x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tiedotusoppi
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Periodikaaviot (pdf) (pdf 592 kB.)

TIEDOTUSOPPI

 

Oppiaine ja sen tavoitteet

Tiedotusoppi on viestintätieteellinen oppiaine, joka tutkii erityisesti medioiden kautta tapahtuvaa julkista tiedonvälitystä. Opinnot painottuvat journalismin, viestinnän ja mediakulttuurin teorioihin sekä käytännön journalistiseen työhön. Tiedotusoppi on paitsi ammattiin myös laajaan yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemukseen sekä tieteelliseen sivistykseen tähtäävä koulutusväylä.

 

Työelämävalmiudet

Tiedotusopin opiskelijat sijoittuvat pääasiassa journalisteiksi, joilla on tukenaan sivuaineista ja tiedekunnan yhteisistä opinnoista sekä kieliopinnoista saadut valmiudet. Valmistuttuaan opiskelijat voivat hoitaa vaativia journalistisia tehtäviä niin sanoma- ja aikakauslehdistössä, radiossa ja televisiossa kuin verkkoviestinnässä.

Vaikka mediakentän työmarkkinat ovat avoimet, journalistiikan opiskelu on vakiintunut valtaväylä toimittajan ammattiin. Valtaosa alan tutkinnon suorittaneista on sijoittunut toimituksellisiin tehtäviin lehdistössä, radiossa, televisiossa sekä nykyisin myös verkkomedioissa. Journalistisissa tehtävissä työskentelee tätä nykyä noin 10 000 ammattilaista. Lisäksi yksityisen ja julkisen sektorin tiedottajina on lähes 2 000 henkilöä. Tiedotusopin opiskelu antaa valmiuksia myös viestintäalan tutkimus-, suunnittelu- ja opetustehtäviin, joissa työskentelee satoja alan koulutuksen saaneita henkilöitä. Lisäksi opinnot antavat valmiuksia tutkijan työhön ja kelpoisuuden jatko-opintoihin.

Toimittajan ammattiin valmentaa journalistiikan linja. Sen rinnalla on kuvajournalismin linja erityisesti lehtikuvaajaksi ja kuvatoimittajaksi aikoville. Kolmantena on mediakulttuurin ja viestinnän linja, joka perehdyttää alan asiantuntijatehtäviin, kuten tutkijaksi, tiedotustehtäviin tai soveltuvin muin opinnoin hallinnollisiin tehtäviin. Vastaavat linjat jatkuvat maisteriopinnoissa.

 

Tutkintorakenne

 

Tiedotusopin pääaineopiskelijat suorittavat ensin kandidaatin tutkinnon (180 opintopistettä), joka edellyttää kolmen vuoden päätoimista opiskelua. Kandidaatin tutkintoon vaaditaan myös niin sanotut yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteiset opinnot ja kieliopinnot. Tiedot näistä opinnoista löytyvät tiedekunnan ja kielikeskuksen sivuilta.

Tämän jälkeen he suorittavat maisterin tutkintoon (120 opintopistettä) johtavat kahden vuoden pituiset opinnot.

 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto

 

Tutkinto voidaan suorittaa kolmen vaihtoehdon, eli journalistiikan linjan, kuvajournalismin linjan ja mediakulttuurin ja viestinnän linjan mukaisesti:

 

1. Journalistiikan linja (180 op)

Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op
Tiedekunnan yhteiset opinnot 23 op
Kieli- ja viestintäopinnot 17 op

 

Pääaineopinnot (85 op)

Perusopinnot 25 op

Aineopinnot 60 op
– Journalistinen työ 45 op
– Kandidaatin tutkielmaopinnot 15 op

 

Sivuaineet ja muut opinnot 53 op, joista yhtä oppiainetta vähintään 35 op

 

2. Kuvajournalismin linja (180 op)

Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op
Tiedekunnan yhteiset opinnot 23 op
Kieli- ja viestintäopinnot 17 op

 

Pääaineopinnot (85 op)

Perusopinnot 25 op

Aineopinnot 60 op

– Journalistinen työ 20 op
– Kuvajournalismi 25 op
- Kandidaatin tutkielmaopinnot 15 op

 

Sivuaineet ja muut opinnot 53 op
joista yhtä oppiainetta vähintään 35 op

 

3. Mediakulttuurin ja viestinnän linja (180 op)

Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op
Tiedekunnan yhteiset opinnot 23 op
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op

 

Pääaineopinnot (70 op)

Perusopinnot 25 op

Aineopinnot 45 op

- Mediakulttuuri ja viestintä 30 op

- Kandidaatin tutkielmaopinnot 15 op

Sivuaineet ja muut opinnot 70 op
joista yhtä oppiainetta vähintään 35 op

 

 

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto

 

Tutkinto voidaan suorittaa joko journalistiikan, visuaalisen journalismin tai mediakulttuurin ja viestinnän maisteriopinnoissa. Journalistiikan maisteriopinnoissa on kaksi linjaa (I ja II), joista ensimmäinen on tarkoitettu tiedotusopissa kandidaatintutkinnon suorittaneille ja toinen erillisvalinnalla sisään otetuille. Myös visuaalisen journalismin ja mediakulttuurin ja viestinnän maisteriopintoihin voi hakea erillisvalinnan kautta. Journalistiikan, kuvajournalismin ja mediakulttuurin ja viestinnän linjoilta valmistuneet kandidaatit voivat jatkaa ilman erillistä valintaa vastaavilla maisteriopintojen linjoilla.

 

Maisteriopintojen laajuus on 120 op. Erillisvalinnassa maisterin tutkintoon valituilta opiskelijoilta yleensä edellytetään myös täydentäviä opintoja.

 

Tiedotusoppi sivuaineena

 

Tiedotusopin perusopinnot ja mediakulttuurin ja viestinnän linjan aineopinnot ilman Tiedotustutkimus-osakokonaisuutta ovat avoimet kaikille. Niihin ei sisälly käytännön journalismin opiskelua. Poikkeus on kuvajournalismin linja, jolle valitaan vuosittain 2-3 sivuaineopiskelijaa.

Niille opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa tiedotusoppia 35 op:n laajuisena pitkänä sivuaineena, suositellaan kahta vaihtoehtoista sivuainekokonaisuutta. Ensimmäinen on tiedotusopillisesti painottunut. Tällöin opiskelija suorittaa tiedotusopin perusopinnot (25 op) ja vapaasti valittavia kursseja mediakulttuurin ja viestinnän aineopinnoista (yht. 10 op.). Toinen mahdollisuus on suorittaa mediakulttuuriin painottuva sivuainekokonaisuus, jolloin opiskelija suorittaa mediakulttuurin ja viestinnän linjan aineopinnot lukuunottamatta tutkielmaopintoja.


Viestinnän, median ja teatterin yksikkö