x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aikuiskasvatus ja kasvatustiede

 

ELINIKÄISEN OPPIMISEN JA KASVATUKSEN MAISTERIKOULUTUS


OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2008-2010

 

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen maisterikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa oppimisen ja kasvatuksen ehtoja ja toteutusta laaja-alaisesti ymmärtäviä ja sitä tutkimuksellisesti ja kriittisesti kehittäviä asiantuntijoita. Tähän tavoitteeseen sisältyy kyky yhteiskunnallisesta vastuusta tietoisten ja omakohtaisesti perusteltujen eettisten valintojen tekemiseen ammatillisessa toiminnassa. Koulutuksesta valmistuvien potentiaalinen työkenttä on laaja: julkinen sektori, yritykset, kansalaisjärjestöt ja kansainväliset organisaatiot.

 

Maisterikoulutus rakentuu laaja-alaisesti, elinikäisen oppimisen näkökulmasta jäsentäen, kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen tieteenalojen perustalle. Koulutuksessa sovelletaan laajasti myös muiden tieteenalojen, erityisesti yhteiskuntatieteiden ja kulttuuritieteiden piirissä kehitettyjä teorioita ja tutkimusmenetelmiä. Suurelta osin opetussuunnitelma perustuu laitoksen strategiassa määriteltyihin tutkimuksen painopistealueisiin

- kansainvälisesti vertaileva kasvatussosiologinen tutkimus

- monimuotoistuva kansalaisuus, monikulttuurisuus- ja mediakasvatus

- ammatillinen kasvu ja vapaan sivistystyön muuttuvat tehtävät

(http://www.uta.fi/laitokset/kasvlait/pdf/Kasvatustieteiden_laitos_strategia07-12.pdf)

 

 

Pääaineet

 

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen maisterikoulutuksessa pääaineena voi olla joko aikuiskasvatus tai kasvatustiede. Näissä oppiaineissa on mahdollista suorittaa kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot. Kasvatustieteiden perusopinnot ovat molemmille pääaineille yhteiset.

 

Pääaine valitaan ennen aineopintojen aloittamista. Opiskelijan on ilmoitettava pääainevalintansa ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella. Mikäli opiskelija on jo tiedekuntaan tullessaan suorittanut perusopinnot, hän voi valita pääaineensa jättäessään todistuksensa aiemmista opintosuorituksistaan tiedekunnan kansliaan.

 

Aine- ja syventävissä opinnoissa pääaineisiin suuntautuminen tapahtuu pääaineeseen sopivien opintojaksojen valinnalla ja tutkielmien aihevalinnoilla kandidaatin- ja maisterintutkielmaseminaareissa.

 

 

Opettajan pedagogiset opinnot

 

Laitoksella päätetään vuosikohtaisesti opettajan pedagogisten opintojen järjestämisestä kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen pääaineopiskelijoille. Opiskelijat valitaan näihin opintoihin erillisen soveltuvuuskokeen kautta.

 


Kasvatustieteiden laitos