x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kieli ja kulttuuri

Opetuksen tavoitteet ja sisältö

Saksan kielen ja kulttuurin opiskelun tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvä saksan kielen taito sekä perehdyttää heidät saksan kielen rakenteeseen, saksalaiseen kulttuuriin ja näiden tutkimukseen. Opiskelun tavoitteena on myös oppia tuottamaan itsenäisesti saksankielistä tieteellistä tekstiä. Saksan kielen ja kulttuurin opiskeluun kuuluvia osa-alueita ovat: nykykieli, kielitiede, saksa vieraana kielenä -didaktiikka, kirjallisuustiede, saksan kielen historia, saksankielinen kirjallisuus, kulttuuri ja maantuntemus sekä talousviestintä. Saksan kielen ja kulttuurin opinnoissa perehdytään myös hollannin kieleen.

Saksan kielen tarkasteleminen kielitieteen objektina edellyttää ennen muuta hyvää nykykielen taitoa, jota vaaditaan jo opintojen alkuvaiheessa. Näin ollen on syytä kiinnittää huomiota tämän taidon kehittämiseen mahdollisimman tehokkaalla tavalla, esim. oleskelemalla saksankielisellä alueella jo ennen opiskelun alkua tai mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Opiskelijavaihto-ohjelmien ansiosta oppiaine pystyy tarjoamaan suurelle osalle pääaineopiskelijoista mahdollisuuden yhden lukukauden opiskeluun saksalaisessa yliopistossa.

Sivuaineet ja suhde työelämään

Saksan kielen ja kulttuurin opiskelijoille suositeltavia sivuaineita ovat mm. vieraat kielet, suomen kieli, yleinen kirjallisuustiede, yleinen kielitiede, fonetiikka, markkinointi, tiedotusoppi, kansainvälinen politiikka ja valtio-oppi. Sivuaineiden valintaan vaikuttavat ratkaisevasti opiskelijan ammatilliset pyrkimykset. Suuri osa saksan kielen ja kulttuurin oppiaineen opiskelijoista hakeutuu opettajan toimeen.

Aineenopettajakoulutuksessa tutkinnon aineyhdistelmä koostuu yhden tai kahden opetettavan aineen opinnoista (esim. kaksi kieliainetta) sekä opettajan pedagogisista opinnoista (ks. tarkemmin kohdasta "Aineenopettajakoulutus" humanistisen tiedekunnan opinto-oppaasta).

Opettajan tehtävien lisäksi on mahdollista sijoittua mm. kaupan, teollisuuden, matkailun, kirjastoalan sekä tiedotusalan palvelukseen tai hakeutua tutkijan ammattiin. Aineyhdistelmään on syytä sisällyttää muiden tiedekuntien aineita silloin, kun ne edesauttavat opiskelijan ammatillisia pyrkimyksiä. Tarkempia tietoja eri ammattialoista ja niille soveltuvista aineyhdistelmistä saa yliopistosta mm. tiedekunnan opintoasiain päälliköltä ja opiskelijaopinto-ohjaajalta (ootilta) sekä assistentilta. Myös syyslukukauden alussa uusille opiskelijoille järjestettävässä informaatiotilaisuudessa käsitellään sivuaineiden valintaa.

Sivuaineopiskelijoiden valinta

Kaikkien saksan kielen ja kulttuurin oppiainetta sivuaineena opiskelemaan haluavien on osallistuttava lähtötasokokeeseen, joka järjestetään syyslukukauden alussa. Lähtötasokokeesta voi tietyin ehdoin saada vapautuksen (ks. kieli- ja käännöstieteiden laitoksen verkkosivuilta).

Opintojen aloittaminen

Uusien opiskelijoiden tulee heti syyslukukauden alussa käydä assistentin vastaanotolla antamassa oppiaineen opiskelijakortistoon tarvittavat tiedot itsestään. Myös muiden opiskelijoiden olisi ilmoitettava nimen- ja osoitteenmuutoksista yms. assistentille.

Uusille opiskelijoille järjestetään opinto-ohjausta tiedekunnan ja oppiaineen informaatiotilaisuuksissa syyslukukauden alussa, lisäksi tutortoiminnan ja henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) muodossa.

Opintojaksojen harjoitusryhmiin ja valinnaisille kursseille ilmoittaudutaan ennen syyslukukauden alkua sähköisesti NettiOpsussa. Ilmoittautumisajat löytyvät opetusohjelmasta.

Kuulustelut

Tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä, joista ilmoitetaan opetusohjelmassa, voidaan suorittaa kirjatenttejä sekä perustelluissa tapauksissa myös suorittamatta jääneitä luentojen kertauskuulusteluja. Tiedekunnan tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttitilaisuutta NettiOpsussa. Luentojen kertauskuulustelut sekä käytännön kielitaidon kokeet järjestetään erikseen sovittavina aikoina.

Oppimateriaali

Opintojaksojen Kirjallisuus/Oppimateriaali-kohdassa mainittu kirjallisuus on pääsääntöisesti tarkoitettu kirjatentteihin.

Opintojen kulku

Saksan kielen ja kulttuurin opinnot on suunniteltu siten, että perusopintojen pakolliset luennot ja harjoitukset on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana, aine- ja syventävien opintojen kahden lukuvuoden aikana. Kuten opetussuunnitelmasta ilmenee, monet opintojaksot voi suorittaa joko kirjatenttinä tai luentosarjana ja siihen liittyvänä kertauskuulusteluna tai jollain muulla erikseen sovittavalla tavalla. Kirjatenttimahdollisuutta on syytä käyttää hyväksi, sillä kaikkia valinnaisia opintojaksoja ei luennoida joka vuosi.

Ennen seuraavan opintokokonaisuuden kurssien aloittamista opiskelijan tulee suorittaa edellisen tason vastaavat kurssit.

Sekä pää- että sivuaineopiskelijoiden on suoritettava täydennysopinnot (11 op) ennen perusopintojen kokonaismerkinnän hakemista.

Saksan kielen ja kulttuurin perusopintojen (25 op) kokonaismerkinnän saamiseksi sekä pää- että sivuaineopiskelijan on suoritettava laitoksen yhteisistä opinnoista Y02 Yleisen kielitieteen peruskurssi (3 op). Tämän kurssin opintopisteitä ei kuitenkaan lasketa saksan kielen ja kulttuurin perusopintoihin, vaan muihin opintoihin.

Saksan kielen ja kulttuurin aineopintojen laajuus on pääaineopiskelijalle 45 op ja sivuaineopiskelijalle 35 op, sillä aineopintojen tutkielmaopinnot (10 op) kuuluvat vain pääaineopiskelijalle.

Aineopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi sekä pää- että sivuaineopiskelijan tulee oleskella vähintään kaksi kuukautta saksalaisella kielialueella, katso kohdasta GERFA11.

Aine- ja syventävissä opinnoissa opiskelija voi kiinnostuksensa tai ammatillisen suuntautumisensa mukaan valita kursseja talousviestinnän, vieraan kielen opettamisen tai kulttuuritietouden alalta. Mikäli opiskelija kokoaa joltakin painopistealueelta vähintään 15 opintopisteen kokonaisuuden, hän saa maisterin tutkintotodistukseen merkinnän painopistealueen suorittamisesta.

Syventävien opintojen laajuus on pääaineopiskelijalle 80 op (sisältää tutkielmaopinnot 40 op) ja sivuaineopiskelijalle 60 op (sisältää tutkielmaopinnot 20 op). Myös tutkielmaopinnot (GERFS9a Seminaari 5 op +GERFS9b Pro gradu -tutkielma 35 op tai GERFS9c Sivuainetutkielma 15 op) tulee siis olla suoritettuina ennen syventävien opintojen loppumerkinnän hakemista.

Syventävien opintojen kokonaismerkinnän saamiseksi sekä pää- että sivuaineopiskelijan on suoritettava yksi laitoksen vaihtoehtoisista kursseista, joka määräytyy pro gradu -työn aiheen mukaan (kurssin opintopisteet lasketaan muihin opintoihin):
Y05 Kielentutkimuksen metodit 2 op
Y06 Käännöstieteellinen tutkimus ja metodit 5 op
Y07 Kirjallisuudentutkimuksen metodit 3 op

Opintokokonaisuudet

Jos opiskelija on suorittanut vain osia jostain opintokokonaisuudesta, hän suorittaa opintokokonaisuuden kulloinkin alkavan lukuvuoden opetussuunnitelman mukaisesti loppuun, jolloin jo suoritettujen kurssien korvaavuus katsotaan tapauskohtaisesti. Aikaisempien osasuoritusten korvaavuudesta päättää viime kädessä oppiaineen professori.

Osasuoritusten vanheneminen ja merkinnät

Kielitaitoharjoitusten kokeet ovat voimassa 3 vuotta. Vanhentunut suoritus on uusittava asianomaisen opettajan kanssa sovittavalla tavalla. Muut osasuoritukset eivät vanhene. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan tulee täyttää opintokokonaisuuden kokonaismerkintälomake ja palauttaa se assistentille tarkistettavaksi.

Opintokokonaisuuksien arvosanat:

Arvosanan 2 (tyydyttävät tiedot) saamiseksi vaaditaan:
1. kaikkien osatenttien keskiarvo vähintään 1,5 ja
2. kaikkien kielitaitoharjoitusten keskiarvo vähintään 1,5.

Arvosanan 3 (hyvät tiedot) saamiseksi vaaditaan:
1. kaikkien osatenttien keskiarvo vähintään 2,5 ja
2. kaikkien kielitaitoharjoitusten keskiarvo vähintään 2,5.

Arvosanan 4 (kiitettävät tiedot) saamiseksi vaaditaan:
1. kaikkien osatenttien keskiarvo vähintään 3,5 ja
2. kaikkien kielitaitoharjoitusten keskiarvo vähintään 3,5.

Arvosanan 5 (erinomaiset tiedot) saamiseksi vaaditaan:
1. kaikkien osatenttien keskiarvo vähintään 4,5 ja
2. kaikkien kielitaitoharjoitusten keskiarvo vähintään 4,5.

Syventävistä opinnoista voi saada kokonaisarvosanaksi erinomaiset tiedot (5) vain siinä tapauksessa, että pro gradu -työn arvosana on vähintään cum laude approbatur.

Yhteistyö monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman (B-työkielenä saksa) kanssa

Jos opiskelija suorittaa monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman (B-työkielenä saksa) opintojaksoja, ne voidaan sopimuksen mukaan hyväksyä saksan kielen ja kulttuurin aine- tai syventävien opintojen valinnaisiksi opintojaksoiksi.

Saksan kieltä äidinkielenään puhuvilta opiskelijoilta vaadittavat kielitaitokurssien suoritustavat

Koska saksaa äidinkielenään puhuvilta opiskelijoilta ei ole kaikkien kielitaitokurssien osalta mielekästä edellyttää tavanomaista osallistumista, tulee heidän sopia kielitaitokurssien suorittamisesta niistä vastaavien opettajien kanssa. Lista mahdollisista suoritustavoista on nähtävissä oppiaineen assistentilla.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos