x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotiede

HALLINTOTIEDE
Administrative Science

HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET

Hallintotiede pääaineena on mahdollista suorittaa hallintotieteiden kandidaatin tutkinto 180 op ja hallintotieteiden maisterin tutkinto 120 op. Opetuksen tavoitteina hallintotieteessä on antaa valmiudet toimia organisaatioiden johtamistehtävissä sekä organisaatioiden hallinnon kehittämistehtävissä.

HALLINTOTIEDE OPPIAINEENA JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET

Hallinto on kaikkiin organisaatioihin ja yhteiskuntiin sisältyvä ilmiö. Hallinto huolehtii organisaatioiden ja yhteiskuntien olemassaolosta. Hallinto pyrkii siihen, että asiat saadaan tehdyksi tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Hallintotiede – syksyyn 1994 saakka nimeltään julkishallinto – on yhteiskuntatieteisiin lukeutuva tieteenala. Sen kiinnostuksen kohteena on hallinto erityisesti julkisissa mutta myös yksityisissä ja yleishyödyllisissä organisaatioissa. Lisäksi oppiaine tarkastelee koko yhteiskunnan kattavia hallintojärjestelmiä. Erityisinä näkökulmina ovat toiminnan organisointi ja johtaminen, organisaatioiden toiminnan laatu ja sen parantaminen sekä toiminnan vaikuttavuus kansalaisten ja muiden asiakasryhmien kannalta. Siksi opiskelijan on opittava tuntemaan:

  • miten Suomea ja Euroopan unionia hallitaan sekä mitä julkisen hallinnon eri alat tekevät ja saavat aikaan
  • miten julkiset ja yksityiset organisaatiot syntyvät ja kehittyvät sekä millaisin toimenpitein ne erilaisissa tilanteissa toimivat tuloksellisesti
  • mitä nykypäivän ja tulevaisuuden työelämän organisaatioiden rakenteilta, henkilöstöltä, johtamiselta sekä organisaatioiden päätöksenteko-, suunnittelu- ja tietojärjestelmiltä edellytetään, jotta ne tuottaisivat tehokkaasti ja kansalaisten kannalta mielekkäästi erilaisia palveluja
  • miten työyhteisöjä voidaan johtaa ja kehittää, jotta ne olisivat sisäisesti terveitä ja toiminnassaan tuloksellisia
  • miten organisaatioita ja niiden toimintaa voidaan arvioida sekä miten arviointitietoa voidaan käyttää organisaatioiden parantamiseksi.

Kaikkien asiakokonaisuuksien osalta tieteellinen koulutus edellyttää valmiuksia kuvata ja selittää vallitsevat asiantilat tieteellisin tutkimusmenetelmin. Siksi olennainen osa opiskelua on perehtyminen tieteeseen, sen menetelmiin ja mahdollisuuksiin.

Hallintotieteen opetus jakautuu kolmeen kokonaisuuteen, perusopintoihin, aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Aineopintoihin sisältyy myös kandidaatin tutkielma ja syventäviin opintoihin pro gradu -tutkielma. Hallintotieteen pääaineopintojen lisäksi hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyy sivuaineopintoja, menetelmäopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja.

Sivuaineopinnot

Tutkintojärjestelmän mukaiseen kandidaatin tutkintoon sisältyy pakollisina sivuaineina vähintään 18 op:n julkisoikeuden opinnot, 3 op:n finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen opinnot sekä 4 op:n filosofian opinnot.

Ainakin yhdestä sivuaineesta on tehtävä vähintään 25 op:n opinnot, mutta pääsivuaineesta suositellaan suoritettavaksi laajemmat opinnot. Vapaasti valittavat sivuaineopinnot voivat olla myös pakollisten sivuaineopintojen lisäopintoja. On suositeltavaa suorittaa yhdessä sivuaineessa perus- ja aineopinnot. Osan opinnoista voi sisällyttää maisterin tutkintoon.

Sivuaineopintojen opetuksen ja tenttien järjestämisestä vastaa opinnoista vastaava oppiaine/koulutusohjelma.

Tenttiminen ja arvosanan määräytyminen

Hallintotieteen opintokokonaisuudet (perus-, aine- ja syventävät opinnot) muodostuvat opintojaksoista. Tenttiminen tapahtuu opetussuunnitelmassa esitetyssä järjestyksessä jaksokohtaisesti annettuja edeltävyyssääntöjä noudattaen. Opintojakson kirjallisuus tentitään yleensä yhtenä kokonaisuutena, ellei opetussuunnitelmassa ole muuta mainittu tai kuulustelijan kanssa ole toisin sovittu.

Kirjallisuustentteihin ilmoittaudutaan johtamistieteiden laitoksen kansliaan 7 päivää ennen tenttitilaisuutta yleistä ilmoittautumiskuorta käyttäen tai sähköisesti NettiOpsu:n kautta (ks. tenttipäivät opetusohjelmasta). Näiden ns. yleisten tenttipäivien lisäksi järjestetään erillisiä luentotenttejä.

Tenttien vastaanottajat ilmoitetaan erikseen kunkin lukukauden alussa.

Opintojaksot ja opintosuoritukset merkitään suoritetuiksi välttävin, tyydyttävin, hyvin, kiitettävin tai erinomaisin tiedoin, jotka muodostuvat yliopiston arviointijohtosäännön mukaisesti.

Tentistä saatua arvosanaa voi korottaa:

− opintojakson tai muun tenttikokonaisuuden osalta vain tenttimällä sen uudestaan

− opintokokonaisuuden osalta tenttimällä uudestaan ne opintojaksot tai tenttikokonaisuudet, joista on saanut huonoimmat tulokset

− yksittäisiä teoksia ei voi tenttiä uudestaan arvosanan korottamiseksi.

Opintokokonaisuuksien arvosana määräytyy eri opintojaksojen arvosanoista opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona. Hallintotieteen opintokokonaisuudet merkitään suoritetuksi välttävin, tyydyttävin, hyvin, kiitettävin tai erinomaisin tiedoin.

Hallintotieteen opiskelu sivuaineena ja ylimääräisenä opiskelijana

Jos hallintotiedettä sivuaineenaan opiskeleva ei halua suorittaa kokonaisuudessaan sivuaineopiskelijoille avoimia opintojaksoja HAP110-HAP410 sekä HAA510-HAA910, hän voi valita suoritettavat opintojaksot noudattaen jaksokohtaisesti annettuja edeltävyyssääntöjä. Eräiden oppiaineiden kanssa on erikseen sovittu oikeudesta suorittaa hallintotieteen opintoja em. poiketen. Sivuaineopiskelijat, joiden tutkintovaatimuksiin kuuluu pakollisina sivuaineopintoina 60 op yhdestä oppiaineesta, suorittavat jakson HAA1210 täydentääkseen perus- ja aineopintoja.

Opintoneuvonta

Tämä opinto-opas kannattaa lukea huolella, sillä tutkinnon yksityiskohtaiset vaatimukset ja tutkintoa koskevat määräykset löytyvät oppaasta. Opintoneuvontaa saa myös erityisistä julkaisuista.

Laitoksella annettavasta opintoneuvonnasta ilmoitetaan ilmoitustauluilla sekä yliopiston www-sivuilla. Hallintotieteiden opintosuunnan opiskelijoiden ainejärjestö Staabi ry järjestää erityisesti uusille opiskelijoille tarkoitettua opastusta ja neuvontaa (tutorointia). Hallintotieteiden opintoasiainpäällikkö antaa opintoneuvontaa ja -ohjausta mm. tutkinnon rakennetta koskevista tulkinnoista, opetussuunnitelmien siirtymäsäännöksistä ja yhteensovittamisesta.

Siirtymäsäännöksiä

Yleisiä siirtymäsäännöksiä sisältyy tiedekuntaneuvoston hyväksymiin tutkintoja koskeviin määräyksiin. Oppiainekohtaisista siirtymäsäännöksistä ilmoitetaan laitoksen internet-sivulla ja ilmoitustaululla.

Lukuvuoden 2008-2010 opetussuunnitelmien voimassaolo

Opiskelija on oikeutettu suorittamaan keskeneräisen opintokokonaisuuden tai -jakson loppuun lukuvuonna 2008-2010 voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti syyslukukaudella 2010. Mikäli opiskelijalla jää opintokokonaisuuden suorittaminen kesken, on suoritettujen osien vastaavuudesta sovittava ao. opintojakson opettajan kanssa erikseen.


Johtamiskorkeakoulu