x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kunnallispolitiikka

TUTKINNON SUORITTAMINEN KUNNALLISPOLITIIKASSA

Kunnallispolitiikka keskittyy kuntien johtamisen ja kehittämisen kysymyksiin. Kuntien keskeisimmät tehtävät koskevat viranomaistyötä, palvelujen järjestämistä, kehittämistoimintaa ja demokratiaa. Näiden tehtävien hoitamista tarkastellaan kunnallispolitiikan piirissä sekä poliittiselta että hallinnolliselta kannalta. Kunnallispolitiikan opetus painottuu kuntien strategiseen johtamiseen ja hallintasuhteiden hoitamiseen sekä palvelujen järjestämisen kysymyksiin. Tämän lisäksi opiskelija perehtyy mm. kunnan rooliin alueensa kehittäjänä. Varsinkin kunnallispolitiikan syventävissä opinnoissa kuntien toiminnan tarkastelu suhteutetaan toimintaympäristön muutoksiin, kuten globalisaatioon ja tietoyhteiskuntakehitykseen.

Tutkinnon edellyttämät opinnot ja niiden suorittamisjärjestys

Kunnallispolitiikka pääaineena voidaan suorittaa hallintotieteiden kandidaatin tut­kinto, joka on 180 opintopisteen laajuinen alempi korkeakoulututkinto sekä hallin­totieteiden maisterin ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opinto­pistettä (kandidaatin tutkinnon jälkeen). Tutkinnot voi suorittaa vähim­mäis­vaati­musta laajempinakin. Tutkintojen rakenne koostuu yhteisistä me­ne­telmä­opinnoista, kieliopinnoista, harjoittelusta, kunnallis­politiikan perus-, aine- ja sy­ven­tävistä opinnoista sekä sivuaineopinnoista, jotka ovat osittain pakollisia ja osittain vapaasti valittavia. Opinnot koostuvat opintojaksoista, jotka muodos­tavat perusopinnoista syventäviin opintoihin eteneviä opintokokonaisuuksia.

TUTKINTORAKENNE

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Pääaineopinnot: kunnallispolitiikka 75 op

– perusopinnot 25 op

– aineopinnot 50 op

Yhteiset menetelmäopinnot 12 op

Pakolliset tutkimusmenetelmäopinnot 17 op

Kieli- ja viestintäopinnot 14 op

Harjoittelu 12 op

Sivuaineopinnot 50 op

– pakolliset 11 op

– vapaasti valittavat 39 op

 

KUNNALLISPOLITIIKAN PERUSOPINNOT (KUPOPT) 25 op

Kunnat suomalaisessa yhteiskunnassa KUPOP1 6 op

Kuntien tehtävät ja niiden organisointi KUPOP2 8 op

Kuntien voimavarat ja niiden hallinta KUTAP1 8 op

Kunnallisoikeuden perusteet KUOIP1 3 op

Vastaava opettaja: Kunnallispolitiikan lehtori

 

KUNNALLISPOLITIIKAN AINEOPINNOT (KUPOAT) 50 op

Kunnan strateginen johtaminen KUPOA1 6 op

Kuntien palvelujen johtaminen KUPOA2 6 op

Alueelliset ja paikalliset kehittämisprojektit KUPOA3 6 op

Kunnallinen ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikka KUPOA4 6 op

Luova kaupunkikehittäminen KUPOA5 5 op

Kunnallispolitiikan tutkimusmenetelmät KUPOA6 8 op

Kandidaattiseminaari KUPOA7 5 op

Kandidaatintutkielma KUPOA8 8 op

Vastaava opettaja: Kunnallispolitiikan lehtori ja yliassistentti

 

Yhteiset menetelmäopinnot 12 op

Y1 Orientoivat opinnot 2 op

Y2 Tietotekniikan peruskurssi 3 op

Y3 Tiedonhankinnan perusteet 2 op

Y4 Kokoustekniikka ja neuvottelutaito 3 op

Y5 Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op

Pakolliset tutkimusmenetelmäopinnot 17 op

TILTY1 Tilastotieteen ja SPSS:n perusteet 5 op

HAP408 Tutkimusprosessin hallinta 6 op

HAA908 Tutkimusmenetelmät 6 op

Kieli- ja viestintäopinnot 14 op

K1 Tieteellinen kirjoittaminen 3 op

K2 Suullinen viestintä 2 op

K3 Toinen kotimainen kieli: kirjallinen ja suullinen viestintä 3 op

Vieras kieli:

K4 1. vieraan kielen kirjallinen taito 3 op

K5 1. vieraan kielen suullinen taito 3 op

Harjoittelu 12 op

KUNNH1 Harjoittelun työjakso 8 op

KUNNH2 Harjoittelun teemaraportti 4 op

SIVUAINEOPINNOT 50 op

Pakolliset sivuaineopinnot, yhteensä 11 op

Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet JOIKP3 3 op

Kunnallinen päätöksentekomenettely KUOIA2 3 op

Kunnallinen budjetointi KUTAA11 5 op

Valinnaiset sivuaineet, yhteensä 39 op

 

Hallintotieteiden maisterin tutkinto 120 op

Pääaineen syventävät opinnot: kunnallispolitiikka 84 op

Kieliopinnot 3 op

Sivuaineopinnot 33 op

 

KUNNALLISPOLITIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (KUPOST) 84 op

Kunnallishallinto eri maissa KUPOS1 8 op

Paikallinen hallinta KUPOS2 8 op

e-Hallinto ja e-demokratia kunnissa KUPOS3 8 op

Kuntien kansainväliset hallintasuhteet KUPOS4 8 op

Pro gradu -seminaari KUPOS5 12 op

Pro gradu -tutkielma KUPOS6 40 op

Vastaava opettaja: Kunnallispolitiikan professori

Kieliopinnot

1. vieraan kielen syventävä kurssi 3 op tai

2. vieraan kielen kirjallinen taito 3 op tai Thesis Writing 3 op

Sivuaineopinnot

Vapaasti valittavia opintoja 33 op

 

Sivuaineopinnot

Kunnallispolitiikan opintoihin sisältyy sivuaineopintoja kandidaattitutkinto­vai­hees­sa 50 opintopistettä, joista pakollisia on 11 opintopistettä, ja maisteritut­kin­tovaiheessa 33 opintopistettä. Vapaasti valittavaksi sivuaineeksi suositellaan kunnallisoikeuden, kunnallistalouden, aluetieteen tai hallintotieteen opintoja. Opinnot voivat koostua joko yhdestä oppiaineesta tai ne voivat koostua useammasta kunnallisalan oppiaineesta. Sivuaineeksi voi valita myös Tampereen yliopiston muita oppiaineita eri laitoksilta ja tiedekunnista tai myös muiden yliopistojen oppiaineita. Opiskelijan kannattaa paneutua sivuaineiden valintaan huolella, sillä sivuaineilla saattaa olla olennaista merkitystä työuran kannalta.

Kandidaatin tutkinnossa yhdessä sivuaineessa on suoritettava vähintään 25 op:n laajuiset opinnot. Opiskelijaa suositellaan kuitenkin suorittamaan yhdestä sivuaineesta myös aineopinnot.

Kunnallispolitiikan opiskelu sivuaineena

Sivuaineopiskelija voi suorittaa

a) kunnallispolitiikan perusopinnot 25 op

b)kunnallispolitiikan perus- ja aineopintoja omaan tutkintoon tarvittavan laajuuden mukaan.


Johtamiskorkeakoulu