x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Etnomusikologia

Musiikintutkimuksen oppiaineen pääaineena on etnomusikologia ja perusopintotason sivuaineina musiikkitiede ja yleinen etnologia. Etnomusikologian opetus keskittyy kulttuurilähtöiseen musiikintutkimukseen, jossa teorianmuodostuksen ja analyysin keskipisteenä ovat musiikki, tanssi, ihminen ja yhteiskunta sekä näiden neljän osapuolen välinen vuorovaikutus. Tätä suhdetta tarkastellaan sekä musiikkianalyysin että antropologisen kulttuurianalyysin avulla.

Etnomusikologian menestyksellinen opiskelu edellyttää omakohtaista musiikinharrastusta ja musiikin teoreettisten peruskäsitteiden hallintaa. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa ammatillinen pätevyytensä omakohtaisesti. Opiskelija voi valita omia vahvuuksiaan tukevia sivuaineita yliopiston laajasta tarjonnasta ja hyödyntää ammattiin tähdätessään myös muualla hankittuja valmiuksiaan, kuten pedagogista, journalistista, hallinnollista ja kaupallista osaamistaan sekä soitto- ja kielitaitoaan. Etnomusikologian opiskelijalle tärkeitä sivuaineita on mahdollista löytää myös opiskelijavaihdon kautta (korkeakouluverkostot ja JOO-opintomahdollisuudet).

Etnomusikologian opiskelijoille sopivia sivuaineita ovat esim. sosiaaliantropologia, muut taideaineet, historia, tiedotusoppi, mediakulttuuri, informaatiotutkimus ja kieliaineet. Lisäksi musiikintutkimuksen oppiaine osallistuu historiatieteen koordinoiman monitieteisen museologian opintokokonaisuuden toteuttamiseen. Etnomusikologian asiantuntemusta tarvitaan esimerkiksi lehdistön, radio- ja televisiotyön, konserttitoiminnan, mainonnan, kulttuurihallinnon, kehitysyhteistyön ja musiikki- ja aikuiskasvatuksen tehtävissä sekä tutkimuksessa.

Etnomusikologian syventävissä opinnoissa on mahdollisuus suorittaa vaihtoehtoisesti tanssintutkimuksen erikoistumisopinnot, joihin valitaan opiskelijat joka toinen vuosi hakemuksen perusteella ja jotka toteutetaan yhteistyössä Kööpenhaminan, Trondheimin (NTNU) ja Tukholman yliopistojen kanssa.

 

Etnomusikologian syventävien opintojen alueelle kuuluu myös populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutuskokonaisuus pilottihankkeena vv. 2008–2010 Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Tämän maisterikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa monipuolisia asiantuntijoita ja osaajia rytmimusiikin eri tehtäviin. Koulutus keskittyy pop-, rock-, iskelmä-, jazz- ja kansanmusiikin alueelle. Koulutus sijoittuu tieteellisen ja taiteellisen lähestymistavan välimaastoon, ja se pyrkii kehittämään tutkivaa muusikkoutta ja musisoivaa tutkijuutta. Opinnoissa lähestytään rytmimusiikin eri osa-alueita (sävellystyö, tuotanto, harrastustoiminta jne.) etnomusikologisesta näkökulmasta tutkivalla ja reflektoivalla otteella. Toisaalta opintojen tiedollista ainesta ratkotaan käytännön tekemisen (soittaminen, studiotyöskentely jne.) avulla.


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö