x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalipsykologia

Sosiaalipsykologia

Sosiaalipsykologia tutkii sosiaalista vuorovaikutusta, ryhmiä sekä yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurin välisiä suhteita. Sosiaalipsykologia sijoittuu tieteenalana psykologian ja sosiologian välille. Tampereen yliopistossa sosiaalipsykologia on perinteisesti ollut läheisessä suhteessa sosiologiaan.

Sosiaalipsykologisen tutkimuksen kohteita Tampereella ovat sosiaalinen vuorovaikutus, keskustelut ja niitä ohjaavat sosiaaliset säännönmukaisuudet, minuuden ja identiteetin tuottaminen ja ylläpitäminen erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa, elämänkulku, elämän kriisit, perhe ja muut ryhmät ja yhteisöt, sekä ihmistieteen teoreettiset ja metodologiset kysymykset.

Sosiaalipsykologian opetuksen tavoitteena on tarjota sosiaalisten ilmiöiden erittelyssä tarvittavia teoreettisia ja metodologisia valmiuksia sekä taitoa soveltaa tutkimuksesta saatua tietoa ja ymmärrystä käytännössä. Sosiaalipsykologian opetusmuodot vaihtelevat luennoista ja kirjatenteistä kirjallisten harjoitustehtävien laatimiseen ja omaehtoiseen ryhmätyöskentelyyn. Osa opetuksesta on yhteistä muiden sosiaalitieteiden kanssa.

Sosiaalipsykologista tietoa sovelletaan esimerkiksi sosiaali- ja mielenterveystyössä, erilaisissa koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä tiedotustoiminnassa. Tampereen yliopistosta sosiaalipsykologia pääaineena valmistuneista suurin osa on, sivuainevalintojen mukaan, sijoittunut opetuksen ja koulutuksen alueille, tutkimustyöhön sekä sosiaali- ja tiedotusalan tehtäviin.

Opintojen kulku

Sosiaalipsykologian opinnot jakautuvat perus- ja aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Kussakin jaksossa opiskelija oppii ja syventää tieteenalan perustuntemusta sekä harjoittaa tutkimuksen tekoon liittyviä metodologisia ja kirjallisia valmiuksia.

Perus- ja aineopinnot kuuluvat kolmessa vuodessa suoritettavaan kandidaatin tutkintoon ja sen jälkeen suoritettavat syventävät opinnot kaksivuotiseen maisterin tutkintoon. Kandidaatin tutkinnon opinnot koostuvat pääaineopinnoista, sivuaineopinnoista, kieliopinnoista ja yksikön yhteisistä opinnoista. Maisterin tutkinto sisältää pääaineen syventävät opinnot.

 

Sosiaalipsykologiaa pääaineena opiskelevien omat sivuainevalinnat suuntaavat työmarkkinoille sijoittumista antamalla valmiuksia erityistehtäviin. Tampereen yliopistossa sivuaineiden valinta on pääsääntöisesti vapaata. Mielekkäistä aineyhdistelmistä voi keskustella opettajien kanssa.

 

Tutkintojen rakenteet

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto

Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op

Yksikön yhteiset opinnot 23 op

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op

Pääaine, perus- ja aineopinnot 70 op

johon sisältyy tutkielma ja sitä tukevat opinnot 10 op

Sivuaineet ja muut opinnot 70 op

josta yhtä oppiainetta vähintään 35 op

Yhteensä 180 op

 

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto

Pääaineen syventävät opinnot 120 op

johon sisältyy pro gradu -tutkielma 40 op

ja sitä tukevat opinnot 26 op

Yhteensä 120 op

 

Sosiaalipsykologia sivuaineena

Sosiaalipsykologia voi olla jonkin muun pääaineen opiskelijan sivuaineena. 25 op pituisen sivuaineen opiskelija saa suorittamalla perusopinnot (25 op) ja 35 op pituisen sivuaineen suorittamalla perusopintojen lisäksi 10 opintopistettä aineopinnoista (opintojakso A1 sekä yksi valinnainen opintojakso kohdista A2.1 – A2.5).

Sosiaalipsykologian aineopintoja sivuaineopiskelijat voivat suorittaa kohdista A1, A2 ja A3.

Lisätietoja sosiaalipsykologian opiskelusta:

http://www.uta.fi/yky/oppiaineet/sosiaalipsykologia/index.html

 

 


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö