x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yrityksen hallinto

Yrityksen hallinnon opiskelussa keskitytään eri kehitysvaiheissa olevien ja eri toimialoilla toimivien yritysten organisointi- ja johtamisongelmiin sekä niiden ratkaisumalleihin. Keskeisenä kiinnostuksen kohteena on liiketoimintaosaaminen ja erityisesti palveluliiketoiminnan organisointi ja johtaminen.

Opiskelija hankkii perusvalmiuksia alan opintojen suorittamisen lisäksi ryhmätyöskentelyssä, työyhteisöjen kehittämisessä ja asiantuntijatyössä. Yrityksen hallinnon kurssien opetusmuodot ovat monipuoliset. Luentojen ohella tehdään harjoituksia, jotka edesauttavat opiskelijan omaehtoista oppimista. Harjoituksissa laaditaan yritysraportteja, analysoidaan ja esitellään tapaustutkimuksia yrityksistä, kirjoitetaan esseitä, artikkeli- ja kirja-analyyseja sekä laaditaan itsearviointiraportteja. Harjoitustöitä tehdään yksilö- ja ryhmätyönä ja ne edistävät myös opiskelijoiden esiintymis- ja kirjoitustaitoja.

Yrityksen hallinnon opetuksen ammatillisena tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoja ja valmiuksia yritysten toiminnan analysointiin, organisointiin ja johtamiseen. Tieteellisenä tavoitteena on antaa teoreettisia ja menetelmällisiä valmiuksia itsenäiseen tutkimustyöhön sekä mahdollistaa näiden valmiuksien hyödyntäminen työelämässä ja jatko-opinnoissa. Yrityksen hallinnon opiskelijat ovat valmistuneet muun muassa henkilöstöjohtamisen ja liiketoiminnan asiantuntijoiksi, yritysten linjatehtäviin, konsulteiksi sekä yrittäjiksi. Kokemuksen, osaamisen ja tietojen kasvamisen myötä yrityksen hallinnosta valmistunut erikoistuu esimerkiksi liiketoiminnan johtamiseen, innovaatiotoimintaan tai kehitystehtäviin. Oppiaine on osoittautunut soveltuvan hyvin pääaineeksi myös perinteisten suuryritysten palvelukseen aikoville.

Yrityksen hallinto pääaineena on mahdollista suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op ja kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto koostuu pääaineen perus- ja aineopinnoista sekä kauppatieteiden yhteisistä opinnoista, metodiopinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Kandidaatin tutkintoon voi sisällyttää myös 5 opintopistettä harjoittelua. Kauppatieteiden maisterin tutkinto koostuu pääaineen syventävistä opinnoista, metodiopinnnoista, syventävistä kieliopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Kauppatieteiden opinnot luovat perustan nykyaikaisen johtamisen ja organisoinnin ymmärtämiselle. Sivuaineiden valintaan vaikuttaa opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden lisäksi se, millaisiin työtehtäviin hän haluaa valmistuttuaan sijoittua. Tampereen yliopiston vapaa sivuaineoikeus mahdollistaa laajan sivuainevalikoiman. Lisäksi opiskelija voi valita opintoja Tampereen teknillisen yliopiston ja muiden JOO-sopimuksen piiriin kuuluvien yliopistojen tarjonnasta. Osa kursseista on englanninkielisiä ja mukana on myös ulkomaisia vaihto-opiskelijoita. Useat yrityksen hallinnon opiskelijat viettävät lukukauden tai lukuvuoden ulkomaisissa vaihtoyliopistoissa.


Johtamiskorkeakoulu