x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kieli, kulttuuri ja yhteiskunta

SKKY-opinnot koostuvat suomen kieleen sekä suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvistä opinnoista. Kielitaito-opinnoissa korostetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita: puhumista, kirjoittamista ja tekstin- ja puheenymmärtämistä sekä kaikkiin edellisiin liittyvää rakenteiden ja sanaston hallintaa. Kulttuuri- ja yhteiskuntaopinnoissa opiskelijat voivat tehdä valintoja omien mieltymystensä mukaan (ks. tarkemmin SKKYP3-opintoja). Oppiaineen kulttuuri- ja yhteiskuntaopinnot on integroitu osin kielitaito-opetukseen sillä tavalla, että kielenkäyttöä tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan erilaisissa institutionaalisissa ja arkipäivän tilanteissa ja teksteissä, niin kirjoitetun kuin puhutunkin kielen näkökulmasta.


SKKY-perusopintojen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden kielitaitoa arkielämän vaihtelevissa kielenkäyttötilanteissa ja mahdollistaa itsenäisen kielenkäytön taito. Perusopintojen tarkoitus on luoda hyvä käytännöllinen ja teoreettinen pohja edistyneen kielenkäytön tasolle siirtymiseksi (ts. siirtymiseksi Eurooppalaisessa viitekehyksessä määritellylle C-tasolle): SKKY-perusopinnot suoritettuaan opiskelijan kielitaidon ei siis vielä ole tarkoitus olla C-tasoa. Kannattaa myös muistaa, että mitä parempi kielitaito kielenkäyttäjällä on, sitä kauemmin kestää siirtyminen tasolta toiselle. Kielitaito ei välttämättä myöskään kehity tasaisesti niin, että kaikki kielitaidon osa-alueet kehittyisivät samaan aikaan yhtä paljon.


Koska SKKY-opintokokonaisuudella ei ole vakituista rahoitusta, opintokokonaisuus järjestetään vain silloin, kun rahoitus on varmistunut. Kaikkien opiskelijoiden on suoritettava kielitaitoa mittaava lähtötasokoe, joka järjestetään syyskuussa lukuvuoden alussa (ks. kokeen sisällöstä tarkemmin kohtaa SKKYP0 Lähtötasokoe). Tämä koskee myös Suomen ulkopuolelta tulevia vaihto-opiskelijoita. SKKY-opintokokonaisuuteen valitaan syksyllä järjestettävässä lähtötasokokeessa 15 - 20 opiskelijaa. Kokonaisuuteen hyväksytyn opiskelijan on suoritettava opintoja säännöllisesti (vähintään 8 op/lukuvuosi) säilyttääkseen opinto-oikeutensa. Kevätlukukaudella SKKY-opintoihin voidaan ottaa yksinomaan Suomen ulkopuolelta tulevia vaihto-opiskelijoita, ja heitäkin vain siinä tapauksessa, että ryhmissä on tilaa. Myös keväällä järjestetään lähtötasokoe tarpeen mukaan.


Opintojaksot arvioidaan numeroin 1 - 5 lukuun ottamatta SKKYP1 Johdatus SKKY-opintoihin -opintojaksoa. SKKYP1- ja SKKYP2-opintojaksoissa on pakollinen läsnäolo, eikä niitä voi pääsääntöisesti suorittaa kirjatentein. Kun opiskelija on suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot, hänen pitää hakea kokonaismerkintää tätä tarkoitusta varten laaditulla kaavakkeella. Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana on opintojaksojen arvosanojen painotettu keskiarvo (huomioon ei oteta niitä opintojaksoja, joita ei arvioida numeroin).


Kieli- ja käännöstieteiden laitos