x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalipolitiikka, Pori

SOSIAALIPOLITIIKKA

 

Sosiaalipolitiikka on yhteiskuntatiede ja oppiaine, joka tarjoaa näkökulmia yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin peruskysymyksiin sekä hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaamiseen, tuottamiseen ja jakautumiseen. Sosiaalipolitiikassa käsitellään yhteiskunnallisia arvoja, sosiaalisia oikeuksia, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, eriarvoisuutta ja huono-osaisuutta eri elämänalueilla. Kiinnostuksen kohteena on, miten yhteiskunnan muutokset vaikuttavat hyvinvoinnin edellytyksiin ja millä tavalla poliittiset ideologiat ja taloudelliset rakenteet vaikuttavat sosiaalisten ongelmien muotoutumiseen ja sosiaalipolitiikan tarpeeseen. Sosiaalipolitiikka pohtii viime kädessä ihmisarvoisen elämän ja hyvän yhteiskunnan kysymyksiä.

 

Sosiaalipolitiikka on myös käytännön toimintaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Sosiaalipolitiikan ala ei rajoitu vain kansallisiin sosiaalisiin kysymyksiin vaan se on kiinnostunut lisääntyvästi kansainvälisen sosiaalipolitiikan ilmiöistä. Sosiaalipolitiikan haasteena on tutkia ja arvioida, miten kansalaisten hyvinvointi pystytään takaamaan yhteiskunnan jäsenille kansainvälistyvässä ja globalisoituvassa maailmassa ja uusien sosiaalisten ongelmien sekä riskien asettamien haasteiden edessä. Sosiaalipolitiikan opetuksessa ja tutkimuksessa kysytään, miten näihin ongelmiin vastaa yhtäältä lainsäädäntöön perustuva sosiaalipoliittinen järjestelmä (hyvinvointivaltio) ja toisaalta vapaaehtoistoimintaan perustuva kansalaisyhteiskunta. Opetuksessa otetaan huomion se, että myös sosiaalipolitiikka itsessään muuttuu yhteiskunnan myötä.

 

Tampereen yliopiston Porin yksikössä sosiaalipolitiikan oppiaineessa suuntaudutaan hyvinvointipalvelujen ja työelämän kysymyksiin. Julkisen sektorin, yhteisöjen ja yksityisten tuottamia hyvinvointipalveluja käsitellään laajasta näkökulmasta siten, että opiskelijoiden kiinnostus voi suuntautua sosiaali- ja työvoimapalveluiden lisäksi myös muihin yhteiskunnallisen toiminnan lohkoihin. Palveluita tarkastellaan niiden tuottamisen, käytön ja kehittämisen näkökulmien lisäksi myös alueellisesti, mitä voidaan toteuttaa myös työharjoittelussa ja itsenäisen tutkimustyön vaiheissa. Sosiaalipolitiikkaoppiaineessa voi perehtyä työelämä-, hyvinvointipalvelu- ja aluekysymysten lisäksi myös seuraaviin sosiaalipolitiikan osa-alueisiin: vertaileva hyvinvointivaltiotutkimus, perhe ja kansalaisuus, asuminen, kriminaalipolitiikka ja globaali sosiaalinen kehitys. Lisäksi syventäviin opintoihin voi liittää myös ulkomailla suoritettuja opintojaksoja.

 

Monipuolisen tutkimusmenetelmäopetuksen lisäksi opiskelijat perehtyvät sosiaalipolitiikan käytännöissä tarpeelliseen arviointitutkimukseen, joiden rinnalla tutkimuksellista näkökulmaa sosiaalipolitiikkaan pidetään yllä opetuksen kaikissa vaiheissa. Lukuvuosittain vaihdellen yksikkö tarjoaa erilaista kirjallisuuskuulusteluja korvaavaa opetusta, josta tiedotetaan opetusohjelmassa ja yksikön www-sivuilla. Kaikki opiskelijat laativat myös henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa varten.

 

Sosiaalipolitiikan opinnot antavat valmiudet toimia asiantuntijana julkisella ja yksityisellä sektorilla, järjestöissä, kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Yhteyksiä työelämään luodaan jo opintoihin sisältyvän harjoittelujakson aikana (3 kk). Sosiaalipolitiikasta valmistuneet ovat viime vuosina sijoittuneet suhteellisen vaivattomasti työelämään valtion tai kuntien hallintoon, järjestöihin sekä opetus- ja tutkimustehtäviin. Sosiaalipolitiikka on suosittu myös sivuaineena.

 

Yhteiskuntatieteen kandidaatin tutkinto

Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op

Yhteiset opinnot 23 op

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op

Pääaine, perus- ja aineopinnot 70 op

johon sisältyy tutkielma ja sitä tukevat opinnot 10 op

Sivuaineet ja muut opinnot 70 op

josta yhtä oppiainetta vähintään 35 op

Yhteensä 180 op

 

Yhteiskuntatieteen maisterin tutkinto:

Pääaineen syventävät opinnot 120 op

johon sisältyy pro gradu –tutkielma 40 op

ja sitä tukevat opinnot 20 op 

Yhteensä 120 op

 

Yksikön yhteiset opinnot

 

Opiskelijat suorittavat pääaineopintojen yhteydessä yksikön yhteiset opinnot.Sosiaalipolitiikan opiskelijat suorittavat yhteiset opinnot yhdessä sosiaalityön ja sosiologian opiskelijoiden kanssa. Sosiaalipolitiikan opintojaksojen yhteydessä opinto-oppaassa on selvitetty, mitä yhteisiä opintoja edellytetään ja/tai suositellaan suoritetuiksi ennen ko. opintojaksojen suoritusta. Tampereen yliopiston Porin yksikön yhteisten opintojen kunkin opintojakson vastuuopettajat, jotka ottavat suoritukset vastaan ja päättävät mahdolliset korvaavuudet ja antavat opintojaksoihin liittyviä lisätietoja, selviävät opetusohjelmasta.

 

Sivuaineiden valinta

 

Sosiaalipolitiikassa yhteiskuntatieteen kandidaatin tutkintoon sisältyy sivuaine- ja muita opintoja 70 op, joista yhtä oppiainetta on suoritettava vähintään 35 op.

 

Tampereen yliopiston opiskelijoilla on vapaa sivuaineoikeus. Henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti Porin yksikön sosiaalipolitiikan opiskelijat voivat opiskella oman yksikkönsä aineita (sosiologiaa ja sosiaalityötä), Porin yliopistokeskuksen muiden yksiköiden oppiaineita ja yksiköiden yhteisesti järjestämiä opintoja, esimerkiksi Akateeminen yrittäjyys –opintokokonaisuutta, sekä Tampereen yliopiston avoimen yliopiston Porissa tarjoamia oppiaineita. Lisäksi opiskelija voi suorittaa Tampereen yliopiston muiden oppiaineiden opintoja Tampereella. Joitakin sivuaineita on mahdollista suorittaa myös verkko-opintoina.

 

Sosiaalipolitiikan opiskelu sivuaineena

 

Sosiaalipolitiikka sopii sivuaineeksi kaikille yhteiskunnallisista kysymyksistä ja niihin vaikuttamisesta kiinnostuneille. Opinto-oppaassa on erikseen mainittu, jos opintojen sisältö poikkeaa pää- ja sivuaineopiskelijoiden kesken. Merkittävin muutos on, että sivuaineopiskelijat eivät suorita aineopintojen tutkimusmenetelmäopintoja, harjoittelua eivätkä kandidaatin tutkielmaa.

 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyvässä 35 op:n sosiaalipolitiikan sivuaineessa perusopintojen (25 op) lisäksi suoritetaan 10 op kohdista SPOPA1 - A3. Sosiaalipolitiikan aineopintojen kokonaismerkinnän sivuaineopiskelija saa suoritettuaan perusopintojen (25 op) lisäksi aineopintoja yhteensä 45 op, joissa kohtien SPOPA1 – A3 (15 op) lisäksi suoritetaan yhteensä 30 op tentaattorien kanssa sovituista kohdista SPOPS1C1-9 tai muutoin sovittavalla tavalla. (Ks. opinto-oppaan kohta SPOPA6.)

 

Lisätietoja sosiaalipolitiikan opiskelusta, katso http://www.uta.fi/yky/oppiaineet/pori/index.html


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö