x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kieli ja kulttuuri

Yleistä

Venäjän kielen ja kulttuurin opiskelu keskittyy venäjän kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Tavoitteena on antaa opiskelijoille erinomainen venäjän kielen taito ja perehdyttää heidät venäjän kielen rakenteeseen sekä venäläiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja niiden tutkimukseen. Opinnoissa painotetaan analyyttisiä valmiuksia. Opiskelun osa-alueita ovat venäjän nykykieli, kielitiede, kielen historia, venäjänkielinen kirjallisuus ja kulttuuri.


Perusopintovaiheessa hankitaan valmiudet aineen systemaattista opiskelua varten. Aineopinnoissa painopiste siirtyy kielen ja kirjallisuuden teoreettisempaan tarkasteluun. Samalla parannetaan suullisen ja kirjallisen kielitaidon valmiuksia. Tavoitteena on myös oppia tuottamaan itsenäisesti venäjän kielellä tieteellistä tekstiä. Lisäksi opintoihin kuuluu vähintään kahden kuukauden kieliharjoittelu venäläisellä kielialueella. Kieliharjoittelu voidaan suorittaa joko laitoksen järjestämänä 2,5 kuukauden opiskeluna Venäjällä, jossa on mahdollista suorittaa osa aineopinnoista, tai eripituisilla kielikursseilla, vaihto-ohjelmien sekä työharjoittelun puitteissa. Syventävissä opinnoissa perehdytään kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin sekä niiden historian erityisalueisiin. Syventävät opinnot painottuvat venäjänkieliseen pro gradu -tutkielmaan, joka laaditaan itsenäisesti joltakin sovitulta erikoistumisalueelta.


Venäjän kielen ja kulttuurin pääaineopiskelijoilta vaaditaan pakollisena joko puolan tai tšekin peruskurssi. Venäjän kieli ja kulttuuri järjestää sekä puolan että tšekin kielen perusopinnot (ks. Puolan kieli ja Tšekin kieli).


Venäjän ja muiden slaavilaisten kielten käyttäjätarve on monipuolinen. Venäjän kielen ja kulttuurin opinnot antavat akateemiset yleisvalmiudet, joita voi soveltaa erilaisilla hallinnon, elinkeinoelämän, viestinnän, kulttuurin, matkailun ym. Venäjän asiantuntemusta vaativilla aloilla sekä venäjän kielen opettajan tehtävissä. Osa valmistuneista työskentelee opettajina kouluissa tai aikuisopetuksen parissa, osa työskentelee hallinnon, kaupan ja kulttuurin eri aloilla. Aineenopettajiksi aikoville sivuaineeksi suositellaan jotain toista vieraan kielen oppiainetta ja aikuisopetukseen suuntautuville myös aikuiskasvatusta. Niille, jotka aikovat muille aloille, voidaan suositella taloudellishallinnollisia ja yhteiskuntatieteellisiä sivuaineopintoja, kuten tiedotusoppia, historiaa, sosiologiaa, markkinointia, kauppatieteitä tai kansainvälistä politiikkaa. Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot antavat jatkokoulutuskelpoisuuden tutkijan uralle aikoville.

 

Opintojen kulku


Opintojen aloittaminen ja opintoneuvonta
Kaikille venäjän kielen ja kulttuurin perusopinnot aloittaville järjestetään syyslukukauden alussa tasokoe. Sen hyväksyttävästi suorittaneet voivat aloittaa perusopinnot ilman täydentävää kielikoulutusta. Muut osallistuvat perusopintojen ohella 6 op:n laajuiseen täydennysopetukseen, joka tukee peruskielitaitovalmiuksia. Tasokokeeseen voi halutessaan valmentautua kertaamalla kielioppia (esim. M. Alestalo - E. Hämäläinen, Venäjän kielioppi. 2008) sekä sanastoa. Tasokoe järjestetään heti syyslukukauden alussa, aika ja paikka ilmoitetaan oppiaineen verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.
Ainekohtaista opinto-ohjausta antavat vastaanottoaikoina aineen opettajat ja erityisesti opintoneuvoja. Opintojen alussa myös tutorit antavat opintoneuvontaa.


Venäjän kielen ja kulttuurin opinnot

Opintojaksot suoritetaan tasojärjestyksessä (esim. perusopintojen kurssi ennen aineopintojen vastaavaa kurssia). Tämä koskee erityisesti keskustelu- ja käännösharjoituksia sekä kirjallisuuden ja kielen teorian kursseja.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot suoritetaan kunkin jakson vastuuopettajalle (ks. opetusohjelma). Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi venäjän kielen ja kulttuurin pääaineopiskelijoiden tulee suorittaa kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteisistä opinnoista Y04 Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen sekä Y02 Yleisen kielitieteen peruskurssi.
Menestyminen aineopinnoissa edellyttää kokonaisarvosanalla 3 suoritettuja perusopintoja.


Aineopinnot: Opintojaksot, joita ei suoriteta luentosarjojen loppukuulustelujen ja harjoituskurssien yhteydessä, suoritetaan yleisissä kirjallisissa kuulusteluissa (ks. tenttipäivät opetusohjelmassa). Ennen kuin pääaineopiskelija saa lopullisen arvosanan aineopintojen suorittamisesta, hänellä tulee olla suoritusmerkintä puolan tai tšekin peruskurssista sekä kieliharjoittelusta. Aineopinnot päättyvät humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon edellyttämään kandidaatintutkielmaan, johon kuuluu myös kypsyysnäyte. Sivuaineopiskelijat eivät suorita tutkielmaopintoja.
Kandidaatintutkinto suoritetaan ennen maisterintutkintoon tähtääviä syventäviä opintoja. Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteiset ohjeet tutkielmankirjoittajille löytyvät verkko-osoitteesta http://www.uta.fi/laitokset/kielet/opiskelu/kaytannot/tutkielmat.html. Venäjän kielen ja kulttuurin ohjeet tutkielmaa tekeville ovat verkko-osoitteessa http://www.uta.fi/laitokset/kielet/venaja/opiskelu/sivupalkki/huk.pdf. Opiskelijalla tulee kandidaatin tutkintoon olla suoritettuna myös humanistisen tiedekunnan yleisiin kieliopintoihin kuuluvat opinnot (suomen ja ruotsin kurssit).
Menestyminen syventävissä opinnoissa edellyttää kokonaisarvosanalla 3 suoritettuja aineopintoja.

Syventävät opinnot: Syventävät opinnot jakautuvat pakollisiin opintoihin ja erikoistumisvaihtoehtoihin. Erikoistumisvaihtoehdot ovat: venäjän kielen historia, nykyvenäjä, kaunokirjallisuus, venäläinen kulttuuri sekä venäjän kielen opettaminen vieraana kielenä ja kielimaantuntemus. Erikoistumisvaihtoehtojen kursseja voi suorittaa kiinnostuksensa mukaisesti keskittymällä joko yhteen aihepiiriin tai yhdistelemällä eri aihepiirejä. Opintojaksot suoritetaan kuten edellä aineopintojen kohdalla on selostettu. Seminaariin voi osallistua vasta aineopintojen suorittamisen jälkeen. Seminaari on osa pro gradu -tutkielmaa.
Syventävien opintojen kokonaismerkinnän saamiseksi sekä pää- että sivuaineopiskelijan on suoritettava laitoksen yhteisistä opinnoista joko Y05 Kielen metodikurssi tai Y07 Kirjallisuuden metodikurssi. Kurssin opintopisteet lasketaan muihin opintoihin.
SLAFS2 Käännös suomesta venäjään on suoritettava vähintään arvosanalla 3, jotta voi saada syventävien opintojen kokonaisarvosanaksi 3.

Russian Studies -opintokokonaisuus

Opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita Venäjän yhteiskunnasta ja kulttuurista, voivat syventää Venäjä-tuntemustaan suorittamalla Russian Studies -opintokokonaisuuden kursseja. Niillä voi myös korvata venäjän kielen ja kulttuurin opintoja. Opintokokonaisuudesta on mahdollisuus suorittaa perus- ja aineopinnot.


Opintojaksojen suorittaminen

Venäjän kielen ja kulttuurin opintojaksojen suoritustapoja ovat luento- ja harjoituskurssien loppukuulustelut, kirjatentit, esseet ja luentopäiväkirjat. Valinnaisten kurssien kirjallisuudesta sovitaan kunkin kurssin opettajan kanssa.

Kuulustelut: Yleiseen kirjalliseen kuulusteluun ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta vähintään seitsemän päivää ennen tenttiä.
Aine- ja syventävien opintojen käännöskokeeseen suomesta venäjään (SLAFA4 ja SLAFS2) voi osallistua vasta, kun ko. harjoituskurssi on suoritettu.

Arvosanat: Sekä osasuoritukset että täydet opintokokonaisuudet arvostellaan seuraavin arvosanoin: 5, 4, 3, 2, ja 1. Opintokokonaisuuden arvosana on osasuorituksista laskettu keskiarvo. Tämän lisäksi käännöskoe suomesta venäjään (SLAFA4 ja SLAFS2) vaikuttaa opintokokonaisuuden kokonaisarvosanaan aine- ja syventävissä opinnoissa seuraavasti:

  • kokonaisarvosana 5, käännöskokeesta vähintään arvosana 4
  • kokonaisarvosana 4, käännöskokeesta vähintään arvosana 4
  • kokonaisarvosana 3, käännöskokeesta vähintään arvosana 3

Hyväksymismerkinnällä arvioidut kurssit eivät vaikuta kokonaisuuksien arvosanaan.
Syventävistä opinnoista voi saada kokonaisarvosanaksi erinomaiset tiedot (5) vain siinä tapauksessa, että pro gradu-työn arvosana on vähintään cum laude approbatur.

Käännöskokeiden vanhentuminen: Käännöskoe suomesta venäjään on voimassa kolme kalenterivuotta suorituspäivämäärästä lukien. Käännöskoe ei vanhene sen jälkeen, kun aine- ja syventävistä opinnoista on suoritettu kaikki muut kuin tutkielmaopinnot.

Opintokokonaisuuksien loppumerkinnät: Merkinnät opintokokonaisuuksien suorittamisesta haetaan oppiaineen professorilta sen jälkeen, kun kaikki opintojaksot ja laitoksen yhteisten opintojen kurssit on suoritettu. Syventävien opintojen loppumerkinnän voi saada vasta sitten, kun pro gradu-tutkielma on suoritettu.

Yhteistyö käännöstieteen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelman kanssa
Osa perusopintojen opintojaksoista järjestetään yhteistyönä. Yhteistyöllä käännöstieteen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelman (venäjä) kanssa myös lisätään opiskelijan valinnanmahdollisuuksia. Tiettyjä opintojaksoja voidaankin suorittaa kummassa oppiaineessa tahansa, mistä on maininta kyseisen opintojakson yhteydessä.

Venäjän kieli ja kulttuuri sivuaineena
Sivuaineenaan venäjän kieltä ja kulttuuria opiskelevat osallistuvat opintojen alussa lähtötasokokeeseen ja suorittavat tarvittaessa täydennysopinnot (6 op) perusopintojen ohella.
Sivuaineopiskelijat suorittavat venäjän kielestä ja kulttuurista perusopinnot (25 op) ja aineopinnoista yhteensä 35 op:n laajuiset opinnot. Sivuaineopiskelijoille eivät ole pakollisia sukukielen peruskurssi eivätkä laitoksen yhteiset opinnot. Sivuaineopiskelijat eivät myöskään osallistu tutkielmaopintoihin (proseminaari ja kandidaatin tutkielma). Venäjää sivuaineena opiskelevilta vaaditaan 1 kk:n kieliharjoittelu Venäjällä.
Syventävien opintojen laajuus sivuaineopiskelijoille on 60 op (sisältää tutkielmaopinnot 20 op). Tutkielmaopintojen (seminaari 5 op ja sivuainetutkielma 15 op) tulee olla suoritettuina ennen syventävien opintojen loppumerkinnän hakemista.

Venäjän kielen kurssit Kielikeskuksessa
Opiskelijat, jotka haluavat aloittaa venäjän kielen opiskelun yliopistossa, mutta joilla ei ole venäjän kielen ja kulttuurin oppiaineen opiskeluun vaadittavaa lähtötasoa (lukion venäjän B3 -kielen oppimäärä), voivat hankkia sen kielikeskuksen järjestämillä kursseilla (ks. Kielikeskuksen opetusohjelma, venäjän kieli).

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteiset opinnot:

Kandidaatin tutkintoon suoritettavat 5 op:
Y02 Yleisen kielitieteen peruskurssi 3 op
Ks. kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteiset opinnot.
Y04 Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen 2 op
Ks. kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteiset opinnot.

Maisterin tutkintoon suoritettavat 2-3 op:
Y05 Kielentutkimuksen metodit 2 op
Ks. kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteiset opinnot.
tai
Y07 Kirjallisuudentutkimuksen metodit 3 op
Ks. kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteiset opinnot.


Sukukielen opinnot:
Sukukielen peruskurssi 8 op
Ennen kuin venäjän kielen ja kulttuurin pääaineopiskelija saa lopullisen arvosanan aineopintojen suorittamisesta, hänellä tulee olla suoritusmerkintä puolan tai tšekin peruskurssista.
Kurssi ei ole pakollinen venäjän kieltä ja kulttuuria sivuaineena opiskeleville.
PUOLP1 Puolan peruskurssi I 8 op
Ks. kurssikuvaus kohdasta Puolan kieli.
TAI
TSEKP1 Tšekin peruskurssi I 8 op
Ks. kurssikuvaus kohdasta Tšekin kieli.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos