuaineista suositellaan suoritettavaksi mielekkäitä kokonaisuuksia, esim. perus- tai aineopinnot.

Informaatiotutkimuksen opiskelija voi valita sivuaineet vapaasti kiinnostuksen ja ammatillisten tavoitteiden mukaan. Informaatioalalla tarvitaan laajaa yleissivistystä ja hyvää kielitaitoa, monissa tehtävissä myös talous- ja hallintoasioiden tuntemusta sekä atk-osaamista. HOPS-ohjauksen yhteydessä keskustellaan myös sivuainevalinnoista.

Sivuaineopiskelijan opintokokonaisuudet

Sivuaineopiskelijoille, ylimääräisille opiskelijoille ja JOO-opiskelijoille on suunniteltu 4 erilaista 60 opintopisteen sivuainekokonaisuutta, jotka antavat mahdollisuuden erikoistua jollekin informaatiotutkimuksen osa-alueista. Kokonaisuudet ovat:

 1. Asiakirja- ja asianhallinnan laaja opintokokonaisuus 60 op
 2. Kirjastotoimen ja kulttuurityön laaja opintokokonaisuus 60 op
 3. Tietohallinnon ja tietojohtamisen laaja opintokokonaisuus 60 op
 4. Tietopalvelun laaja opintokokonaisuus 60 op

Kokonaisuuksien tarkemmat kuvaukset löytyvät informaatiotutkimuksen opetussuunnitelman lopusta kohdasta muut opintokokonaisuudet.

Harjoittelu

Pääaineopiskelijan opintoihin kuuluu pakollinen 3 kuukauden harjoittelu soveltuvassa informaatioalan työpaikassa. Harjoittelun voi korvata vähintään vuoden mittaisella soveltuvalla työkokemuksella. Harjoittelu suositellaan suoritettavaksi kandidaatintutkinnon loppuvaiheessa ja palkkaukseen on mahdollisuus saada osarahoitusta yliopistolta. Lisätietoja harjoittelusta löytyy laitoksen kotisivuilta (http://www.info.uta.fi/opetus/)

Opiskelijavaihto

Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin voi liittää myös ulkomailla suoritettuja opintoja. Opiskelu tapahtuu useimmiten yliopistojen välisten sopimusten puitteissa (esim. ERASMUS ja NORDPLUS). Lisätietoa informaatiotutkimuksen laitoksen yhteistyöyliopistoista ja opiskelijavaihdon käytännön toteutuksesta löytyy laitoksen kotisivuilta (http://www.info.uta.fi/opetus/)

Sijoittumismahdollisuudet

Informaatiotutkimus antaa laaja-alaiset valmiudet työskennellä monenlaisissa informaatioalojen tehtävissä.

Julkisella sektorilla informaatiotutkimusta opiskelleet sijoittuvat lähinnä yleisiin ja korkeakoulukirjastoihin, tietopalvelu- ja tietohallintoyksiköihin sekä arkistoihin. Vastavalmistuneet työskentelevät tyypillisesti kirjastonhoitajina, informaatikkoina tai arkistonhoitajina. Tehtäväkuva voi sisältää asiakaspalvelua ja –koulutusta, kokoelmatyötä sekä uusien palvelujen, esimerkiksi web-palvelujen kehittämistä ja markkinointia.

Yksityisellä puolella töitä tarjoavat eri alojen yritykset ja yhteisöt. Tehtäväkirjo on yksityisellä puolella laaja painottuen kuitenkin perinteisiin ja web-pohjaisiin tietopalveluihin, liike- ja media-arkistotehtäviin sekä tietohallintotehtäviin. Tietoverkkojen yhä lisääntyvä käyttö, informaation digitalisoituminen ja sähköinen asiakirjahallinto tuovat uusia työmahdollisuuksia.

Tutkijan ura on tullut kiinnostavammaksi yhä useammalle informaatiotutkimuksen opiskelijalle. Tämä uravalinta edellyttää jatko-opintoja ja tohtorin tutkinnon suorittamista. Tutkijat sijoittuvat lähinnä yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Tutkijoiden tehtäväkuva vaihtelee projektitutkimuksesta sekä opetusta että tutkimusta sisältäviin tehtäviin.

Työkokemuksen karttuessa on mahdollista edetä vaativampiin asiantuntijatehtäviin sekä esimies- ja johtotehtäviin. Sivuainevalinnat ja erikoistuminen johonkin informaatiotutkimuksen osa-alueeseen vaikuttavat työmahdollisuuksiin, joten oman tutkinnon sisältö kannattaa suunnitella huolella.

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antavat laitoksella opettajat omaan opetusalueeseensa liittyen. HOPS-ohjaajat opastavat erityisesti omia ohjattaviaan.

Lisäksi voit kääntyä seuraavien henkilöiden puoleen:

Amanuenssi Raija Aaltonen, puh. (03) 3551 7039, Pinni A4048

 • tutkinnon rakenteeseen, opiskeluun ja ammattialaan liittyvä yleinen tiedottaminen
 • korvaavuusasiat ja vastaavuudet
 • harjoittelu ja opiskelijavaihto
 • kokonaismerkintöjen tarkistus

Assistentti Jarkko Kari, puh. (03) 3551 8969, Pinni A4075

 • informaatiotutkimuksen opintojen sisältökysymykset
 • kirjallisten töiden tekemiseen liittyvä neuvonta
 • sivuainesuositukset

Kanslia Sanna Yli-Salomäki, puh. (03) 3551 6970, Pinni A4046

 • käytännön neuvonta
 • opetusohjelma (tilat, aikataulut)
 • tentteihin ja kursseille ilmoittautumiseen liittyvät asiat
 • tutkielmien jättämiseen liittyvät asiat
 • opintosuoritusrekisteri

 

 


Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos