x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalipolitiikka

Sosiaalipolitiikka on yhteiskuntatieteellinen oppiaine, joka tarjoaa näkökulmia yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin peruskysymyksiin, hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaamiseen, tuottamiseen ja jakautumiseen. Sosiaalipolitiikassa käsitellään elämän eri alueilla esiintyviä yhteiskunnallisia arvoja, sosiaalisia oikeuksia, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, eriarvoisuutta, syrjäytymistä ja huono-osaisuutta. Kiinnostuksen kohteina on, miten yhteiskunnan muutokset vaikuttavat hyvinvoinnin edellytyksiin ja millä tavalla poliittiset ideologiat ja taloudelliset rakenteet vaikuttavat sosiaalisten ongelmien muotoutumiseen ja sosiaalipolitiikan tarpeeseen.

Sosiaalipolitiikka on myös käytännön toimintaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Sosiaalipolitiikan ala ei rajoitu vain kansallisiin sosiaalisiin kysymyksiin vaan se on kiinnostunut lisääntyvästi kansainvälisen sosiaalipolitiikan ilmiöistä. Sosiaalipolitiikan haasteena on tutkia ja arvioida, miten kansalaisten hyvinvointi pystytään takaamaan yhteiskunnan jäsenille kansainvälistyvässä ja globalisoituvassa maailmassa. Sosiaalipolitiikassa kysytään, miten näihin ongelmiin vastaa yhtäältä lainsäädäntöön perustuva sosiaalipoliittinen järjestelmä (hyvinvointivaltio) ja toisaalta vapaaehtoistoimintaan perustuva kansalaisyhteiskunta.

Tampereen yliopistossa sosiaalipolitiikka oppiaineena on erikoistunut hyvinvointivaltion uusiin kehitysmuotoihin, työhön ja työllisyyteen (käsittäen myös palkattoman ja näkymättömän hoivatyön) sekä hyvinvointi- ja sosiaalipalveluihin. Kansainvälisyys, erityisesti Eurooppa ja vertaileva näkökulma, on opintojen läpäisevänä periaatteena. Kandidaatin tutkintoon (180 op) kuuluvissa pääaineen perus- ja aineopinnoissa opiskelija tutustuu sosiaalipolitiikkaan tieteenä ja yhteiskuntapolitiikkana ja saa perusvalmiudet analysoida ja arvioida yhteiskuntaa ja sen muutosta sosiaaliselta kannalta.

Maisterin tutkinnossa (120 op), joka rakentuu kandidaatin tutkinnon jatkoksi, opiskelija keskittyy ensisijaisesti oman tutkielman tekemiseen ja saa tätä varten ohjausta sekä perehtyy yhteiskuntatieteiden, ja erityisesti sosiaalipolitiikan teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Tässä vaiheessa opiskelija suorittaa myös työharjoittelun ja kehittää työelämävalmiuksiaan.

Tutkinnot antavat valmiudet toimia asiantuntijana julkisella ja yksityisellä sektorilla, järjestöissä, kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Yhteyksiä työelämään luodaan erityisesti harjoittelujakson aikana (3 kk). Sosiaalipolitiikasta valmistuneet ovat viime vuosina sijoittuneet hyvin työelämään valtion tai kuntien hallintoon, järjestöihin sekä opetus- ja tutkimustehtäviin.

Oppiaineella on kattavat kansainväliset suhteet ja vaihtosopimukset, joita opiskelija voi hyödyntää opintojen eri vaiheissa. Opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan englanninkielellä. Yksikkö antaa opiskelijoille koulutuksen eri vaiheissa opintoneuvontaa ja ohjausta sivuainevalinnoissa sekä avustaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinnassa (HOPS). Oppiaine tarjoaa opiskelijalle myös avoimen ja keskustelevan opintoympäristön, jossa opiskelijoilla on hyvät ja tasa-arvoiset osallistumisen ja myötämääräämisen mahdollisuudet.

 

Tutkintojen rakenteet

 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto

Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op

Yksikön yhteiset opinnot 23 op

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op

Pääaineopinnot 70 op

- perusopinnot 25 op

- aineopinnot 45 op

Sivuaineet ja muut opinnot 70 op

- joista yhtä oppiainetta vähintään 35 op

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

Yhteensä 180 op

 

 

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto

Pääaineen syventävät opinnot 120 op

- joihin sisältyy pro gradu -tutkielma 40 op

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

Yhteensä 120 op

 

 

Sosiaalipolitiikka sivuaineena

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon tarvittavat 35 op:n sivuaineopinnot suoritetaan seuraavasti: Perusopinnot 25 op ja aineopintojen kohdista SPOLA1B, SOSYA1.1 sekä SPOLA2A tai SPOLA2B. Laajemman sivuaineopintopistemäärän tarvitsevat opiskelijat voivat täydentää opintoja kohdan SPOLA7 mukaisesti.

Opetussuunnitelmaa täydentävä informaatio

Lisätietoja opetuksesta löytyy oppiaineen kotisivulta.


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö