x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Luokanopettajan koulutus (doc 24 kB.)

Luokanopettajan koulutuksen tehtävänä on valmistaa opiskelijoita perusopetuksen opettajan ammattiin. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden jatkaa kasvatustieteen maisterin tutkintoon, jonka suorittaminen antaa luokanopettajan kelpoisuuden.

Aktiivinen kansalaisuus opettajankoulutuksen ydinteemana

Hämeenlinnan luokanopettajan koulutuksen tarkoituksena on kouluttaa opettajia, jotka ymmärtävät merkityksensä kasvattajina, yhteiskunnallisina vaikuttajina ja pedagogisen vallan käyttäjinä sekä oivaltavat olevansa itsekin monentasoisen vaikuttamisen, arvioinnin ja koulutuspoliittisen vallan alaisia. Tavoitteenamme on, että tulevat opettajat kykenevät ammattitaitoisesti ja kasvatuksen erityisyydestä tietoisina argumentoivaan keskusteluun oman aikamme kasvatuksesta ja koulutuspolitiikasta, ja että he oman koulunsa kehittäjinä ovat ideologisista ja poliittisista virtauksista tietoisia kasvatuksen ammattilaisia ja tarvittaessa kykeneviä kasvatuksellisten arvojen puolustamiseen.

HOPS = henkilökohtainen opetussuunnitelma

Jokainen luokanopettajan koulutuksen opiskelija laatii oman opiskelunsa tueksi kirjallisen, henkilö­kohtaisen opintosuunnitelman, jonka muodosta ja sisällöstä ilmoitetaan erikseen. HOPS:ssa opiskelija arvioi opiskelunsa keston ja vuosittain suorittamiensa opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien määrän siten, että tutkinto tulee suoritettua tavoiteajassa. Koulutusyksikkö hyväksyy laaditun HOPS:n ja sitä seurataan ja tarkistetaan tarvittaessa.

Jokaisen oppiaineen opettaja toimii oman aineensa opettajatutorina. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus keskustella opiskeluunsa liittyvistä ongelmista ja valinnoista tutorin kanssa. Lisäksi opiskelijat voivat kääntyä toimistohenkilökunnan puoleen kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Opetussuunnitelmaa koskevat ohjeet

Opiskelija suorittaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen siirtyy kasvatustieteen maisterin tutkintoon mikäli haluaa saavuttaa luokanopettajan pätevyyden. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon opintoja voi suorittaa jo kandidaatin tutkinnon opintojen yhteydessä, mutta maisterin tutkintoon kuuluvia tutkimusmenetelmäopintoja ja pro gradu -tutkielmaa ei saa aloittaa ennen kuin kasvatustieteen kandidaatin tutkinto on kokonaisuudessaan suoritettu.

Opiskelija voi valita sivuaineekseen jonkin yliopistollisista perusopintokonaisuuksista (jonolait ja yliopiston rajoitteet huomioiden) tai yksikön järjestämän sivuainekokonaisuuden. Yksikön järjestämistä sivuaineista jokainen on jaettu kahteen vuorovuosin alkavaan osakokonaisuuteen. Sivuaineen voi aloittaa kummasta osakokonaisuudesta tahansa kuitenkin siten, että opiskeljan on sitouduttava molempien osien suorittamiseen toimipaikan opetussuunnitelman mukaisesti. Tietyissä sivuainekokonaisuuksissa on mahdollista jatkaa aineopintoihin, joiden suorittaminen antaa kelpoisuuden aineen opettamiseen yhtenäisen perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla.

Aiemmin suoritettujen opintojen korvaavuus

Aiemmin suoritetut kasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) ja kasvatustieteen aineopinnot (50 op/35 ov) luetaan hyväksi kokonaisuudessaan. Opiskelijan tulee kuitenkin täydentää em. opinnot vastaamaan opettajan pedagogisia opintoja suorittamalla luokanopettajan koulutukseen kuuluvat opetusharjoittelujaksot.

Työelämäjaksot luokanopettajan koulutuksessa

Opettajankoulutuksen työelämäjaksoja kutsutaan opetussuunnitelmassa praktikum-opinnoiksi. Praktikumit sijoittuvat olennaisina osina kasvatustieteen perus- ja aineopintoihin. Niiden keskeisimpänä tavoitteena on syventää kokemusten kautta opiskelijan osaamista sekä antaa hänelle valmiuksia toimia aktiivisesti koulun kulttuurissa ja työyhteisössä.

Perus- ja aineopintojen työelämäjaksoja suoritetaan sekä opiskelijan itse valitsemassa kenttäkoulussa että Tampereen yliopiston Hämeenlinnan normaalikoulussa. Syventävien opintojen projektityöjakson paikka määritellään opiskelijakohtaisesti.

Tarkemmat tiedot työelämäjaksoista löytyvät Harjoitteluoppaasta.

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon valinnaiset opinnot

Luokanopettajan koulutuksen opiskelija voi valita vapaasti valittaviksi opinnoikseen laitoksen tarjoamia sivuaineopintoja, Tampereen yliopiston muiden tiedekuntien oppiaineita, muiden yliopistojen ja korkeakoulujen tarjoamia opintoja ja avoimen yliopiston opintoja tai kasvatustieteen syventävien opintojen valinnaisia opintojaksoja.


Kasvatustieteiden yksikkö