x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaaliantropologia

Sosiaaliantropologia on tiede, joka tutkii yhteiskuntien ja kulttuurien monimuotoisuutta. Klassinen antropologia on painottunut Euroopan ulkopuolisten kulttuurien tutkimukseen, mutta nykyantropologiassa painotetaan sitä, että kulttuurien kohtaamista tapahtuu myös kansallisten rajojen sisäpuolella ja kansalaisyhteiskunta näyttäytyy uudenlaisena toiminnan ja toimijoiden kenttänä. Antropologia on kiinnostunut kulttuurisesta muutoksesta niin meillä kuin muuallakin ja antropologisen tiedon tarvetta on lisännyt se, että vieraat kulttuurit eivät enää sijaitse pelkästään kaukana muualla. Antropologia tarjoaa välineitä 2000-luvun kulttuuristen muutosten ja ylirajaisten suhteiden tarkasteluun. Antropologian opetus ja tutkimus Tampereen yliopistossa  painottuvat transnationaalien eli kansallisvaltioiden rajat ylittävien prosessien tarkasteluun. Ylirajainen näkökulma antaa välineitä paitsi muuttoliikkeiden ja monimuotoisten identiteettien myös esimerkiksi perheen, uskonnollisten yhteisöjen tai kansalaisaktivismin uudenlaisen ylirajaisuuden tutkimiseen sekä eriarvoisuuden paikallisten ja globaalien ulottuvuuksien ymmärtämiseen. Antropologinen näkökulma painottaa monikulttuurisuuden ja ylirajaisten elämäntapojen monimuotoisuutta ja rikkautta. Etnografia ja monet osallistavat metodit ovat antropologisessa tutkimuksessa keskeisiä.

Opintojen kulku

Sosiaaliantropologian opinnot jakautuvat perus- ja aineopintoihin sekä syventäviin opintoihin. Kussakin jaksossa opiskelija oppii ja syventää tieteenalan perustuntemusta sekä harjoittaa tutkimuksen tekoon liittyviä metodologisia ja kirjallisia valmiuksia.

Perus- ja aineopinnot kuuluvat kolmessa vuodessa suoritettavaan kandidaatin tutkintoon ja sen jälkeen suoritettavat syventävät opinnot kaksivuotiseen maisterin tutkintoon. Kandidaatin tutkinnon opinnot koostuvat pääaineopinnoista, sivuaineopinnoista, kieliopinnoista ja yksikön yhteisistä opinnoista. Maisterin tutkinto sisältää pääaineen syventävät opinnot.

Sosiaaliantropologiaa pääaineena opiskelevien omat sivuainevalinnat suuntaavat työmarkkinoille sijoittumista antamalla valmiuksia erityistehtäviin. Tampereen yliopistossa sivuaineiden valinta on pääsääntöisesti vapaata. Mielekkäistä aineyhdistelmistä voi keskustella opettajien kanssa.

 

Tutkintojen rakenteet

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto

Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op

Tiedekunnan yhteiset opinnot 23 op

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op

Pääaine, perus- ja aineopinnot 70 op

johon sisältyy tutkielma ja sitä tukevat opinnot 10 op

Sivuaineet ja muut opinnot 70 op

josta yhtä oppiainetta vähintään 35 op

Yhteensä 180 op

 

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto

Pääaineen syventävät opinnot 120 op

johon sisältyy pro gradu -tutkielma 40 op

ja sitä tukevat opinnot 26 op

Yhteensä 120 op

 

Sosiaaliantropologia sivuaineena

Sosiaaliantropologia voi olla jonkin muun pääaineen opiskelijan sivuaineena. 25 op pituisen sivuaineen opiskelija saa suorittamalla perusopinnot (25 op) ja 35 op pituisen sivuaineen suorittamalla perusopintojen lisäksi 10 opintopistettä aineopinnoista.

Sosiaaliantropologian aineopintoja sivuaineopiskelijat voivat suorittaa kohdista A1 ja A2.

Lisätietoja sosiaaliantropologian opiskelusta.

 

 

 


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö