x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Logopedia

LOGOPEDIAN KOULUTUSOHJELMA

 

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, jonka tutkimuskohteita ovat äänen, puheen, kielen ja viestinnän häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja vaikutussuhteet sekä häiriöiden ennaltaehkäisy, kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus. Logopedian tiedollisen perustan luo normaalin puheen, kielen ja vuorovaikutuksen tunteminen. Logopedian teoreettinen, metodinen ja kliininen oppisisältö liittyvät yhteen puheen, kielen ja viestinnän sekä nielemismekanismin häiriöiden diagnostiikkaa ja kuntoutusta ja niiden tieteellistä tutkimusta käsitteleviksi kokonaisuuksiksi. Logopedian koulutusohjelmassa luodaan myös vahvaa ammattitoiminnan yhteiskunnallista kytkentää nivomalla opintoihin sisältöjä kuntoutuslainsäädännöstä ja kuntoutukseen liittyvistä päätöksentekoprosesseista.

 

Logopedian koulutusohjelma tarjoaa pääaineopiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, että hän voi valmistuttuaan toimia itsenäisesti puheterapeutin tehtävissä ja muissa alan asiantuntijatehtävissä sekä suorittaa alansa tieteellisiä jatkotutkintoja. Maisterin tutkinnon suoritettuaan logopedian pääaineopiskelija voi hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta merkitsemistä laillistetuista terveydenhuollon ammattihenkilöistä pidettävään rekisteriin ja oikeutta toimia puheterapeuttina.

 

Logopedian pääaineopiskelijan humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (3 vuotta / 180 op / 1600 h vuosi) sisältää logopedian perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (73 op) sekä muita pakollisia opintoja (57 op) ja valinnaisia opintoja (10 op). Muita pakollisia opintoja ovat psykologian perusopinnot (25 op), kielitieteen ja puheopin opinnot (15 op) sekä lääketieteen opinnot (17 op). Logopedian tutkintovaatimuksiin kuuluvat myös humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (15 op).

 

Logopedian pääaineopiskelijan filosofian maisterin tutkinto (2 vuotta / 120 op / 1600 h vuosi) sisältää logopedian syventävät opinnot (105 op), joihin sisältyy pro gradu -tutkielma (40 op), ja valinnaisia opintoja (15 op).

 

Pääaineen opinto-oikeuden voi saada vain tulemalla hyväksytyksi logopedian valintakokeessa. Logopedian sivuaineopinto-oikeus on toistaiseksi rajoitettu ja sitä pitää erikseen hakea. Perusopinto-oikeus (25 op) myönnetään vuosittain enintään 10 opiskelijalle; viisi paikkaa on varattu puheopin pääaineopiskelijoille. Logopedian sivuaineoikeutta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella keväisin toukokuun loppuun mennessä. Hakemuksessa tulee perustella logopedian opintojen merkitys pääaineen tutkintokokonaisuudessa, ja siihen tulee liittää opintorekisteriote. Kilpailutilanteessa ratkaisee pääaineessa suoritettujen opintopisteiden määrä. Hakemus osoitetaan logopedian professorille. Logopedian aineopintojen sivuaineoikeudesta (35 op) sekä muiden logopedian alaan kuuluvien opintokokonaisuuksien suorittamisesta päättää tapauskohtaisesti logopedian professori. Logopedia sopii sivuaineeksi esimerkiksi puheopin, suomen kielen, psykologian, erityispedagogiikan ja lääketieteen opiskelijoille.

 

Logopedian jatko-opinnot johtavat filosofian tohtorin tutkintoon.


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö