Opinto-oppaat 2012–2013
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalipolitiikan opintosuunta

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuvalla sosiaalipolitiikan opintosuunnan opiskelijalla on monipuoliset tiedot ja taidot tutkia, arvioida ja kehittää sosiaalipoliittisia käytäntöjä. Hänen tieteellinen ja ammatillinen asiantuntijuutensa perustuu taitoon muodostaa sosiaalipoliittisesti mielekkäitä tutkimusongelmia, kerätä ja analysoida tarvittava kirjallinen ja empiirinen tutkimusaineisto sekä raportoida tulokset kirjallisesti ja suullisesti akateemisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Hän osaa tuottaa itsenäisesti tieteellistä tietoa sekä soveltaa sitä ammatillisissa ja muissa yhteiskunnallisissa käytännöissä. Hän on asiantuntija, joka havaitsee, analysoi ja ratkaisee hyvinvointiin, sosiaalipoliittisiin järjestelmiin ja käytäntöihin sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaan liittyviä ilmiöitä ja ongelmia. Hän kykenee toimimaan asiantuntijana julkisen hallinnon, yritysten ja järjestöjen johto- ja asiantuntijatehtävissä niin paikallisissa, kansallisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Hänellä on taito esittää vaihtoehtoja vallitseville käytännöille ja ajatustavoille.

Sisältö

Sosiaalipolitiikan maisteriopinnot koostuvat tutkielmaopinnoista (60 op), tutkimus- ja asiantuntijataidot -opinnoista (20 op) sekä valinnaisista opinnoista (40 op). Ensimmäinen opintokokonaisuus alkaa orientoivalla tutkielmaseminaarilla, jossa opiskelijat perehdytetään tutkielmaopintoihin ja pro gradu -tutkielman teon vaiheisiin. Siitä siirrytään sosiaalipolitiikan tutkielmaseminaariin, jossa hyväksytään tutkimussuunnitelma ja käsitellään opiskelijoiden tutkielmaan liittyviä papereita. Pro gradu -tutkielman tulisi valmistua tutkielmaseminaarissa tai viimeistään seminaarin päättymisen jälkeisenä lukukautena. Toinen kokonaisuus eli tutkimus- ja asiantuntijataitoihin keskittyvät opinnot syventävät sosiaalipoliittista ja tieteellistä asiantuntijuutta. Tästä kokonaisuudesta menetelmä- ja teoriaopinnot kannattaa suorittaa maisteriopintojen alkuvaiheessa ja työelämäopinnot taas opintojen keski- tai loppuvaiheessa. Kolmas kokonaisuus muodostuu valinnaisista opinnoista. Tämän kokonaisuuden opinnot opiskelija voi koota vapaavalintaisesti yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopinnoista, menetelmäopinnoista ja muiden kuin sosiaalitieteen tutkinto-ohjelman opintokokonaisuuksista. HOPSin laatimisen yhteydessä sovitaan, millaisista kokonaisuuksista valinnaisista opinnot muodostuvat. Nämä opinnot tukevat maisteriopintoja parhaiten silloin, kun ne liittyvät tutkielman aihepiiriin tai opiskelijalle tärkeän asiantuntijuuden kehittämiseen.

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot:

Suoritetaan vähintään yksi 20 tai kaksi 10 opintopisteen laajuista kokonaisuutta. Loput opinnot valitaan vapaasti tarjolla olevista mahdollisuuksista. Laajemmat kokonaisuudet tai yksittäiset opintojaksot voidaan valita sosiaalitieteiden yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemallisista kokonaisuuksista, tutkimustaito-opinnoista (esim. menetelmä- ja teoriakurssit) tai työelämää ja asiantuntijataitoa koskevista opinnoista (esim. moniammatilliset johtamisopinnot). Valinnaiset opinnot voivat sisältää kokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja myös muista tutkinto-ohjelmista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaalipolitiikan opintosuunta

Sosiaalipolitikan syventävät opinnot 80 op
Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
SOSM5 Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian ja sukupuolentutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi. Musiikintutkimuksen opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.3 Äänen ja liikkeen analyysi II tai SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritetaan valinnaisia opintoja joko sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa on opintosuuntakohtaisia suosituksia, ks. sähköinen opinto-opas.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö