x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Julkisoikeus

JULKISOIKEUS OPPIAINEENA

Opetuksen tavoitteena on antaa pääpiirteittäinen kokonaiskuva Suomen oikeusjärjestyksen rakenteesta ja sen eri lohkojen sisällöstä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista, laajat ja perusteelliset tiedot Suomen valtiosääntö- ja hallinto-oikeudesta sekä pääpiirteittäiset tiedot eräiden muiden maiden vastaavista oikeudenaloista ja eurooppaoikeudesta. Saatu normitieto pyritään kytkemään yhteiskunnallisiin ja toiminnallisiin yhteyksiinsä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on riittävät tiedot, taidot ja valmiudet hallinnollisten päätösten valmistelua sekä julkisoikeudellisten säännösten soveltamista varten. Hänellä on myös teoreettiset valmiudet julkisoikeudellisen tutkimuksen alalla.

Julkisoikeudessa käsitellään valtiota, kuntia ja muita julkisyhteisöjä, niiden oikeudellista rakennetta ja toimintaa sekä julkisen vallan käyttämistä koskevia oikeusnormeja. Julkisoikeuden materiaaliseen opetusalaan kuuluvat pääasiassa valtiosääntöoikeus ja hallinto-oikeus eri osa-alueineen, samoin EU-oikeus. Lisäksi julkisoikeuden opetusalaan kuuluu oikeusteoriaa. Opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota viranomaisten ratkaisutoimintaan ja sitä ohjaaviin oikeudellisiin tekijöihin. Opiskelijalle annetaan metodologiset perustiedot ja -valmiudet uuden tiedon hankkimista ja itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä varten. Opetuksessa kiinnitetään huomiota myös hyvän kirjallisen ja suullisen esitystaidon hankkimiseen.

Opiskelija saa opinnoissa kokonaiskuvan:
1 Suomen valtiollista järjestelmää ja sen toimintaa sekä eurooppalaista integraatiota sääntelevien oikeusnormien ja kansainvälisten sopimusten sisällöstä, taustasta ja tavoitteista;
2 Suomen hallintojärjestelmän rakenteesta, toiminnasta ja toimintaperiaatteista sekä julkisen sektorin taloudesta;
3 yksityisen ja julkisen vallan välisistä suhteista;
4 julkista hallintoa ja taloutta sääntelevien oikeusnormien sisällöstä, taustasta ja tavoitteista;
5 hallinnollisen päätöksenteon ja hallinto-oikeudellisen ratkaisutoiminnan teoreettisista perusteista ja periaatteista;
6 julkisoikeuden käsitteistöstä ja teorioista sekä julkisoikeudellisen tutkimuksen menetelmistä;
7 niistä muiden tieteenalojen perusteista, joita tarvitaan julkisoikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä ja julkisoikeudellisessa tutkimuksessa.

JULKISOIKEUS SIVUAINEENA
Mikäli julkisoikeutta sivuaineena opiskeleva ei halua suorittaa kokonaisuudessaan julkisoikeuden perus- ja aineopintojen kokonaisuuksia, hän voi valita suoritettavat opintojaksot. Sama pätee syventäviin opintoihin. Aina on kuitenkin noudatettava opintojaksojen suoritusjärjestyksestä jaksokuvauksissa annettuja edeltävyyssääntöjä.


Johtamiskorkeakoulu