x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kieli

Ranskan kielen pääaineopinnot tähtäävät nykykielen sujuvaan ja monipuoliseen hallintaan, kielentutkimukseen, Ranskan kirjallisuuden tuntemukseen sekä Ranskan yhteiskunnallisiin oloihin perehtymiseen. Opetussuunnitelma on suunniteltu yhteistoiminnassa ranskalaisten yhteistyötahojen kanssa ja kehitetty vastaamaan niihin haasteisiin, joita ranskan kielen kasvava merkitys työelämässä ja kansainvälisissä toiminnoissa asettaa suomalaisille. Ranskan kielen taitajia tarvitaan yhä enemmän mm. valtion ja kuntien hallintoelimissä, korkeakouluissa, tutkimuskeskuksissa, liike-elämässä sekä kansainvälisissä järjestöissä. Ranskan kieli on englannin ohella Euroopan unionin pääasiallinen työ- ja neuvottelukieli ja myös yksi Yhdistyneiden kansakuntien virallisista kielistä. Pätevistä ranskan kielen opettajista on pulaa koko maassa, minkä vuoksi opettajan ammattiin pyrkiville on laadittu aineopintovaiheeseen pedagogispainotteinen vaihtoehto.

Ranskan kielen opiskelijoiden toivotaan harrastavan kieltä myös varsinaisen opiskelun ulkopuolella. On erityisen tärkeää perehtyä ajankohtaisiin tapahtumiin sanomalehdistön ja television välityksellä, lukea kaunokirjallisuutta ja tutustua ranskalaisiin elokuviin. Vain harjoittamalla kieltä mahdollisimman laajalti voi saavuttaa hyvän ja monipuolisen kielitaidon.

Sivuaineet

Sivuainevalintaan vaikuttavat ratkaisevasti opiskelijan ammatilliset pyrkimykset. Kaupan ja teollisuuden tai tiedottamisen ja hallinnon aloille aikovat voivat valita sivuaineekseen jonkin yhteiskunta-, hallinto- tai taloustieteiden piiriin kuuluvan oppiaineen. Aineenopettajakoulutuksessa tutkinnon aineyhdistelmä koostuu kahden opetettavan aineen opinnoista sekä opettajan pedagogisista opinnoista, jolloin on luontevaa valita sivuaineeksi jokin toinen kieliaine. Kielentutkimuksesta kiinnostuneita kehotetaan valitsemaan sivuaineekseen joko yleinen kielitiede tai jokin muu kieliaine.

Sivuaineopiskelijoiden valinta

Ranskan kielen sivuaineopiskelijoiksi pyrkivien on osallistuttava lähtötasokokeeseen, joka järjestetään syyslukukauden alussa. Lähtötasokoe sisältää kolme osiota: 1) kielioppiosio; 2) kirjallinen esitys; 3) kielitieto-osio, jota varten luetaan teoksesta: Jukka Havu [toim.]: Introduction aux études françaises: Langue et société, sivut 15-95 (vuoden 2007 painos). Teos on saatavilla Juvenes Yliopiston Kirjakaupasta, Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 0207 600 392 ja sahköposti: kirjakauppa@uta.fi ja http://juvenes.fi/verkkokauppa/ sekä Tiedekirjakauppa Tajusta, Kalevantie 5, puh. [03] 3551 6055, sähköposti: taju@uta.fi ja http://granum.uta.fi. Kaikista osioista on saatava hyväksytty suoritus.

Opintojen aloittaminen ja opintoneuvonta

Jokaisen oppiaineeseen hyväksytyn on ilmoittauduttava aineen kortistoon (oppiaineen toimisto sijaitsee huoneessa Pinni B 5008) syyslukukauden alussa, jolloin järjestetään myös yleinen tiedotustilaisuus. Oppiainetta ja opiskelua koskevat tiedotukset, kuten esim. opetus- ja tenttiaikataulu, tenttitulokset, ryhmiin ilmoittautumiset, vierailevat luennoitsijat sekä ulkomaille haettavana olevat stipendit ja muut ajankohtaiset asiat ovat nähtävissä ilmoitustaululla ja oppiaineen kotisivuilla. Niistä tiedotetaan myös sähköpostitse kaikille oppiaineen opiskelijoille. Syyslukukaudella järjestetään uusille opiskelijoille käytännön opinto-ohjausta tutor-toiminnan muodossa. Opintoneuvontaa annetaan myös oppiaineen kansliassa.

Opintojen kulku

Lukuvuoden kestävät perusopinnot (25 op) ovat kaikille opiskelijoille samat. Perusopintovaiheessa keskitytään erityisesti hyvän kielitaidon saavuttamiseen. Ennen varsinaisia perusopintoja on suoritettava opintojen aloittamista tukevat ranskan kielen aktivointikurssi (1 op), ääntäminen ja intonaatio (2 op) ja suullinen esitys (3 op). Näiden kurssien opintopisteet lasketaan muihin opintoihin.

Aineopintovaiheessa pyritään syventämään kielitaitoa ja soveltamaan sitä käytäntöön (luennot ja harjoitukset 35 op sekä seminaari ja kandidaatintutkielma 10 op, yhteensä 45 op; sivuaineilijoille vain 35 op). Myös aineopintojen luennot ja harjoitukset voidaan suorittaa yhden lukuvuoden kuluessa. Kielitaitoon ja kielitietoon keskittyvien pakollisten opintojaksojen lisäksi opiskelija valitsee vähintään kaksi omia opintoja tukevaa valinnaista kurssia (yht. 10 op). Opettajiksi haluaville suositellaan yhdistelmää kontrastiivinen analyysi ja kielenopetukseen sovellettua kielitiedettä. Kääntämisestä kiinnostuneille suositellaan yhdistelmää kontrastiivinen analyysi ja kääntäminen ranskasta-suomeen I.

Syventävien opintojen (80 op) vaiheessa perehdytään itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Opinnot jakaantuvat kahden vuoden jaksolle siten, että ensimmäisenä vuonna suoritetaan kaikki kokonaisuuteen kuuluvat pakolliset luennot ja harjoitukset sekä kaikki valinnaiset, yhteensä 15 op:n laajuiset opintojaksot. Jos opiskelija haluaa suuntautua käännösviestintään, valitsee hän valinnaisiin opintoihinsa kaikki kolme käännösviestinnän kurssia (ks lisätietoja alempana). Kaksi kuukautta kestävä kieliharjoittelu ranskankielisessä maassa on pakollinen. Toisena vuonna osallistutaan tutkielmaseminaariin (5 op) ja kirjoitetaan tutkielma (35 op). Sivuaineopiskelijoiden tutkielmaopinnot ovat 20 op, tutkielmaseminaari 5 op ja tutkielma 15 op. Nykyisen asetuksen mukaan syventävien opintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä eli tutkielmaopinnot tulee olla suoritettuina ennen loppumerkinnän hakemista. Tutkielman arvosana ei vaikuta syventävien opintojen opintokokonaisuuden arvosanaan.

Käännösviestinnän suuntautumisvaihtoehto

Ranskan oppiaine (yhteistyössä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman kanssa) antaa opiskelijalle mahdollisuuden suuntautua myös käännösviestintään syventävissä opinnoissa. Syventävien opintojen valinnaisten opintojen kohdassa opiskelija suorittaa opintojaksot RANSSV6, RANSSV9 ja RANSSV10.

Saadakseen kokonaismerkinnän syventävien opintojen käännösviestinnän suuntautumisvaihtoehdosta tulee opiskelijalla olla ranskan kielen syventävien opintojen lisäksi suoritettuina seuraavat:

- yleisen käännöstieteen opintokokonaisuus 25 op (suositellaan suoritettavaksi jo HuK-tutkintoon)
- ranskan kielen aineopintojen opintojaksot RANSAV3 Kääntäminen ranska-suomi I ja RANSAV5 Kontrastiivinen analyysi
- monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman HuK-tutkintoon kuuluvista suomi A-työkielenä opinnoista opintojaksot TRSUPK1 Suomen kielen rakenne (2 op) ja TRSUPK2a Kielenhuolto (2 op)
- monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman FM-tutkintoon kuuluvat suomi A-työkielenä opinnot 10 op
- monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman lain ja hallinnon erikoisalalta opintojaksot TRMUS12 Auktorisoitu kääntäminen I, TRMUS7 Institutionaaliset tekstilajit ja niiden kääntäminen, TRMUS8 Käyttäjälähtöinen viestintä monikielisissä konteksteissa

Lisäksi suositellaan, että opiskelija suorittaa laitoksen yhteisistä metodikursseista opintojakson Y06 Käännöstieteellinen tutkimus ja metodit sekä laatii pro gradu -tutkielmansa käännösviestinnän aihepiiristä.

Ranska C-työkielenä

Ranska C-työkielenä -opintokokonaisuus on tarkoitettu monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille. Opintoihin osallistuminen edellyttää lähtötasokokeen läpäisemistä hyväksytysti.

Vaadittavat muut opinnot

Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi sekä pää- että sivuaineopiskelijan on suoritettava laitoksen yhteisistä opinnoista kurssit Y01 Fonetiikan peruskurssi ja Y02 Yleisen kielitieteen peruskurssi. Syventävien opintojen kokonaismerkinnän saamiseksi sekä pää- että sivuaineopiskelijan on suoritettava vähintään yksi seuraavista (graduaiheen mukaan): Y05 Kielentutkimuksen metodit (2 op), Y06 Käännöstieteellinen tutkimus ja metodit (4 op) tai Y07 Kirjallisuudentutkimuksen metodit (3 op). Ks. myös muut kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteiset opintojaksot.

Opetus ja kuulustelut

Ranskan kielen oppiaineen vakinaiset opettajat vastaavat erityisesti kielitaito- ja kielitieto-opetuksesta. Heidän pitämiensä kurssien pituus vaihtelee yhdestä periodista neljään periodiin.

Vierailevat ranskalaiset opettajat huolehtivat maantuntemukseen ja yhteiskuntatietoon liittyvästä opetuksesta. He pitävät keskimäärin 2 - 4 viikon mittaisia intensiiviluonteisia seminaareja omalta erikoisalaltaan. Näihin seminaareihin osallistuville järjestetään mahdollisesti esitentti, joka edellyttää tutustumista kurssilla käsiteltäväksi tulevan asiakokonaisuuden peruskäsitteistöön. Esitentissä kuulusteltava aineisto ilmoitetaan hyvissä ajoin oppiaineen ilmoitustaululla.

Opetus- ja tenttivastauskielenä on pääsääntöisesti ranska.

Suoritusvaihtoehtoina voi joillakin kursseilla olla joko kirjallinen kuulustelu tai kirjallinen harjoitustyö. Kurssin kuulustelija päättää suoritusvaihtoehdosta.

Kaikkia opintojaksoja ei luennoida joka vuosi. Useat opintojaksot voidaan suorittaa myös kirjatenttinä. Ennen tentti-ilmoittautumistaan opiskelija sopii tentissä kuulusteltavan aineiston yhdessä kuulustelijan kanssa. Kirjatenttiin luettavasta materiaalista ilmoitetaan oppiaineen verkkosivuilla. Kirjatentteinä suoritettavat opintojaksot tentitään tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Tenttiin ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta viimeistään 7 vuorokautta ennen kuulustelua. Luentojen ja harjoitusten kertauskuulustelut järjestetään pääsääntöisesti viimeisellä luentokerralla.

Osasuoritusten vanheneminen ja merkinnät

Kielitaitokurssien koesuoritukset ovat voimassa kolme kalenterivuotta suorituspäivästä lukien. Vanhentunut suoritus on uusittava asianomaisen opettajan kanssa sovittavalla tavalla. Muut osasuoritukset eivät vanhene. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan tulee täyttää opintokokonaisuuden suorituslomake ja antaa se professorin tarkistettavaksi ja allekirjoitettavaksi.

Arvostelu

Opintojaksot ja -kokonaisuudet arvostellaan asteikolla 1-5.

Menestyminen aineopinnoissa edellyttää vähintään kokonaisarvosanalla 3 suoritettuja perusopintoja.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos