x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Teatterin ja draaman tutkimus

MITÄ ON TEATTERIN JA DRAAMAN TUTKIMUS

Teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaine tarkastelee näytelmäkirjallisuutta, teatteria ja esittävän kulttuurin erilaistuvia muotoja osana yhteiskuntaa. Opinnoissa perehdytään draaman, ohjauksen, näyttelijäntyön ja muiden näyttämötaiteen osatekijöiden ominaispiirteisiin, teoriaan ja tutkimusmenetelmiin.

Teatterin ja draaman tutkimus keskittyy Tampereen yliopistossa näyttämötaiteen ajankohtaisiin ilmiöihin ja murrospintoihin. Tämä mahdollistaa laajasti esim. näytelmäkirjallisuuteen, teatteri-instituutioon, teatterihistoriaan, esittämiseen tai tekijälähtöiseen tutkimusotteeseen liittyviä tutkimus- ja opetusasetelmia. Opinnoissa on huomioitu ilmaisutaidon ja uusien teatterimuotojen kasvava merkitys nykykulttuurissa.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaine perehdyttää opiskelijan esittävän teatterin perusteisiin, toimintatapoihin ja tutkimukseen, sekä länsimaisen draamatradition piirteisiin aina antiikista media-aikakauteen saakka.

Teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineessa opiskelijan on mahdollista suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin, sekä filosofian maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Koulutus rakentuu sisältökokonaisuuksista, jotka perehdyttävät opiskelijan teatterin ja draaman tutkimusmenetelmiin ja teoriaan, teatteriin ja draamaan kulttuurissa ja yhteiskunnassa, näytelmäkirjallisuuteen, esittävän taiteen lajeihin ja osa-alueisiin sekä teatterihistoriaan.

Oppiaineen pedagogisena tavoitteena on opiskelijan itseohjautuvuuden ja ryhmätyötaitojen tukeminen siten, että hänestä kasvaa tietoa itsenäisesti hakeva ja tuottava monitaitoinen asiantuntija.

Pääaineenaan teatterin ja draaman tutkimusta opiskelleet ovat sijoittuneet monipuolisesti erilaisille tehtäväalueille teatterin työkentästä opetukseen ja tutkimukseen. Työelämään sijoittumista suuntaa eniten opiskelijan oma kiinnostus, ennen muuta sivuaineyhdistelmän kautta. Teatterin ja draaman tutkimuksen jatko-opinnot tähtäävät tohtorinväitökseen ja tutkijan työhön.

SUORITUSTAPOJA JA KÄYTÄNTÖJÄ

Teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineessa noudatetaan neljän periodin mallia. Tapauskohtaisesti opetus voi ajoittua yhdelle periodille tai jatkua periodista toiseen. Kontaktiopetukseen liittyvät kirjalliset työt on suoritettava seuraavan periodin tai neljättä periodia seuraavan kesän loppuun mennessä ellei etukäteen erityisesti sovita toisin.

Periodeittain järjestettäville kursseille osallistumisen lisäksi opintojaksoja voi suorittaa myös kirjatenteillä ja esseillä. Tentit hyväksytään tai hylätään kokonaisuuksina, ellei kuulustelijan kanssa ole toisin sovittu. Perinteisten suoritusmuotojen - tenttien, luentojen ja harjoituskurssien - rinnalla opiskelijan kannattaa etenkin aine- ja syventävissä opinnoissa kokeilla omaehtoisempia ja intensiivisempiä suoritustapoja. Näitä ovat esimerkiksi esseen kirjoittaminen, itseohjautuvat lukupiirit, luentopäiväkirjat sekä osallistuminen tieteellisiin seminaareihin. Vaihtoehtoisten suoritustapojen sisällöistä ja muodoista, laajuudesta ja korvaavuuksista neuvotellaan etukäteen opettajan kanssa. Ohjeita: http://www.uta.fi/laitokset/taide/opiskelu/tyoskentelymuodot.html

Opintokokonaisuudet pyritään suorittamaan järjestyksessä siten, että ensin suoritetaan perusopinnot, sitten aineopinnot ja lopuksi maisterin tutkintoon kuuluvat syventävät opinnot. Kurssitarjonnan vaihtelun vuoksi on käytännössä kuitenkin myös joissain tapauksissa mahdollista ja jopa suositeltavaa suorittaa perus- ja aineopintoja joustavasti limittäin.

Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla 1-5, jossa 1= välttävä, 2= tyydyttävä, 3=hyvä, 4= kiitettävä, 5=erinomainen. Poikkeuksen muodostavat kypsyysnäyte ja kandidaatintutkielma, jotka arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Kun kaikki opintokokonaisuuteen vaadittavat yksittäiset opintojaksot on suoritettu, opiskelija hakee kokonaismerkinnän vastuuhenkilöltä, joka vie sen opintosuoritusrekisteriin. Perus- ja aineopintokokonaisuuksien arvosanaksi tulee niihin sisällytettyjen opintojaksojen opintopisteillä painotettu keskiarvo. Siirtyminen opintokokonaisuudesta toiseen edellyttää edellisen kokonaisuuden suorittamista vähintään hyvin tiedoin (3). Syventävien opintojen kokonaisarvosana 5 edellyttää pro gradu -tutkielmasta vähintään arvosanaa magna cum laude abrobatur.

Pro gradu –tutkielma arvostellaan arvosanoilla approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur. Pro gradu –tutkielman arvosana merkitään erikseen näkyviin tutkintotodistukseen.

SISÄLTÖKOKONAISUUKSIEN YLEISET TAVOITTEET:

P1, A1, S1     Teatterin tutkimus

P1 tarjoaa pääaineopiskelijoille perustiedot yliopisto-opiskelusta ja tutustuttaa sekä pää- että sivuaineopiskelijat teatterin ja draaman tutkimukseen oppiaineena. 

A1 perehdyttää opiskelijat teatterin tutkimuksen suuntauksiin sekä teorioihin ja tutkimusmetodeihin.

S1 syventää opiskelijan tietoja joistakin teatterintutkimuksen suuntauksesta, teoriasta tai tutkimusmetodista. 

 

P2, A2, S2     Teatteri kulttuurissa ja yhteiskunnassa

P2 tarjoaa yleiskatsauksen kirjallisuus-/teatteri-instituution rakenteisiin ja yhteiskuntasuhteisiin.

A2 perehdyttää opiskelijan teatteriin ja / tai draamaan tietyn kulttuurin ja/tai yhteiskunnan osana ja/tai tietystä kulttuurintutkimuksellisesta lähtökohdasta käsin.

S2 syventää opiskelijan käsitystä teatterista ja / tai draamasta jonkin tietyn kulttuurin ja/tai yhteiskunnan osana ja/tai tietystä kulttuurintutkimuksellisesta lähtökohdasta käsin.

 

P3, A3, S3     Draaman analyysi ja tulkinta;

P3 esittelee draaman tutkimuksen ja historian perusteet.

A3 syventää draaman analysoinnin taitoja sekä laajentaa opiskelijan draaman tuntemusta.

S3 perehdyttää opiskelijan erikoistuneesti johonkin draaman lajiin tai dramaturgian, dramatisoinnin ja / tai kääntämisen näkökulmiin.

 

P4, A4, S4     Teatterin teoriat ja osa-alueet

P4 tarjoaa yleisesittelyn teatterin keskeisistä teoreetikoista ja yhdistää teatterin tutkimukselliset näkökulmat omakohtaisiin kokemuksiin teatterin tekemisestä.

A4 perehdyttää teatterin keskeisimpien teoreetikoiden ajatteluun alkuperäistekstien kautta sekä syventää opiskelijan perehtymistä johonkin teatterin osa-alueeseen.

S4 perehdyttää opiskelijan syventävästi johonkin teatteriteoriaan, teatterihistoriaan tai teatterin osa-alueeseen.

 

P5, A5  Teatterihistoria

P5 esittelee eurooppalaisen teatterihistorian perusteet.

A5 perehdyttää opiskelijan suomalaiseen teatterihistoriaan sekä historian tutkimuksen perusteisiin.

 

A6, S6   Praktikumjakso

A: Praktikum toteutetaan osallistumalla teatterin taiteelliseen tai tuotannolliseen prosessiin tai teatteria tukevaan tai arvioivaan toimintaan (kuratointi, kritiikki).

S: Praktikum toteutetaan osallistumalla teatterin taiteelliseen tai tuotannolliseen prosessiin, teatteria tukevaan tai arvioivaan toimintaan (kuratointi, kritiikki) tai teatterin tutkimushankkeeseen.

 

A7    Erikoistuva perehtyminen johonkin esittävän taiteen lajiin

 

A8, S5, S7 Seminaarit: Seminaarityöskentely tapahtuu kolmessa jaksossa. Ainepintojen loppuvaiheessa opiskelija suorittaa proseminaarin, joka tarjoaa välineet itsenäiseen tutkielman tekemiseen. Proseminaariesitelmä, josta opiskelija tekee hyväksytyn kypsyysnäytteen, hyväksytään kandidaatin tutkielmaksi. Syventävissä opinnoissa opiskelija suorittaa teemaseminaarin, jonka tavoitteena on kehittää edelleen opiskelijan teoreettista ja metodologista osaamista. Gradupiirissä opiskelija käynnistää oman pro gradu -tutkielmansa kirjoittamisen.


Viestinnän, median ja teatterin yksikkö