x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikka

MATEMATIIKKA

http://www.uta.fi/sis/mattil/

Matematiikassa voidaan suorittaa seuraavat tutkinnot:

 • Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)
  Bachelor of Science (B.Sc.), Kandidat i naturvetenskaper (NaK)
 • Filosofian maisterin tutkinto (FM)
  Master of Science (M.Sc.), Filosofie magister (FM).

Filosofian maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija voi jatkotutkintona suorittaa filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot. Jatkotutkinnot on esitelty yksikön jatkotutkinto-oppaassa.

Matematiikassa on seuraavat linjat:

 • yleinen linja
 • opettajalinja.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op), yleinen linja

 1. Kandidaatin tutkintojen yhteiset opinnot 8 op
 2. Kieli- ja viestintäopinnot 11 op
 3. Pääaineopinnot vähintään 80 op
 4. Sivuaineopinnot 50–60 op
 5. Vapaasti valittavia opintoja 21–31 op

Filosofian maisterin tutkinto (120 op), yleinen linja

 1. Pääaineopinnot vähintään 80 op
 2. Vapaasti valittavia opintoja 40 op

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op), opettajalinja

 1. Kandidaatin tutkintojen yhteiset opinnot 8 op
 2. Kieli- ja viestintäopinnot 11 op
 3. Pääaineopinnot vähintään 70 op
 4. Toinen opetettava aine 0–25 op
 5. Opettajan pedagogiset opinnot (perusopinnot, aineopinnot, opetusharjoittelu) 25–60 op
 6. Vapaasti valittavia opintoja 6–41 op

Filosofian maisterin tutkinto (120 op), opettajalinja

 1. Pääaineopinnot vähintään 60 op
 2. Toinen opetettava aine 0–60 op
 3. Opettajan pedagogiset opinnot (aineopinnot, opetusharjoittelu) 0–35 op
 4. Vapaasti valittavia opintoja 0–60 op

Yksityiskohtaiset tutkintojen rakenteet on esitetty tutkintokuvausten yhteydessä.

Opintojen luonne

Matematiikan opintojaksot pyritään esittämään kokonaisuudessaan luentokursseilla, joiden seuraamiseen on varattava riittävästi aikaa. Luennoitaviin kursseihin liittyvät olennaisena osana harjoitukset. Aktiiviseen matematiikan taitoon kuuluu harjoitustehtävien käsittelytekniikka, johon voi riittävästi perehtyä ainoastaan omakohtaisella työskentelyllä. Harjoitustehtävien ratkaiseminen valaisee opetettuja teorioita ja luo harjaannusta matemaattiseen ajattelutapaan, jonka oppimiseen koko opiskelu tähtää. Jokaisen opiskelijan on etsittävä oma, henkilökohtainen opiskelutapansa. Esitettyihin asioihin on tarkoin tutustuttava ja selvitettävä itselleen kaikki vaikeatkin kohdat. Jos jokin seikka tuntuu erityisen vaikealta, on siihen perehdyttävä sitäkin huolellisemmin. Hyvän oppimistuloksen saavuttamiseksi kannattaa käyttää kirjallisuutta luentojen tukena.

Matematiikka on yliopistollisena oppiaineena luonteeltaan itsenäinen, mutta se on myös välttämätön tukiaine monille muille tieteille. Matematiikan merkitys on viime vuosikymmenien aikana ratkaisevasti laajentunut eri tieteiden piirissä, ja kehittyneessä tietoyhteiskunnassa matemaattisen tiedon tarve on suuri.

Matemaattisen tiedon hankkiminen edellyttää keskimääräistä suurempaa keskittymiskykyä ja kärsivällisyyttä tehdä itselleen selviksi uudet käsitteet, suoritetut päättelyt ja saavutetut tulokset. Matematiikan opiskelussa ei riitä, että suuri joukko asioita osataan ulkoa, vaan on ymmärrettävä asioiden keskinäiset suhteet ja tätä kautta pystyttävä käyttämään niitä hyväkseen eri tilanteissa. Kerran hyvin ymmärrettynä asia ei myöskään ole samalla tavalla muistin varassa kuin monissa muissa aineissa.

Matematiikan opintojen suorittamista koskevat ohjeet

Matematiikan opintosuoritusten arvostelussa käytetään asteikkoa hyväksytty, hylätty tai asteikkoa 0–5 (5=erinomainen, 4=kiitettävä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=välttävä, 0=hylätty).

Tutkintotodistukseen merkittävä matematiikan kokonaisarvosana määräytyy opintosuorituksista saatujen arvosanojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona. Rajatapauksissa tutkielman arvosana tai pakollisissa opinnoissa keskiarvoa parempi opintomenestys voidaan ottaa huomioon arvosanaa korottavasti.

Tutkielman aiheesta voi sopia matematiikan professorin kanssa, jolta saa myös tarkemmat ohjeet näiden töiden tekemistä varten.

Matematiikan opintojaksot suoritetaan joko kurssien yhteydessä järjestettävillä väli- ja loppukokeilla tai erillisillä tenteillä. Suoritetut viikkoharjoitukset voivat vaikuttaa arvosteluun. Joillakin opintojaksoilla edellytetään harjoitustyön tekemistä. Tentit pidetään matematiikan omina tenttipäivinä, joiden ajankohdat selviävät opetusohjelmasta ja NettiOpsusta. Tentteihin on ilmoittauduttava vähintään 7 päivää aikaisemmin NettiOpsun kautta, http://www.uta.fi/nettiopsu/. Opintojakso tentitään yleensä sille opettajalle, joka sen on viimeksi luennoinut. Muiden kuin ilmoitettujen opintojaksojen suorittamisesta on sovittava asianomaisen opettajan kanssa hyvissä ajoin.

Matematiikan kokonaismerkintöjen antaminen tutkintotodistukseen

Matematiikan opinnot on ryhmitetty kolmeksi opintokokonaisuudeksi: perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Kokonaismerkinnän 25 opintopisteen matematiikan opinnoista saa, kun on suorittanut perusopinnot ja kokonaismerkinnän vähintään 60 opintopisteen matematiikan opinnoista saa suoritettuaan perus- ja aineopinnot. Vähintään 60 opintopisteen syventävistä opinnoista saa myös kokonaismerkinnän.

Mikäli opiskelijalla on suoritettuna matematiikan opintojaksoja, joiden voidaan katsoa olevan epätarkoituksenmukaisia matematiikan hallinnan syventämisen kannalta, sijoitetaan ne tutkintotodistuksessa otsakkeen ”Muut opinnot” alle. Epäselvissä tapauksissa opinnoista on syytä neuvotella etukäteen matematiikan professorin kanssa.

Siirtymävaiheen säännöt

Seuraavassa esitettyä opetussuunnitelmaa noudattavat kaikki syksyllä 2010 tai sen jälkeen opintonsa aloittavat opiskelijat. Ennen syksyä 2010 opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat halutessaan noudattaa opintojen alkaessa tai aikana voimaan tullutta opetussuunnitelmaa, vanhan tutkintojärjestelmän (ennen syksyä 2005) mukaisen suunnitelman mukaan ei voi kuitenkaan enää valmistua. Epäselvissä tapauksissa on syytä sopia kokonaissuunnitelmasta matematiikan professorin kanssa.

Erityisesti yleistä linjaa koskevaa:

Filosofian maisterilla matematiikka pääaineenaan on mahdollisuus sijoittua esimerkiksi tutkimuksen, elinkeinoelämän tai korkeakouluopetuksen palvelukseen. Yliopistosektorin ulkopuolella sijoittuminen ja työtehtävät riippuvat usein myös valituista sivuaineista, sillä matematiikan antamat valmiudet ovat hyödyllisiä lähes kaikkien alojen tutkimus- ja suunnittelutyössä. Lisäksi tulevat kysymykseen eri oppilaitosten matematiikan lehtorin virat. Matematiikan pääaineopiskelijat ovat löytäneet yleensä hyvin työpaikan – viime aikoina usein aloilta, joissa on edellytetty tietotekniikan hallintaa. Tälläkin hetkellä matematiikan opettajien työmarkkinatilanne on hyvä ja lähitulevaisuudessa on ennustettu muodostuvan suoranaista työvoimapulaa matematiikan opettajista.

Matematiikan opiskelijalle sopivia sivuaineita ovat esimerkiksi tietojenkäsittelyoppi ja tilastotiede sekä filosofia, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, taloustieteet (esim. kansantaloustiede ja laskentatoimi), vakuutustiede ja vuorovaikutteinen teknologia. Opettajalle aikovaksi suositellaan myös sivuaineeksi fysiikkaa ja/tai kemiaa, jotka voi suorittaa Tampereen teknillisessä yliopistossa. Jälkimmäiset sivuaineet on esitelty tarkemmin myös tässä opinto-oppaassa. Sivuaineeksi voi valita myös muita TTY:n oppiaineita, esim. signaalinkäsittelyn. Opiskelijan, joka aikoo suorittaa opintojaksoja TTY:ssä, tulee hakea ns. vierailevaksi opiskelijaksi JOO-sopimuksen puitteissa.

Erityisesti opettajalinjaa koskevaa:

Opettajalinjan tavoitteena on kouluttaa matematiikan ja fysiikan/kemian/tietotekniikan opettajia. Tällöin tutkinnon pääaineena (ensimmäisenä opetettavana aineena) on matematiikka. Sivuaineeksi (toiseksi opetettavaksi aineeksi) voi valita fysiikan, kemian tai tietojenkäsittelyopin (tietotekniikan). Näiden lisäksi suoritetaan opettajan pedagogiset opinnot. Opetettavalla aineella tarkoitetaan peruskoulun, lukion tai muun oppilaitoksen opetukseen kuuluvaa ainetta. Filosofian maisterilla, joka on suorittanut opettajalinjan, on mahdollisuus sijoittua mm. peruskoulun ja lukion lehtorin tehtäviin sekä ammatillisten ja muiden oppilaitosten vastaavien yleisten aineiden opettajan tehtäviin.

Opettajalinja muodostuu pääasiassa matematiikan, fysiikan/kemian/tietotekniikan ja kasvatustieteen opinnoista. Tietotekniikka sisältyy Tampereen yliopistossa tietojenkäsittelyoppiin. Eri oppiaineiden ja niiden opiskelun luonteen selville saamiseksi opiskelijaa kehotetaan lukemaan myös yleisen linjan, fysiikan ja kemian oppiaineiden, tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman sekä aineenopettajan pedagogisten opintojen (ks. kasvatustieteiden yksikön opinto-opas) esittelyt.

Fysiikan ja kemian opinnot suoritetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikön tutkintovaatimusten mukaisesti (ks. fysiikan ja kemian oppiaineiden sivut).

Opettajan pedagogisiin opintoihin valitaan Tampereen yliopiston opiskelijoita kahdessa eri hakuryhmässä:

A) 1+ -vaiheen valinta

B) myöhemmän opiskeluvaiheen valinta.

Molemmille hakuryhmille on oma erillinen hakulomakkeensa, jotka tulevat jakoon ja nettiin hakuaikojen alkaessa.

Hakuryhmiin sijoittuminen:

1+ -vaiheen valinta: tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat Tampereen yliopiston ensimmäisen vuoden opiskelijoita, eikä heiltä vielä vaadita erityisiä opintosuorituksia. Tässä hakuryhmässä hyväksytyt opiskelijat saavat ajallisesti rajoitetun opinto-oikeuden pedagogisiin opintoihin.

Myöhemmän opiskeluvaiheen valinta: tässä ryhmässä hakevilta opiskelijoilta edellytetään, että suoritettuna on kasvatustieteen perusopinnot 25 op sekä opetettavasta aineesta vähintään 60 op.

HUOM! Tässä myöhemmän opiskeluvaiheen valintaryhmässä voivat hakea myös sellaiset TaY:n ensimmäisen vuoden opiskelijat, joilla on jo suoritettuna em. vaadittavat opinnot. Tässä ryhmässä hyväksytyksi tullessaan opiskelija aloittaa pedagogiset aineopinnot tulevana syksynä. Halutessaan ensimmäisen vuoden opiskelija, jolla on suoritettuna vaadittavat opinnot voi hakea sekä 1+ -vaiheen valinnassa että myöhemmän opiskeluvaiheen valinnassa. Mikäli opiskelija hakee molemmissa hakuryhmissä, hänen tulee täyttää molemmat hakulomakkeet. Opiskelijan tulee ottaa huomioon se, että tullessaan hyväksytyksi 1+ -vaiheen valinnassa hän ei voi aloittaa pedagogisia aineopintoja vielä seuraavana syksynä.


Informaatiotieteiden yksikkö