x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Puhetekniikka ja vokologia

PUHEOPPI

Puhe on olennainen osa yksilön itseilmaisua, sosiaalisten suhteiden ja ryhmätoiminnan perustekijä sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline. Puheoppi jakautuu kahteen linjaan: puheviestintään sekä puhetekniikkaan ja vokologiaan. Jotkin puheopin perusopintokursseista ovat yhteisiä sekä puheviestinnän että puhetekniikan ja vokologian opiskelijoille, mutta jo perusopintovaiheessa opiskelijoiden tulee valita jompikumpi linja pääaineekseen.

Sekä puheviestinnän että puhetekniikan ja vokologian opinnot jakautuvat kolmeen opintokokonaisuuteen: perusopintoihin 25 op, aineopintoihin 45 op ja syventäviin opintoihin 40 op, jonka lisäksi pääaineopiskelijat tekevät 40 op laajuisen pro gradu -tutkielman.

Puheviestinnän opinnoissa
1) perehdytään puhujan, kuulijan ja puhetilanteen väliseen suhteeseen sekä puhekäyttäytymiseen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa,
2) kehitetään kykyä arvioida ja analysoida puheviestintätaitoja ja erilaisia vuorovaikutustilanteita,
3) hankitaan valmiuksia puheviestinnän tieteelliseen tutkimukseen, opettamiseen sekä tietojen soveltamiseen eri ammattitehtävien edellyttämällä tavalla.

Puheviestinnän opinnoissa teoreettisen opiskelun lisäksi tutustutaan alan ilmiöihin myös omakohtaisen harjoittelun avulla. Puheviestinnän opinnoissa perehdytään viestintään ihmissuhteissa, julkiseen puhumiseen, ryhmässä tapahtuvaan viestintään, retoriikkaan, ammatilliseen puheviestintään, puheviestinnän teoriaan ja tutkimukseen sekä puheviestinnän opettamiseen.

Puheviestinnän opiskelijat voivat valmistuttuaan sijoittua hyvin monenlaisiin tehtäviin, joista tavallisimpia ovat opetus- ja konsultointitehtävät. Oppiaineesta valmistuneet voivat toimia myös vuorovaikutuksen ja viestinnän asiantuntijoina erilaissa suunnittelu- ja henkilöstön kehittämistehtävissä, IT-alalla, tiedotus- tai tutkimustyössä sekä viestinnän alan johtotehtävissä.


Puhetekniikan ja vokologian linjan opinnoissa
1) perehdytään
- äänen ja puheen tuottamiseen ja vastaanottamiseen, puhesignaalin akustiseen rakenteeseen sekä puhe- ja äänipiirteiden merkitykseen viestinnässä
2) kehitetään
- omaa äänellistä suorituskykyä ja kykyä analysoida muiden puhujien äänellistä suorituskykyä
3) hankitaan valmiuksia
- puhetekniikan ja vokologian tieteelliseen tutkimukseen, opettamiseen, puheen ja äänen harjoittamiseen sekä muuhun oppiaineen tietojen soveltamiseen eri ammattitehtävien edellyttämällä tavalla.

Teoreettisen opiskelun lisäksi tutustutaan alan ilmiöihin myös omakohtaisen harjoittelun avulla.

Puhetekniikan ja vokologian linjalla opiskeleville on eduksi näyttämö-, lausunta- ja lauluharrastus tai kokemus radio- ja TV-työstä.
Puhetekniikan ja vokologian linjan suorittaneet voivat toimia äänenkäytön ja puhetekniikan opettajina erilaisille ammattipuhujille ja sellaisiksi valmistuville. He voivat myös toimia äänen ja puhetekniikan asiantuntija- ja tutkimustehtävissä.


Kasvatustieteiden yksikkö