x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valtio-oppi

Valtio-opin tutkimuskohteet

Valtio-oppi on tieteenalana kansantaloustieteen ja sosiologian ohella yksi perusyhteiskuntatieteistä. Tieteenalana valtio-oppi on laaja ulottuen politiikan teoriasta ja poliittisista aatteista kansalaisten monimuotoiseen poliittiseen osallistumiseen ja eritasoisten poliittisten järjestelmien toimintaan. Valtio-opista on eriytynyt useita tutkimuslohkoja, jotka nykyisin ovat itsenäisiä tieteenaloja kuten eräät hallintotieteet ja kansainvälinen politiikka.

Tampereen yliopistossa valtio-oppi kohdistaa päähuomionsa politiikan moninaisuuden ja sen jatkuvan muutoksen ilmentymiin. Politiikkaa ja sen muutosta lähestytään laaja-alaisesti, mutta samalla rajatusta näkökulmasta kiinnittäen huomiota sekä uusiin poliittisen toiminnan muotoihin että myös vakiintuneempien poliittisten instituutioiden ja käyttäytymisen uusiin merkityksiin. Sekä tutkimuksen että opetuksen keskeisenä lähtökohtana pidetään politiikan tutkimusta, joka tutkii ja kehittää vaihtoehtoisia lähestymistapoja politiikan analyysiin sekä pohtii valtio-opin teoreettista ja yhteiskunnallista merkitystä.

Koulutuksen tavoitteet

Valtio-opissa annettavan koulutuksen tavoitteena on

1.       perehdyttää valtio-opin tutkimuskohteisiin, teorioihin ja menetelmiin sekä luoda valmiuksia tieteellisen tiedon soveltamiseen yhteiskunnassa,

2.       luoda valmiuksia toimia erilaisissa yhteiskunnan johto-, hallinto- ja tiedotustehtävissä sekä alan opetus- ja tutkimustehtävissä,

3.       antaa valmius valtio-opin tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.

Työelämävalmiudet

Valtio-opin opinnot antavat valmiuksia monenlaisiin tehtäviin työelämässä. Valtio-opista valmistuneet ovat sijoittuneet niin julkisen hallinnon, järjestöjen kuin yritystenkin palvelukseen. Valtio-opista valmistuneet toimivat esimerkiksi hallinnon, suunnittelun, viestinnän ja mediatyön tehtävissä sekä opetus- ja tutkimustyössä.

Tutkintojen rakenteet

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto

Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op
Yhteiset opinnot 23 op
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Pääaine, perus- ja aineopinnot 70 op,
johon sisältyy tutkielma ja sitä tukevat opinnot 10 op
Sivuaineet ja muut opinnot 70 op,
josta yhtä oppiainetta vähintään 35 op
Yhteensä 180 op

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto

Pääaineen syventävät opinnot 120 op,
johon sisältyy pro gradu –tutkielma 40 op
ja sitä tukevat opinnot 20 op

Yhteensä 120 op

Yhteiset opinnot

Opiskelijat suorittavat pääaineopintojen yhteydessä tiedekunnan yhteiset opinnot (ks. kuvaukset s. XX). Valtio-opin pääaineopiskelijoiden yhteisten opintojen suorittamisesta, ks. politiikan tutkimuksen laitoksen kotisivut, os. http://www.uta.fi/laitokset/politiikka/

Valtio-opin opinnot

Opiskelija voi suorittaa kustakin opintojaksosta (lukuun ottamatta P1, P2, pääaineopiskelijat ja P4) yhden tai useamman teoksen esseenä tenttikohdasta vastaavan opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Tarkemmat ohjeet esseen suorittamisesta löytyvät laitoksen kotisivuilta ja ilmoitustaululta.

Mikäli opiskelija on suorittanut opintosuunnitelmassa mainitun teoksen jo aikaisemmin, sen sijasta on suoritettava opintojakson vastuuhenkilön kanssa sovittava teos.

Kirjallisuus tentitään opintojaksoittain laitoksen yleisinä tenttipäivinä.

Pääaineopiskelijan on laadittava opintojakson P1 suorituksen aikana henkilökohtainen opintosuunnitelma perusopinnoista ja pääaineen opintojen suhteesta yhteisiin ja sivuaineopintoihin sekä esitettävä suunnitelmansa aineopinnoista vastaavan yliassistentin kommentoitavaksi. Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa täsmennetään aineopinnoista vastaavan yliassistentin kanssa ennen aineopintojen aloittamista.

Lisätietoja laitoksen opinnoista, ks. http://www.uta.fi/laitokset/politiikka/.

Valtio-oppi sivuaineena

Valtio-oppia sivuaineena opiskeleville on tarjolla mm. seuraavan laajuisia oppimääriä:

1) Perusopinnot 25 op
2) Perusopinnot ja kaksi opiskelijan vapaasti valitsemaa aineopintojen (A1-A7) opintojaksoa 35 op
3) Perusopinnot ja neljä opiskelijan vapaasti valitsemaa aineopintojen (A1-A7) opintojaksoa 45 op
4) Perusopinnot, neljä opiskelijan vapaasti valitsemaa opintojaksoa opintojaksoista A1-A7 ja lisäksi opintojaksot A8 ja A9 sivuaineopiskelijoiden vaatimusten mukaan 55 op


Johtamiskorkeakoulu