x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yritysjuridiikka

Yritysjuridiikka valmistaa juridisesti suuntautuneita kauppatieteiden kandidaatteja ja
maistereita, “lakiekonomeja“. Yritysjuridiikka sisältää oikeudenalat, jotka liittyvät
läheisesti yritystoimintaan. Näitä ovat muun muasssa sopimusoikeus, yhtiöoikeus,
työoikeus, markkinaoikeus, luotto- ja vakuusoikeus, vahingonkorvausoikeus sekä
ympäristöoikeus. Yritysjuridiikassa perehdytään myös kansainvälisen kaupan sääntelyyn.
Yritysjuridiikan opetus on käytännönläheistä ja sisältää muun muassa
oikeustapausharjoituksia sekä käytännön työharjoittelujakson.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa opiskelija suorittaa yhteiset oikeustieteiden
opinnot, yritysjuridiikasta perus- ja aineopinnot sekä lisäksi tukevia kauppatieteiden
opintoja. Vahvalla kauppatieteellisellä sivuaineella pääaineopiskelija voi ohjata
suuntautumistaan työmarkkinoilla. Myös kieliopinnot ovat tutkinnossa tärkeässä asemassa.
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa osallistutaan aineopintoseminaariin, jonka aikana
laaditaan kandidaatintutkielma.

Maisteritasolla suoritetaan yritysjuridiikan syventävät opinnot. Maisterin tutkintoon
kuuluu myös kieliopintoja, joiden tarkoituksena on antaa pääaineopiskelijalle riittävät
valmiudet opiskella vieraskielisiä juridiikan teoksia. Syventävissä opinnoissa
perehdytään oikeudellisen ajattelun teoreettiseen perustaan sekä erityisaloihin, joista
perustiedot annetaan perus- tai aineopintovaiheen vastaavalla jaksolla. Syventävien
opintojen aikana osallistutaan tutkielmaseminaariin ja laaditaan pro gradu -tutkielma.

Yritysjuridiikkaa opiskeleville annetaan valmiudet sellaisten tehtävien hoitamiseen,
joissa edellytetään liiketaloudellisen koulutuksen lisäksi tietämystä myös
yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja periaatteista. Tällainen
asiantuntemus on erittäin tärkeätä yritysten johto-, asiantuntija- ja
tilintarkastustehtävissä toimiville.


Johtamiskorkeakoulu