x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelyoppi / Vuorovaikutteinen teknologia

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma
Opetussuunnitelma 2010-2011, 2011-2012

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Maisterin tutkinto suoritetaan jossain laitoksen maisteriohjelmista. Pääaineena tutkinnoissa on joko tietojenkäsittelyoppi tai vuorovaikutteinen teknologia.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)

 • Bachelor of Science (B.Sc.), kandidat i naturvetenskaper (NaK)

Filosofian maisterin tutkinto (FM)

 • Master of Science (M.Sc.), filosofie magister (FM)

Jatkotutkintoina voi suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot, joista on kerrottu tarkemmin informaatiotieteiden tiedekunnan jatkokoulutusoppaassa.

Oppiaineiden kuvaus ja koulutuksen tavoitteet

Pääaineena tietojenkäsittelyoppi (Computer Science)

Tietojenkäsittelyoppi on tieteenala, joka tutkii tietojenkäsittelyyn liittyviä kysymyksiä, kuten tiedon esityksen ja käsittelyn periaatteita ja välineistöä, ohjelmointia, sekä tietojärjestelmiä ja niiden suunnittelua. Alan ammattilaiselta vaaditaan kykyä täsmälliseen ajatteluun ja loogiseen päättelyyn. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman tarkoituksena on kouluttaa kyvykkäitä tietoteollisuuden ammattilaisia sekä tutkijoita ja opettajia korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin.

Pääaineena vuorovaikutteinen teknologia (Interactive Technology)

Vuorovaikutteisen teknologian opetuksen tavoitteena on kouluttaa monipuolisia, ihmislähtöisesti ajattelevia informaatioteknologia-alan osaajia. Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen laadun parantaminen on vuorovaikutteisen teknologian opetuksen keskeinen teema. Monitieteisen pohjan ansiosta opiskelija voi kiinnostuksensa ja taustansa mukaan suuntautua esimerkiksi tekemään ohjelmistojen ja laitteistojen käytettävyysarviointeja tai keskittyä vaikkapa kehittämään ihmisen kannalta katsoen toimivampia uusia vuorovaikutustapoja. Opiskelijat voivat sijoittua monipuolisesti esimerkiksi ohjelmisto- ja tietoliikenneteollisuuden tuotekehitystehtäviin, uusmediayritysten käytettävyysasiantuntijoiksi sekä alan tutkijoiksi.

Opintojen luonne

Opinnot vaativat opiskelijalta taitoa soveltaa opittuja asioita ja menetelmiä uusissa tilanteissa sekä melkoisesti sitkeyttä. Käytännön työelämässä alalla toimivalta edellytetään myös halukkuutta ja kykyä yhteistyöhön. Alan ripeän kehittymisen vuoksi alalla toimivalla tulee olla halu ja valmius hankkia uutta tietoa. Opiskelu vaatii jatkuvaa aktiivisuutta, annettujen tehtävien tunnollista suorittamista ja itsenäistä, omaan aloitekykyyn perustuvaa harjoittelua. Opetettavat menetelmät oppii vain tekemällä viikoittain annetut harjoitukset. Lyhytaikainenkin opiskelun laiminlyönti kostautuu yleensä pian, eikä pelkällä luentojen kuuntelemisella voi saavuttaa tarvittavia valmiuksia ja taitoja.

Siirtymäsäännöt

Syksystä 2010 alkaen kaikki noudattavat jäljempänä esitettävää opetussuunnitelmaa. Syksyllä 2005 ja sen jälkeen aloittaneet opiskelijat voivat kuitenkin halutessaan noudattaa opintojensa alkaessa voimassa ollutta opetussuunnitelmaa. Vanhan järjestelmän mukaisesti suoritettu ja opintosuoritusrekisteriin ennen 1.8.2008 kirjattu, vähintään 90 opintopisteen laajuinen pääaineen perus- ja aineopintojen tai aineopintojen opintokokonaisuus korvaa jäljempänä esitetyt perus- ja aineopinnot. Edellytyksenä on, että kokonaisuuteen on sisältynyt opintojakso Tutkimuskurssi ja kypsyysnäyte.

Epäselvissä tapauksissa on syytä sopia kokonaissuunnitelmasta tietojenkäsittelytieteiden laitoksen professorin kanssa. Uusien ja vanhojen opintojaksojen vastaavuuksista laitos antaa erillisen ohjeen, joka löytyy osoitteesta: http://www.uta.fi/sis/tkt/ohjeet/vastaavuudet.html.

Opintojen arviointi

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään asteikkoa hyväksytty/hylätty tai hyväksytystä suorituksesta asteikkoa 1-5. Kandidaatin tutkielma arvostellaan asteikolla 1-5. Pro gradu -tutkielma arvostellaan asteikolla approbatur-laudatur. Opintokokonaisuuksien arvosana lasketaan opintopisteillä painotettuna keskiarvona. Pro gradu -tutkielma ei vaikuta syventävien opintojen arvosanaan. Kokonaismerkinnät pyydetään opintoasioiden amanuenssilta.

Opintoneuvonta

Kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat osallistuvat opintojaksolle TKOPY2 Opintojen ohjattu suunnittelu, jossa he suunnittelevat opintojaan ja tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelmaan nimetyn vastuuopettajan (opettajatuutor) kanssa. Maisteriopintojen vaiheessa opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhdessä maisteriohjelman vastuuprofessorin kanssa. Yleistä opintoneuvontaa saa yksikön opintoasioiden amanuenssilta sekä koko tutkinnon osalta yksikön opintoasiain päälliköltä.

Tutkinnon rakenne

Opiskelijat suorittavat ensin luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon 180 op ja sen jälkeen filosofian maisterin tutkinnon 120 op. Pääaine on tyypillisesti sama kandidaatin ja maisterin tutkinnossa, mutta opiskelija voi suorittaa kandidaatin tutkinnon pääaineenaan vuorovaikutteinen teknologia ja maisterin tutkinnon pääaineenaan tietojenkäsittelyoppi tai päinvastoin. Edellytyksenä on, että kummankin tutkinnon vaatimukset täyttyvät. Käyttöliittymien ohjelmistokehityksen maisteriohjelmaan suuntautuvia opiskelijoita suositellaan suorittamaan alempi tutkinto tietojenkäsittelyopissa. Sen jälkeen he jatkavat maisterin tutkintoon pääaineenaan vuorovaikutteinen teknologia. Tutkintoihin vaadittavat opinnot esitellään tarkemmin tutkintokuvauksissa.

Pääaineesta riippumatta kaikki koulutusohjelman opiskelijat suorittavat koulutusohjelman yhteiset perusopinnot ja joitain yhteisiä aineopintoja. Nämä opinnot luetaan kuuluviksi tutkinnon pääaineeseen.

Pääaineiden opintojaksot eriytyvät aineopintojen ja syventävien opintojen vaiheessa. Useat opintojaksot ovat kuitenkin yhteisiä sikäli, että ne voidaan lukea kumpaan tahansa oppiaineeseen. Pääaineen kokonaismerkintään sisällytetään kaikki kyseiseen oppiaineeseen hyväksyttävät opintojaksot, paitsi jos toinen koulutusohjelman kahdesta oppiaineesta on tutkinnossa sivuaineena.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Yhteiset opinnot 8 op
Kieli- ja viestintäopinnot 11 op
Pääaineen perus- ja aineopinnot 90 op
(sisältää kandidaatin tutkielman)
Muut opinnot (sivuaine ja valinnaiset) 71 op
Yhteensä 180 op

Luonnontieteiden kandidaatin tutkielman yhteydessä tehdään kypsyysnäyte, jossa osoitetaan sekä kielitaito että perehtyneisyys alaan.

Filosofian maisterin tutkinto (120 op)

Opinnot suoritetaan valitun maisteriohjelman vaatimusten mukaisesti

Pääaineen syventävät opinnot 80 op
(sisältää Pro gradu -tutkielman 40 op)
Muut opinnot 40 op
Yhteensä 120 op

Pro gradu -tutkielman yhteydessä tehdään kypsyysnäyte, jossa osoitetaan perehtyneisyys alaan. Mikäli kielitaito (suomi/ruotsi) on osoitettu kypsyysnäytteen yhteydessä alemmassa korkeakoulututkinnossa, sitä ei tarvitse osoittaa enää tässä vaiheessa.

Sivuainevalinnat

Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelmat ja niiden suosittelemat sivuaineet on esitetty alla. Maisteriohjelmat on esitelty tarkemmin omissa osioissaan.

Maisteriohjelmat ja suositeltavia sivuaineita

Pääaine tietojenkäsittelyoppi

 • Algoritmiikan maisteriohjelma: Matematiikka, tilastotiede
 • Ohjelmistokehityksen maisteriohjelma: Matematiikka, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, hallintotieteet
 • Tietokantojen ja tiedonhaun maisteriohjelma: Filosofia, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, kauppa- ja hallintotieteet, matematiikka (erityisesti logiikka)
 • Tietojärjestelmien maisteriohjelma: Kauppa- ja hallintotieteet, yhteiskuntatieteet

Pääaine vuorovaikutteinen teknologia

 • Käyttöliittymien ohjelmistokehityksen maisteriohjelma: Matematiikka, psykologia, kielitiede, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, kasvatustiede ja tilastotiede
 • Vuorovaikutteisen teknologian maisteriohjelma: Psykologia, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, kasvatustiede, tilastotiede, sosiaalipsykologia, kielitieteet

Englanninkieliset maisteriohjelmat:

Pääaine tietojenkäsittelyoppi

 • M.Sc. Programme in Software Development

Pääaine vuorovaikutteinen teknologia

 • M.Sc. Programme in Interactive Technology
 • M.Sc. Programme in User Interface Software Development

Opiskelijavaihto

Tampereen yliopisto osallistuu kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman opiskelijat voivat lähteä vaihtoon esimerkiksi ERASMUS-vaihto-ohjelman kautta tai kahdenvälisen vaihtosopimuksen perusteella. Myös harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla. Lisätietoa saa yliopiston opintotoimiston kansainvälisten asioiden osastolta http://www.uta.fi/opiskelu/kv-asiat.

Vaihtoajan opinnot kannattaa korvaavuuksien vuoksi suunnitella ja sopia Tampereen yliopistossa jo etukäteen. Sopiva vaihtoon lähdön ajankohta on kolmas tai neljäs opiskeluvuosi, jolloin pääaineen perus- ja aineopinnot ovat jo pitkällä ja antavat pohjaa alan opiskelulle kohdeyliopistossa. Opintoja suunnitellessa kannattaa tarkistaa, tarjoaako kohdeyliopisto kandidaatin- vai maisteritason opintoja. Sivuaine- ja kieliopintojakin voi käyttää osana tutkintoa.


Informaatiotieteiden yksikkö