x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aluetiede

TUTKINNON SUORITTAMINEN ALUETIETEESSÄ

Aluetieteen tavoitteena on:

– perehdyttää opiskelija yhteiskunnan alueellisiin rakenteisiin ja prosesseihin sekä aluetutkimuksen teorioihin ja menetelmiin;

– perehdyttää opiskelija aluekehittämisen teorioihin ja käytäntöihin sekä aluepoliittiseen järjestelmään;

– antaa valmius toimia monipuolisesti aluekehittämisen ja aluetutkimuksen tehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla, sekä kansainvälisessä että kansallisessa toimintaympäristössä;

– antaa valmiuksia keskeisten lähitieteenalojen teorioiden ja menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen;

– antaa valmius aluetieteen jatko-opintojen harjoittamiseen.

 

TUTKINTORAKENNE

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Aluetieteen pääaineopinnot 75 op

– perusopinnot 25 op

– aineopinnot 50 op

Yhteiset menetelmäopinnot 15 op

Kieli- ja viestintäopinnot 14 op

Harjoittelu 8 op

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 2 op

Sivuaineopinnot

– vapaasti valittavat 66 op

Yhdestä sivuaineesta on suoritettava vähintään 25 op:n laajuiset opinnot.

ALUETIETEEN PERUS- JA AINEOPINNOT

Perusopinnot (ALUEPT) 25 op

AP1 Aluetieteen perusteet 8 op

AP2 Johdatus aluekehittämiseen 9 op

AP3 Yhteiskunta ja ympäristö (YMPOP1 tai KUPOP2) 8 op

Aineopinnot (ALUEAT) 50 op

AA4 Aluekehittämisen harjoituskurssi 5 op

HAP408 Tutkimusprosessin hallinta 6 op

AA6 Aluetutkimuksen menetelmät ja sovellukset 14 op

AA7 Alue- ja ympäristötalouden perusteet 8 op

AA8 Kandidaattiseminaari 5 op

AA9 Kandidaatintutkielma 8 op

AA10 Aluetieteen valinnaiset opinnot 4 op

Yhteiset menetelmäopinnot 15 op

Y1 Orientoivat opinnot 2 op

Y2 Tietotekniikan peruskurssi 3 op

Y3 Tiedonhankinnan perusteet 2 op

Y4 Tilastotieteen ja SPSS:n perusteet (TILTY1) 5 op

Y5 Kokoustekniikka ja neuvottelutaito 3 op

Kieli- ja viestintäopinnot 14 op

K1 Tieteellinen kirjoittaminen 3 op

K1 Suullinen viestintä 2 op

K2 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 3 op

K3 1. vieraan kielen kirjallinen taito ja 3 op

1. vieraan kielen suullinen taito 3 op

H1 Harjoittelu 8 op

H2 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 2 op

 

Vapaasti valittavat sivuaineopinnot 66 op

Hallintotieteiden maisterin tutkinto 120 op

Aluetieteen syventävät opinnot 80 op

Kieliopinnot 3 op

Vapaasti valittavat sivuaineopinnot 37 op

ALUETIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (ALUEST) 80 op

AS1 Aluetieteen tutkimus ja teoria 10 op

AS2 Aluekehittämisen tieteellinen perusta 10 op

AS3 Paikkatietojärjestelmät (GIS) 6 op

AS4 Pro gradu -seminaari 8 op

AS5 Aluetieteen erikoiskurssit, vähintään 6 op

AS6 Pro gradu -tutkielma 40 op

Kieliopinnot

– 1. vieraan kielen syventävä kurssi 3 op tai

– 2. vieraan kielen kirjallinen taito 3 op tai Thesis Writing 3 op 3 op

Vapaasti valittavat sivuaineopinnot 37 op

SIVUAINEOPINNOT

 

Sivuaineiksi voidaan valita vapaasti Tampereen yliopiston eri tiedekuntien (ja ISSS:n) oppiaineita sekä Tampereen teknillisen yliopiston ja muiden kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen opintoja. Yhdestä valinnaisesta oppiaineesta on suoritettava hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon vähintään 25 op.

 

Aluetieteessä ei ole pakollisia sivuaineita, mutta tilastollisten menetelmien käyttöön suuntautuville suositellaan 23 op laajuista tilastollisten menetelmien kokonaisuutta (TILTY1, TILTP2 ja TILTP3). Suositeltavia kursseja ovat myös Hallinto tietoyhteiskunnassa (HALLA6) sekä filosofian opintojaksot Johdatus filosofiaan (P0) ja Johdatus yhteiskunta- ja kulttuurifilosofiaan (P6).

Opintojen kulku

Opintojen eteneminen suunnitellaan laatimalla henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opintojen ohjeellinen suoritusjärjestys ilmenee kunkin opintojakson kohdalla. Suoritusjärjestys on laadittu opintojaksojen päällekkäisen suorittamisen välttämiseksi. Opiskelijat voivat kuitenkin erityisestä syystä suorittaa opintojaksot myös toisessa järjestyksessä, jos opintojaksoihin sisältyvät rajoitukset eivät aseta tälle esteitä.

 

Opintojen ohjaus

Yleisiä opintoja koskevia ohjeita antaa tiedekunnan opintoasiainpäällikkö. Hallintotieteitä opiskelevien yhdistys Staabi ry ja aluetieteen opiskelijoiden ainejärjestö Regio järjestävät erityisesti uusille opiskelijoille tarkoitettua neuvontaa. Uusille opiskelijoille tarkoitettu informaatiotilaisuus järjestetään syyslukukauden alussa erikseen ilmoitettavana aikana.

 

Aluetieteessä ylimääräinen opiskeluoikeus annetaan seuraaviin opintojaksoryhmiin:

- perusopinnot, aineopinnot

 

Siirtymäsäännöksiä

Yleisiä siirtymäsäännöksiä sisältyy tiedekuntaneuvoston hyväksymiin tutkintoja koskeviin määräyksiin. Oppiainekohtaisista siirtymäsäännöksistä ilmoitetaan laitoksen kotisivulla.


Johtamiskorkeakoulu