Opinto-oppaat 2012–2013
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sukupuolentutkimuksen opintosuunta

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuva sukupuolentutkimuksen opintosuunnan opiskelija osaa analysoida, miten sukupuoli ja seksuaalisuus jäsentävät yhteiskunnallisia rakenteita, kulttuurisia käytäntöjä, ihmisten välistä vuorovaikutusta ja identiteettejä. Opiskelija osaa soveltaa feministisiä käsitteitä ja tutkimusotteita, muodostaa tutkimusongelmia, hankkia ja käyttää erilaisia aineistoja, esittää analyysinsa kirjallisesti ja suullisesti tieteellisesti järjestyneellä tavalla, ja perustella tutkimukselliset valintansa. Näitä tietojaan ja taitojaan hän osaa soveltaa myös ammatillisissa ja muissa yhteiskunnallisissa käytännöissä.

Sukupuolentutkimuksen opintosuunnan valinneesta yhteiskuntatieteiden maisterista valmistuu sukupuolikysymysten asiantuntija, joka osaa toimia julkisen hallinnon, liike-elämän, järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan tehtävissä paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Hänellä on taito kriittisesti havainnoida ja analysoida sukupuolittavia ja seksualisoivia yhteiskunnallisia rakenteita ja käytäntöjä ja esittää muutoksen mahdollisuuksia. Tutkinto antaa kelpoisuuden hakea jatko-opintoihin.

Sisältö

Sukupuolentutkimuksen maisteriopinnot koostuvat tutkielmaopinnoista (60 op), tutkimus- ja asiantuntijataidot -opinnoista (20 op) sekä valinnaisista opinnoista (40 op).
Tutkielmaopinnot alkavat sosiaalitieteiden yhteisellä orientoivalla tutkielmaseminaarilla, jossa opiskelijat perehtyvät tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, tutkimussuunnitelman laadintaan ja tutkimusetiikkaan. Sen jälkeen siirrytään sukupuolentutkimuksen tutkielmaseminaariin, jossa laaditaan ja hyväksytään syventävien opintojen opinnäytteen tutkimussuunnitelma ja käsitellään tutkielmaan liittyviä työpapereita. Syventävien opintojen opinnäytteen tulisi valmistua tutkielmaseminaarin tai viimeistään seminaarin päättymisen jälkeisenä lukukautena.
Tutkimus- ja asiantuntijataitojen opinnot syventävät yhteiskuntatutkimuksen menetelmällisiä ja sukupuolentutkimuksen teoreettisia ja metodologisia taitoja. Lisäksi opinnot kehittävät soveltavia taitoja työssäolon, työharjoittelun, vapaaehtoistoiminnan tai kansalaisjärjestötoiminnan kautta. Tästä kokonaisuudesta menetelmä- ja teoriaopinnot suositellaan suoritettavaksi maisteriopintojen alkuvaiheessa ja työelämäopinnot taas opintojen keski- tai loppuvaiheessa.
Valinnaiset opintonsa opiskelija voi koota vapaavalintaisesti sosiaalitieteiden temaattisista opinnoista ja muiden kuin sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opintojaksoista. Valinnaisissa opinnoissa on kuitenkin suositeltavaa perehtyä erityisesti feministisen ajattelun klassikoihin.
Muut valinnaiset opinnot voivat sisältää opintoja yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopinnoista ja muiden kuin sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opintokokonaisuuksista. HOPSin laatimisen yhteydessä sovitaan, millaisista kokonaisuuksista opinnot muodostuvat. Parhaiten ne tukevat opintoja silloin, kun ne liittyvät tutkielman aihepiiriin.

Lisätiedot

Valinnaisina opintoina suositellaan:

1) Feministisen ajattelun klassikot 5 op (SOS10.9.4)
2) 15 op:n kokonaisuus yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden temaattisista opinnoista tai muiden tutkinto-ohjelmien opinnoista.


Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sukupuolentutkimuksen opintosuunta

Sukupuolentutkimuksen syventävät opinnot 80 op
Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
SOSM5 Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian ja sukupuolentutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi. Musiikintutkimuksen opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.3 Äänen ja liikkeen analyysi II tai SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritetaan valinnaisia opintoja joko sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa on opintosuuntakohtaisia suosituksia, ks. sähköinen opinto-opas.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö