x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalipedagogiikka

Sosiaalipedagogiikan opintokokonaisuus 60 op

Sosiaalipedagogiikan opintokokonaisuus lakkautetaan 31.7.2012 mennessä. Opintokokonaisuuteen ei oteta uusia opiskelijoita syyslukukaudesta 2010 lukien.

Sosiaalipedagogiikan oppialan tiedeluonne on monitieteinen. Sen keskeisenä sisältönä on kasvatuksen yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten merkitysten ja kytkentöjen pohdinta. Sosiaalipedagogiikka voidaan määritellä myös pedagogiseksi näkökulmaksi sosiaaliseen työhön. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön traditiosta käsin nousevat perusteet hyvän elämän ja hyvinvoinnin yhteiskunnallisten ehtojen analyysille. Kasvatustieteet luovat puolestaan perustan hyvän kasvun (ja elämän) kasvatuksellisten ehtojen pohdinnalle. Lisäksi sosiaalipedagogiikan monitieteinen perusta tukeutuu mm. filosofiaan, sosiologiaan, sosiaalipsykologiaan, sosiaalipsykiatriaan, terveystieteisiin ja oikeustieteisiin.

Sosiaalipedagogiikan keskeisiä käsitteitä ovat persoona, yhteisö ja yhteiskunta ja niihin liittyen pedagogisen suhteen ja yhteisöllisten suhteiden analyysit. Sosialisaatiota ja normaalisuutta tarkastellaan erityisesti ko. perspektiivistä. Pohditaan, miten instituutioiden ja organisaatioiden pitäisi muuttua rakenteiltaan ja toiminnaltaan, jotta ne edistäisivät kasvatuksellista tehtäväänsä. Pohditaan myös, miten ihmistä autetaan kasvatuksen keinoin toimimaan tietoisesti elinolojensa ja -ehtojensa parantamiseksi.

 

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot (25 op)

P1 Sosiaalipedagogiikan perusteet (12 op)

P1a Sosiaalipedagogiikan peruskurssi (2 op)

P1b Kirjallisuus (3 op)

P1c Johdatus filosofiaan (2 op)

P1d Toinen seuraavista kahdesta vaihtoehdosta (5 op)

1. Sosiaalityön tai sosiaalipolitiikan peruskurssi (2 op) ja

Yhteisölliset voimavarat (3 op)

tai  2. Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat (5 op)

P2 Sosiaalipedagoginen keskustelu I (13 op)

P2a Yhteiskunnallisen kirjallisuuden klassikkoja ja nykyaikaa (5 op)

P2b Kasvatus yhteisöllisyyteen (5 op)

P2c Sosiaalipedagogiikan toimintakenttiä (3 op)

 


Sosiaalipedagogiikan aineopinnot/Sosiaalipedagogiikan sovelluksia (35 op)

Sosiaalipedagoginen keskustelu II (16 op)

A1 Sosiaalipedagogiikan työpaja (5 op)

A2 Vapautuksen pedagogiikka (6 op)

Kaksi jaksoa seuraavista:

A2.1 Paulo Freiren kasvatusajattelu (3 op)

A2.2 Sosiaalipedagogisia toimijoita (3 op)

A2.3 Yhteiskunnallista kritiikkiä (3 op)

A2.4 Sosiaalisia ja yhteiskunnallisia liikkeitä (3 op)

 

A3 Loppuseminaari (5 op)

 

 

A4 Vaihtoehtoiset opinnot: 19 opintopisteen laajuiset opinnot vapaasti valiten seuraavista


A. Näkökulmia sosiaalipedagogiikkaan

1 Vapautuksen pedagogiikka (6-12 op)

2 Kansainvälinen sosiaalipedagogiikka (2-6 op)

3 Sosiaalipedagoginen johtajuus (5 op)

4 Sosiaalipedagoginen työ koulussa (3 op)

5 Ryhmän ohjauksen perusteet (4 op)

6 Sosiaaliantropologian peruskurssi (2 op)

 

B. Kasvun ja kulttuurin filosofiaa ja oppihistoriaa

1 Johdatus yhteiskunta- ja kulttuurifilosofiaan (3 op)

2 Kasvatusfilosofia(4 op)

3 Kulttuuri (4 op)

 

C. Ihmisen elämänkaari

1 Minuus, elämänkulku ja sosiaalinen konteksti (6 op)

2 Lapset ja lastensuojelu (5 op)

3 Nuorisotyön perusteet  (6 op)

4 Vanheneminen sosiaalisena ilmiönä (3 – 10 op)

 

D. Kansalaisuuteen kasvaminen

1 Yhteiskunnalliset liikkeet ja kansalaisyhteiskunta (4 op)

2 Yhteisölliset voimavarat (3 op)

3 Psykososiaalisen toimintakyvyn edistäminen (8 op)

4 Kansalaisuus, kuluttajuus ja media (5 op)


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö