Opinto-oppaat 2012–2013
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaaliantropologian opintosuunta

Osaamistavoitteet

Sosiaaliantropologian opintosuunnasta valmistuva yhteiskuntatieteiden maisteri kykenee tarkastelemaan analyyttisesti kulttuurien kirjoa ja globaalin liikkuvuuden sosiaalisia ja kulttuurisia seurauksia. Hän tuntee transnationaalin antropologian tutkimuskenttää sekä sosiaaliantropologisia teoriasuuntauksia ja oppihistoriaa. Lisäksi hän tuntee etnografisen tiedon tuottamisen prosessin ja kykenee soveltamaan sitä käytäntöön. Hän kykenee tuottamaan ja raportoimaan empiirisin tutkimusmenetelmin hankittua tietoa ja sitomaan sitä teoreettiseen ja käsitteelliseen ajatteluun. Opintosuunta kiinnittää erityistä huomiota etnisyyteen, sukupuoleen ja identiteettien muodostukseen liittyviin kansallisvaltion rajat ylittäviin, transnationaleihin ilmiöihin ja tarjoaa vahvan perustan jatko-opintoihin valitun aihepiirin parissa.

Opintosuunnan maisteriksi valmistunut kykenee soveltamaan omaksumaansa tietoa globalisoituvien yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärrystä edellyttävissä työtehtävissä niin tutkimus- kuin viranomais- ja järjestösektoreillakin. Opinnäytetyö kouluttaa valmistuneesta henkilöstä vahvan empiirisen kokemuksen omaavan erityiskysymyksen asiantuntijan niin kansallisiin kuin kansainvälisiin toimintaympäristöihin.

Sisältö

Sosiaaliantropologian maisteriopinnot koostuvat tutkielmaopinnoista (60 op), tutkimus- ja asiantuntijataidot -opinnoista (20 op) sekä vapaavalintaisista opinnoista (40 op). Maisterikoulutukseen hyväksytyiltä opiskelijoilta voidaan lisäksi vaatia täydentäviä aineopintotason sosiaaliantropologian opintoja sekä mahdollisia muita täydentäviä opintoja, kuten YTK-tutkinnon yhteisiä opintoja.

Tutkielmaopinnot alkavat sosiaalitieteiden yhteisellä orientoivalla tutkielmaseminaarilla, jossa opiskelijat perehtyvät tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, tutkimussuunnitelman laadintaan ja tutkimusetiikkaan. Samanaikaisesti aloitetaan perehtyminen etnografiseen tutkimusprosessiin. Orientoivan tutkielmaseminaarin jälkeen siirrytään sosiaaliantropologian tutkielmaseminaariin, jossa laaditaan ja hyväksytään pro gradu-tutkielman tutkimussuunnitelma ja käsitellään tutkielmaan liittyviä työpapereita. Syventävien opintojen opinnäytteen tulisi valmistua tutkielmaseminaarin tai viimeistään seminaarin päättymisen jälkeisenä lukukautena. Kiinnostuksen mukaan opiskelijalle pyritään tarjoamaan mahdollisuus tehdä pro gradu –tutkielma tutkimusryhmien yhteydessä.
Tutkimus- ja asiantuntijataitojen opinnot syventävät sosiaaliantropologisia teoreettisia ja metodologisia taitoja. Keskeistä on perehtyminen etnografiseen tutkimustapaan sekä sosiaaliantropologisen teoreettisen ajattelun suuntauksiin. Lisäksi opinnot kehittävät soveltavia taitoja työssäolon, työharjoittelun, vapaaehtoistoiminnan tai kansalaisjärjestötoiminnan kautta. Menetelmä- ja teoriaopinnot suositellaan suoritettavaksi maisteriopintojen alkuvaiheessa ja työelämäopinnot taas opintojen keski- tai loppuvaiheessa.

Valinnaiset opinnot (40 op) opiskelija voi koota haluamallaan tavalla esimerkiksi sosiaaliantropologian erikoistumisalakursseista (joita ei ole suorittanut kandidattiohjelman opinnoissa) tai yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemakokonaisuuksista sopimuksen mukaan niin, että ne parhaiten tukevat pro gradu-tutkielmaa.

Valinnaisissa opinnoissa suositellaan sosiaaliantropologian klassikoihin perehtymistä. Lisäksi opiskelija voi sisällyttää valinnaisiin opintoihinsa jonkin vieraan kielen opintoja, erityisesti siinä tapauksessa, että ne edesauttavat pro gradu-tutkielman tekoa.

Lisätiedot

Suositellaan:

- SOS 10.9.5 Sosiaaliantropologian klassikot
- Sosiaaliantropologian temaattisia kursseja, joita opiskelija ei ole suorittanut kandidaatin tutkinnossa
- yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemakokonaisuuksia, vieraan kielen opintoja tai metodiopintoja

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiaaliantropologian opintosuunta

Sosiaaliantropologian syventävät opinnot 80 op
Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
SOSM5 Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian ja sukupuolentutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi. Musiikintutkimuksen opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.3 Äänen ja liikkeen analyysi II tai SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritetaan valinnaisia opintoja joko sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa on opintosuuntakohtaisia suosituksia, ks. sähköinen opinto-opas.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö