x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotiede, turvallisuushallinto

TURVALLISUUSHALLINNON MAISTERIOHJELMA

Tampereen yliopistossa turvallisuushallintoa opiskellaan kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnassa erillisessä maisteriohjelmassa, jossa pääaineena on hallintotiede. Maisterin tutkinnon kokonaislaajuus on 120 opintopistettä. Sen pohjana olevat hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa vastaavat opinnot suoritetaan Poliisiammattikorkeakoulussa. Poliisin koulutusjärjestelmässä poliisin päällystötutkinto suoritetaan Poliisiammattikorkeakoulussa ja varsinaisiin päällikköasemiin kouluttaudutaan yliopistossa. Maisterin tutkinto nostaa poliisijohdon koulutustasoa ja luo samalla edellytykset poliisialaan kohdistuvan tutkimuksen vahvistamiseen ja laaja-alaistamiseen. Maisterin tutkinto antaa poliisipäälliköiden tehtävien ohella kelpoisuuden myös muihin turvallisuusalan johto- ja asiantuntijatehtäviin.

Turvallisuushallinnon koulutus käynnistyi Tampereen yliopistossa hallintotieteen oppiaineen yhteydessä vuonna 1998. Turvallisuushallinnon opiskelu hallintotieteen osana merkitsee, että turvallisuusalaa ja –kysymyksiä tarkastellaan erityisesti poliisialan ja sisäisen turvallisuuden näkökulmista. Turvallisuushallinnon maisterikoulutusta on kehitetty hyvässä yhteistyössä koulutuksen rahoittajan sisäasiainministeriön ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa.

Opetus on suunniteltu työelämän tavoitteiltaan vahvistamaan erityisesti strategiseen johtamiseen ja hallinnolliseen asiantuntemukseen liittyviä valmiuksia. Keskeisiä opetuksellisia teemoja ovat poliisin yhteiskunta- ja kansalaissuhteet, turvallisuuspalvelut osana hyvinvointiyhteiskuntaa, turvallisuussuunnittelu ja sidosryhmäsuhteet, turvallisuusyksiköiden strateginen johtaminen ja arviointi, henkilöstöjohtaminen, taloushallinto sekä turvallisuusalan kansainvälinen yhteistyö.

Opetuksella luodaan edellytyksiä ja valmiuksia turvallisuusalan kehittymiseen hyvinvointiyhteiskunnan ja kansainvälisten muutosten osana. Koulutuksen tieteellisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä poliisialaan kohdistuvan hallinto- ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen voimistamiseen ja laaja-alaistamiseen.

Maisterin tutkinnon opintojen kokonaislaajuus on 120 op, johon sisältyy 40 opintopisteen laajuinen pro gradu –tutkielma ja kypsyysnäyte. Varsinaisten turvallisuushallinnon opintojen laajuus on 114op, minkä lisäksi tutkintoon kuuluu 6op muita pääainetta tukevia opintoja, joiden sisällöstä ja suorittamistavasta sovitaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (hops).


Johtamiskorkeakoulu