x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englantilainen filologia

Tavoitteet ja sisältö

Englantilaisen filologian opintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille erittäin hyvä englannin kielen taito, kehittää opiskelijoiden kykyä tarkastella englannin kieltä sekä englanninkielisten maiden kirjallisuutta ja kulttuuria teoreettiselta ja tieteelliseltä näkökannalta. Opiskelijat perehdytetään englannin kielen ja englanninkielisen kirjallisuuden tutkimukseen. Heille tarjotaan tieteelliseen työhön tarvittavat välineet, tiedot ja taidot ja heitä kannustetaan itsenäiseen, kriittiseen ja analyyttiseen työskentelyyn.

Perus- ja aineopinnot tarjoavat opiskelijoille laajat taustatiedot oppiaineen tutkimusaloilta. Syventävissä opinnoissa opiskelijat voivat erikoistua heitä kiinnostaviin aihealueisiin.

Suhde työelämään ja sivuainesuositukset

Englantilaisesta filologiasta valmistuneet toimivat erilaisissa englannin kielen ammattitaitoa vaativissa tehtävissä. Näitä ovat koulutus ja tutkimus, teollisuus ja muu elinkeinoelämä, tekninen dokumentointi, diplomatia, valtionhallinto, kirjastoala, kustannusala, viestintä ja journalistiikka, kansainväliset järjestöt, kääntäminen, markkinointi, matkailuala sekä erilaiset johtamis- ja kehittämistehtävät.

Aineenopettajakoulutuksessa tutkinnon aineyhdistelmä koostuu yhden tai kahden opetettavan aineen opinnoista sekä opettajan pedagogisista opinnoista. (Katso myös http://www.uta.fi/tiedekunnat/hum/pedagogiset.html). Englantilaisen filologian opinnot ovat opetettavan aineen opintoja englannin kielessä, ja sivuaineeksi suositellaan jotakin toista kieliainetta.

Muut kuin opettajaksi aikovat voivat valita sivuaineensa vapaammin. Englannin opiskelijoille sopivia sivuaineita ovat vieraat kielet, Pohjois-Amerikan tutkimus, suomen kieli, yleinen kielitiede, fonetiikka ja yleinen kirjallisuustiede sekä yleensä humanistisen tiedekunnan oppiaineet. Tämän lisäksi erityisesti kaupan ja teollisuuden sekä matkailu-, kirjasto- ja tiedotusalan palvelukseen aikovien on syytä valita sopivia sivuaineita myös muista tiedekunnista ja ottaa selvää alojen pätevyyssvaatimuksista eri oppiaineista.

Sivuaineopiskelijoiden valinta ja lähtötasokoe

Kaikkien englantilaista filologiaa sivuaineena opiskelemaan haluavien on osallistuttava lähtötasokokeeseen, joka on sama kuin kielitaitokontrollin (ks. Perusopinnot P0) testi.

Testi pidetään syyslukukauden alussa Kanslerinrinne 1:ssä.

Lähtötasokoe on pakollinen myös muille englantilaista filologiaa opiskelemaan pyrkiville kuten ylimääräisille opiskelijoille, nk. erikoistapaus- sekä täydennysopiskelijoille, paitsi jos opiskelijaksi pyrkivä on suorittanut englantilaisen filologian perusopinnot tai vastaavat opinnot.

Lähtötasokokeen perusteella voidaan osa englantilaista filologiaa opiskelemaan hyväksytyistä määrätä täydennyskurssille (katso opetusohjelmasta). Lähtötasokoetta ei vaadita pääsykokeessa hyväksytyiltä pääaineopiskelijoilta.

Opintojen aloittaminen ja opintoneuvonta

Opiskelijoiden on syytä jatkuvasti tarkoin seurata ilmoitustaulua sekä laitoksen ja oppiaineen verkkosivuja, joilla ilmoitetaan mm. mahdolliset opetusohjelman muutokset, ryhmiin ilmoittautumiset, tiedekunnan yleiset tenttipäivät, tenttitulokset, ulkomaille haettavana olevat stipendit ja muut ajankohtaiset opiskeluun liittyvät asiat.

Syyslukukauden alussa järjestetään uusille opiskelijoille opinto-ohjausta tutortoiminnan ja henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) muodossa. Tutortoiminnasta vastaa ainejärjestö. HOPS laaditaan ensimmäisen lukukauden aikana. Uudet opiskelijat käyvät syyslukukaudella myös HOPS-keskustelun oppiaineen henkilökunnan jäsenen kanssa.

Opintoneuvojalta voi kysyä apua muihin opintoihin ja opintokokonaisuuksien suorittamiseen liittyvissä asioissa.

Opintojen kulku

Englantilaisen filologian opinnot on suunniteltu siten, että kunkin opintokokonaisuuden (perus-, aine- ja syventävät opinnot) pakolliset luennot ja harjoitukset on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Opetussuunnitelma on laadittu ottaen huomioon tutkinnon kokonaisuus siten, että humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa ja sen jälkeen filosofian maisterin tutkinto (120 op) kahdessa vuodessa.

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteiset opinnot

Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi sekä pää- että sivuaineopiskelijan on suoritettava laitoksen yhteisistä opinnoista kurssit Y01 Fonetiikan peruskurssi (2 op), Y02 Yleisen kielitieteen peruskurssi (3 op) ja Y04 Johdatus kirjallisuudentutkimukseen (2 op). Ks. opinto-oppaan kohta kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteiset opinnot.

Vaadittavat kieliopinnot

Englantilaista filologiaa pääaineena opiskelevien tulee suorittaa sukukielen opinnot ennen HuK-tutkintoa. Tämä tarkoittaa joko ranskan, saksan tai latinan alkeita; suoritus voidaan korvata lukion oppimäärällä tai vastaavalla. Suoritus tarkistetaan aineopintojen kokonaismerkinnän hakemisen yhteydessä. Ks. myös tiedekunnan tutkintorakennekuvauksen kohta Pakolliset kieliopinnot (http://www.uta.fi/tiedekunnat/hum/tutkintorakenteet.html) saadaksesi tarkempaa tietoa muista tutkintoon vaadittavista kieliopinnoista.

Opintojaksojen suorittaminen

Tentit suoritetaan kurssin yhteydessä tai kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yleisinä tenttipäivinä, joista ilmoitetaan esim. yliopiston verkkosivuilla ja ilmoitustaululla. Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan sähköisesti.

Useisiin opintojaksoihin kuuluu tenttien lisäksi (tai niiden sijasta) esseitä tai muita kirjallisia tai suullisia harjoitustehtäviä. Huom. Esseet tulee palauttaa annettuun määräaikaan mennessä. Mikäli essee palautetaan myöhässä, arvosanaa alennetaan.

Kurssien menestyksellinen suorittaminen edellyttää sekä aktiivista ja säännöllistä osallistumista että asetettujen suoritustakarajojen noudattamista. Jos opiskelija ei noudata näitä sääntöjä, hänet voidaan määrätä uusimaan kurssi.

Valinnaiskurssit

Syventäviin opintoihin kuuluvien valinnaiskurssien (S4) tarkoituksena on perehdyttää opiskelija häntä kiinnostaviin englantilaisen filologian erityisalueisiin. Työskentely tapahtuu pienryhmissä. Opiskelijalla tulee olla perusopinnot suoritettuna ennen valinnaiskursseille osallistumista. Valittavana olevista kursseista laaditaan vuosittain kuvaukset oppiaineen verkkosivuille. Kuvauksissa esitellään kaikkien seuraavana lukuvuotena pidettävien kurssien sisällöt ja työmuodot. Kursseille haetaan erityisellä internetlomakkeella. Etusija annetaan opinnoissaan pidemmälle ehtineille opiskelijoille. Valinnaiskurssit antavat valmiuksia itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden löytää aihe pro gradu -tutkielmaan.

Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa yksi kurssi (eli 6 op) käännöstieteen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma, b-työkieli englannissa. Asiasta on sovittava kirjallisesti englantilaisen filologian oppiaineen professorin kanssa.

Yhteistyö teknisen viestinnän kanssa

Teknisen viestinnän erikoistumisopintojen suorittava englantilaisen filologian opiskelija voi suorittaa tutkielmansa aiheesta riippuen tutkielmaopinnot joko englantilaisen filologian aihealueesta, jolloin hän osallistuu englantilaisen filologian oppiaineen seminaariin, tai vaihtoehtoisesti teknisen viestinnän aihealueesta, jolloin hän osallistuu teknisen viestinnän seminaariin ja ohjausvastuu on pääosin teknisen viestinnän lehtorilla. Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot sijoittuvat muilta osin maisterin tutkintoon kuuluviin vapaasti valittaviin opintoihin ja niihin osallistuvat englantilaisen filologian opiskelijat suorittavat kaikki englantilaisen filologian opinnot, siten että heidän on mahdollista suorittaa tutkielmaopinnot teknisen viestinnän aihealueesta.

Esitelmät sekä tutkielmat

Esitelmien ja esseiden tai vastaavien sekä tutkielmien laatimisessa on käytettävä oppiaineen omaa tyyliopasta (ks. oppiaineen verkkosivut: http://www.uta.fi/laitokset/kielet/en/english/studies/style_guide.html).

Lisäohjeita tutkielman tekemiseen on kieli- ja käännöstieteiden laitoksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.uta.fi/laitokset/kielet/opiskelu/kaytannot/tutkielmat.html.

Opintokokonaisuuksien arviointi

Opintojaksot- ja kokonaisuudet arvostellaan asteikolla 1-5. Osa opintojaksoista voidaan arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintokokonaisuuksien keskiarvo lasketaan painotetusti opintojaksokohtaisiin opintopistemääriin nähden (hyväksymismerkinnällä arvostellut kurssit jätetään huomioimatta). Syventävissä opinnoissa pro gradu -tutkielmasta saatu arvolause ei vaikuta opintokokonaisuuden arvosanaan.

Perusopintojen kokonaisarvosanaan 3, 4 tai 5 vaaditaan riittävän korkean painotetun keskiarvon lisäksi vähintään arvosana 3 kielitaitokokeesta (P0) ja opintojaksosta P1b. Aineopintojen kokonaisarvosanaan 3, 4 tai 5 vaaditaan riittävän korkean painotetun keskiarvon lisäksi vähintään arvosana 3 opintojaksosta A1b.

Osasuoritukset on käytävä tarkastuttamassa opintoneuvojan vastaanotolla ennen opintokokonaisuuden loppumerkintää. Tarkastusta varten on täytettävä oppiaineen osasuorituskaavake (saatavissa oppiaineen verkkosivuilta ja opintoneuvojalta).


Kieli- ja käännöstieteiden laitos