x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ympäristöpolitiikka

TUTKINNON SUORITTAMINEN YMPÄRISTÖPOLITIIKASSA

Ympäristöpolitiikan tavoitteena on:

– luoda yhteiskunnallisesta näkökulmasta laaja-alainen näkemys ympäristöongelmista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista;

– tarjota perustietämys ympäristöpolitiikan vaikutuskeinoista sekä julkisen hallinnon eri tasoilla että yksityisellä sektorilla;

– antaa valmiudet toimia ympäristöalan tehtävissä julkisella tai yksityisellä sektorilla esimerkiksi suunnittelijana, tiedottajana, kouluttajana, tutkijana tai konsulttina;

– kehittää ympäristöpolitiikan tutkimusta ja tarjota mahdollisuus tieteellisten jatko-opin­tojen harjoittamiseen.

SIVUAINEOPINNOT

Sivuaineiksi voidaan valita vapaasti Tampereen yliopiston eri tiedekuntien (ja ISSS:n) oppiaineita sekä Tampereen teknillisen yliopiston ja muiden kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen opintoja. Yhdestä valinnaisesta oppiaineesta on suoritettava hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon vähintään 25 op:n opinnot .

Ympäristöpolitiikassa ovat pakollisina sivuaineina:

– ympäristöoikeus (3 op) ja tilastotiede (5 op).

 

Sivuaineiden valinnassa kannattaa ottaa huomioon tuleva ammatillinen suuntautuminen. Sivuaineita voi valita seuraavista aineryhmistä:

– sosiaali- ja politiikkatieteet (esim. sosiologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, tiedotusoppi, valtio-oppi, kansainvälinen politiikka)

– taloustieteet (esim. kansantaloustiede, yrityksen taloustieteet)

– hallintotieteet (esim. aluetiede, kunnallispolitiikka, hallintotiede)

– metoditieteet (esim. tilastotiede, tietojenkäsittelyoppi, hypermedia)

– ISSS:n (International School of Social Sciences) järjestämä opetus

– muut (esim. Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuuriosaston tai ympäristöteknii­kan osaston opintoja sekä JOO-opintoina tarjolla olevat luonnonhoidon ja biotieteiden opintokokonaisuudet).

Opintojen kulku

Opintojen eteneminen suunnitellaan laatimalla henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opintojen ohjeellinen suoritusjärjestys ilmenee kunkin opintojakson kohdalla. Laitoksen kotisivulla esitetään täsmällisemmin suositus pääaineopintojen suoritusjärjestyksestä. Opiskelijat voivat kuitenkin erityisestä syystä suorittaa opintojaksot myös toisessa järjestyksessä, jos opintojaksoihin sisältyvät rajoitukset eivät aseta tälle esteitä.

Sivuaineopiskelijoiden ei tarvitse suorittaa perus- tai aineopintojen opintokokonaisuuksia, vaan opintojaksoja voi valita kokonaisuuteen vapaasti. Kokonaismerkinnän antaa yliassistentti.

Opintojen ohjaus

Yleisiä opintoja koskevia ohjeita antaa tiedekunnan opintoasiainpäällikkö. Ympäristöpolitiikan opiskelijoiden ainejärjestö Perusvoima järjestää erityisesti uusille opiskelijoille tarkoitettua neuvontaa. Uusille opiskelijoille tarkoitettu informaatiotilaisuus järjestetään syyslukukauden alussa erikseen ilmoitettavana aikan

Ympäristöpolitiikan ylimääräinen opiskeluoikeus annetaan seuraaviin opintojaksoryhmiin:

– perusopinnot, aineopinnot.

Siirtymäsäännöksiä

Yleisiä siirtymäsäännöksiä sisältyy tiedekuntaneuvoston hyväksymiin tutkintoja koskeviin määräyksiin. Oppiainekohtaisista siirtymäsäännöksistä ilmoitetaan laitoksen kotisivulla ja ilmoitustaululla.

 

TUTKINTORAKENNE

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto yhteensä 180 op

Ympäristöpolitiikan pääaineopinnot 75 op

- perusopinnot 25 op

- aineopinnot 50 op

Yhteiset menetelmäopinnot 13 op

Kieli- ja viestintäopinnot 14 op

H1 Harjoittelu 8 op

H2 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op

Sivuaineopinnot 68 op

pakolliset: 8 op

- tilastotiede (TILTY1) 5 op

- ympäristöoikeuden perusteet (KUOIA5) 3 op

Vapaasti valittavat sivuaineopinnot vähintään 60 op

– Tästä vähintään 25 op on oltava yhdestä oppiaineesta

 

Ympäristöpolitiikan perusopinnot (YMPOPT) 25 op

YMPOP1 Johdatus ympäristöpolitiikkaan 8 op

YMPOP2 Ympäristöpolitiikan luonnontieteellinen tausta 8 op

YMPOP3 Kansainvälinen ympäristöpolitiikka ja kehitysongelmat 9 op

Ympäristöpolitiikan aineopinnot (YMPOAT) 50 op

Pääaineopiskelijoille pakolliset opinnot:

YMPOA3 Alue- ja ympäristötalouden perusteet 8 op

YMPOA4 Tutkimusmenetelmien kurssi 14 op

YMPOA5 Tutkielmaseminaari 5 op

YMPOA6 Kandidaatintutkielma 8 op

YMPOA7 Valinnaiset erikoiskurssit 5 op

YMPOA8 Ympäristöpolitiikan teoreettisia lähtökohtia 10 op

Yhteiset menetelmäopinnot 13 op

Y1 Orientoivat opinnot 2 op

Y2 Tietotekniikan peruskurssi 3 op

Y3 Tutkimusprosessin hallinta (HALLP4) 5 op

Y4 Kokoustekniikka ja neuvottelutaito 3 op

Kieli- ja viestintäopinnot 14 op

K1 Tieteellinen kirjoittaminen 3 op

K1 Suullinen viestintä 2 op

K2 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op

K3 1. vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito 6 op

H1 Harjoittelu 8 op

H2 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 2 op

Sivuaineopinnot 68 op

 

 

Hallintotieteiden maisterin tutkinto yhteensä 120 op

Ympäristöpolitiikan syventävät opinnot, vähintään 90 op

Kieliopinnot 3 op

Sivuaineopinnot vapaasti valittavissa 27 op

 

Ympäristöpolitiikan syventävät opinnot (YMPOST) 90 op

YMPOS1 Ympäristöpolitiikan tiistaiseminaari, vähintään 4 op

YMPOS3 Ympäristöpolitiikan välineet ja vaikutuskeinot 10 op

YMPOS4 Ympäristöpolitiikan syventävä kirjallisuus, vähintään 8 op

YMPOS5 Dynaaminen ajattelu: tutkimus ja metodologia 10 op

YMPOS6 Pro gradu -seminaari 8 op

YMPOS7 Pro gradu -tutkielma 40 op

YMPOS8 Ympäristöpolitiikan erikoiskurssit, vähintään 10 op

Kieliopinnot 3 op

- 1. vieraan kielen syventävä kurssi 3 op tai

- 2. vieraan kielen kirjallinen taito 3 op tai

- Thesis writing 3 op

Vapaasti valittavat sivuaineopinnot 27 op


Johtamiskorkeakoulu