x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityö, Pori

Sosiaalityö -oppiaineessa tutkitaan ihmisten moninaisia elämänolosuhteita ja ongelmia, niiden syntyprosesseja sekä yhteiskun­nalliseen eriarvoisuuteen ja osallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Oppiaineessa kehitetään, arvioidaan ja sovelletaan tutkimustietoon perustuvasti sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden vähentämiseen ja poistamiseen tähtääviä toimintatapoja yksilön, organisaatioiden ja yhteiskunnan tasolla. Näkökulmana on tarkastella sosiaalityön käytäntöjä ja menetelmiä osana erilaisten palvelu- ja auttamisjärjestelmien toimintaa ja kehittämistä.

Sosiaalityössä sovelletaan yhteiskun­tatieteellisen tutkimuksen välineitä ja teorioita sekä tehdään monitieteistä yhteistyötä. Sosiaalityöstä tekee omintakeisen akateemisen oppiaineen sen erityinen suhde käytäntöön: käytäntö on sosiaalityön keskeinen tutkimuskohde ja oppiaine on jatkuvassa vuoropuhelussa kentän ammattilaisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa.

 

Kandidaatin tutkinnossa perehdytään sosiaalityön käytännölliseen, teoreettiseen ja tutkimukselliseen perustaan. Keskeisiä painotuksia ovat sosiaalityön erilaiset haasteet yhteiskunnallisissa toimintaympäristöissä, asiakastyön ammatilliset perusvalmiudet ja tutkimuksen tekemisen ja tutkimustiedon käytön valmiudet. Näkökulmina ovat yksilöiden elämänkulku ja sen murrokset, yhteisö, osallisuus ja toimijuus, sekä sosiaalityön järjestelmällisten puitteiden, asiakaslähtöisyyden ja kansalaisten oikeuksien kysymykset. Kandidaatin tutkinto antaa opiskelijalle valmiudet hankkimansa tiedon soveltamiseen työelämässä, riittävät viestintä- ja kielitaidot sekä valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

 

Maisterin tutkinto syventää sosiaalityön teoreettista ja käytännöllistä hallintaa, perehdyttää alan kehittämistyöhön ja johtamiseen sekä syventää tutkimustyön taitoja ja osaamista. Porin yksikön sosiaalityön maisteriopintojen painopiste on hyvinvointipalvelujen kehittämisessä ja johtamisessa sosiaalityön näkökulmasta. Keskeisiä sisältöjä ovat asiakasprosessien johtaminen ja kehittämistyön menetelmät – niitä koskevat teoreettiset jäsennykset ja soveltamisen haasteet organisaatioiden ja ammattien konteksteissa. Näkökulmana on tutkimustieto ja sen suhteuttaminen omakohtaiseen ammatillisuuteen ja asiantuntijuuteen. Tutkimustyön taitoja syvennetään tutkimusmenetelmäopinnoissa ja pro gradu –tutkielmassa. Maisteriopinnot antavat valmiudet sosiaalityön asiantuntijuuden, kehittämisen ja johtamisen tehtäviin sekä itsenäiseen tutkimustyöhön ja tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.

 

Sosiaalityön maisteritutkinnon suorittaneet sijoittuvat sosiaalityön pätevyyttä edellyttäviin julkisiin ja järjestöjen tehtäviin, kuten asiakastyöhön, alan asiantuntijoiksi, opettajiksi, tutkijoiksi, kehittäjiksi ja johtajiksi.

Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Sosiaalityön pääaineopiskelijat ovat kelpoisia sosiaalityöntekijän tehtäviin.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto:

Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op

Yhteiset opinnot 23 op

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op

Pääaine, perus- ja aineopinnot 85 op

johon sisältyy tutkielma ja sitä tukevat opinnot 10 op

Sivuaineet ja muut opinnot 55 op

josta yhtä oppiainetta vähintään 35 op

Yhteensä 180 op

 

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto:

 

Pääaineen syventävät opinnot 120 op

johon sisältyy pro gradu –tutkielma 40 op

ja sitä tukevat opinnot 20 op

Yhteensä 120 op

 

Yksikön yhteiset opinnot

 

 

Sosiaalityön opiskelijat suorittavat yhteiset opinnot Porissa yhdessä sosiaalipolitiikan ja sosiologian opiskelijoiden kanssa. Opinto-oppaassa on pääaineen opintojaksojen yhteydessä mainittu, mitä yhteisiä opintoja edellytetään ja/tai suositellaan suoritetuksi ennen ko. opintojaksoa.

 

 

Tampereen yliopiston Porin yksikön yhteisten opintojen kunkin opintojakson vastuuopettajat, jotka ottavat suoritukset vastaan ja päättävät mahdolliset korvaavuudet ja antavat opintojaksoihin liittyviä lisätietoja, selviävät opetusohjelmasta.

Sivuaineiden valinta

Sosiaalityössä yhteiskuntatieteen kandidaatin tutkintoon sisältyy sivuaineopintoja 55 op, joista yhtä oppiainetta on suoritettava vähintään 35 op.

Tampereen yliopiston opiskelijoilla on vapaa sivuaineoikeus. Henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti Porin yksikön sosiaalityön opiskelijat voivat opiskella oman yksikkönsä aineita (sosiaalipolitiikka ja sosiologia), Porin yliopistokeskuksen muiden yksiköiden oppiaineita ja Tampereen yliopiston avoimen yliopiston Porissa tarjoamia oppiaineita. Lisäksi opiskelija voi suorittaa Tampereen yliopiston kaikkien muiden oppiaineiden opintoja Tampereella. Sivuaineita on mahdollista suorittaa myös verkko-opintoina.

 

Sosiaalityön sivuaineopinnoiksi soveltuvat esimerkiksi sosiaalipolitiikka, sosiologia, sosiaalipsykologia, kasvatustieteet ja hallintotieteet. Hyvinvointipalvelujen kehittämisen ja johtamisen osaamista laajentavat myös erilaiset johtamistaidon, taloushallinnon ja tietoteknologian opinnot (ks. Tukkk ja TTY Porin yksiköt).

 

Sosiaalityön opiskelu sivuaineena

 

Sosiaalityötä voi vapaasti opiskella sivuaineena. Sivuaineopiskelijoille sosiaalityön perusopintojen jaksot STYPP1 Sosiaalityön perusteet (10 op), STYPP4 Yhteisö, osallisuus, toimijuus (4 op) ja STYPP5A Johdatus hyvinvointipalvelujen kysymyksiin (2 op) sekä aineopintojen jaksot STYPA1 Sosiaalityön järjestelmälliset puitteet (10 op) ja STYPA2 Sosiaalityön sisältöalueet (10 op) tarjoavat tietoa sosiaalityöstä ja hyvinvointipalveluista sekä yhteiskunnallisista tavoista kohdata ja ratkaista sosiaalisia ongelmia. Näin muodostuva 36 op:n kokonaisuus tukee monien oppiaineiden opiskelua.

 

Ne Tampereen yliopiston Porin yksikön sosiologian ja sosiaalipolitiikan pääaineopiskelijat, jotka opiskelevat sivuaineena kaikki sosiaalityön opinnot, eivät suorita kohtia PORIA2 (Tutkimusmenetelmäopinnot I) ja STYPA5 (Kandidaatin tutkielma). Huomattavaa on, että kohtiin STYPP2 (Avauksia sosiaalityön kenttiin) ja STYPA3 (Sosiaalityön taidot) sivuaineopiskelijoita otetaan rajattu määrä jonolakia noudattaen, mikä tulee ottaa huomioon opintojen suunnittelussa.

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma – HOPS

 

Sosiaalityön perusopintojen jakson STYPP2 (Avauksia sosiaalityön kenttiin) aikana laaditaan henkilökohtainen kandidaattiopintojen opintosuunnitelma, jota tarkistetaan opiskelijan tarpeen mukaan opintojen kuluessa. Kaikki opiskelijat käyvät HOPS-keskustelun laitoksen opettajan kanssa myös 3. vuoden 1. periodin alussa.

Maisteriopinnoissa HOPS laaditaan oppiaineen opettajan ohjauksessa 1. vuoden 1. periodilla kohdan STYPS1E (Kehittämistyön käytäntö) käynnistyessä ja sitä tarkistetaan 1. vuoden 4. periodilla kohdan STYPS4 (Pro gradu –tutkielmaseminaari) käynnistyessä.

Lisätietoja sosiaalityön opiskelusta, katso http://www.uta.fi/yky/oppiaineet/pori/index.html


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö