Curricula Guides 2012–2013
x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Musiikintutkimuksen opintosuunta

Osaamistavoitteet

Filosofian maisteriksi valmistuva musiikintutkimuksen opintosuunnan opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida monipuolisesti musiikkia ja tanssia koskevaa tutkimusta ja tietoa. Hänen tieteellinen ja ammatillinen asiantuntijuutensa perustuu taitoon muodostaa mielekkäitä tutkimusongelmia musiikin- ja tanssintutkimuksen näkökulmista, kerätä ja analysoida tarvittava kirjallinen ja/tai empiirinen tutkimusaineisto sekä raportoida tulokset kirjallisesti ja suullisesti akateemisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.
Hän osaa tuottaa itsenäisesti tieteellistä tietoa sekä soveltaa sitä ammatillisissa ja muissa yhteiskunnallisissa käytännöissä. Hän kehittyy asiantuntijaksi, joka kykenee havaitsemaan, analysoimaan ja ratkaisemaan esimerkiksi ruohonjuuritason musiikilliseen toimintaan, kulttuuripolitiikkaan tai kulttuuriin ja hyvinvointiin liittyviä ilmiöitä ja ongelmia. Hän kykenee toimimaan asiantuntijana kulttuurihallinnon, yritysten ja järjestöjen johto- ja asiantuntijatehtävissä niin paikallisissa, kansallisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Hän osaa kriittisesti tarkastella vallitsevia käytäntöjä ja ajatustapoja.

Sisältö

Musiikintutkimuksen maisteriopinnot koostuvat tutkielmaopinnoista (60 op), tutkimus- ja asiantuntijataidot -opinnoista (20 op) sekä vapaavalintaisista opinnoista (40 op). Ensimmäinen opintokokonaisuus alkaa orientoivalla tutkielmaseminaarilla, jossa opiskelijat perehdytetään tutkielmaopintoihin ja pro gradu -tutkielman teon vaiheisiin. Siitä siirrytään musiikintutkimuksen tutkielmaseminaariin, jossa hyväksytään tutkimussuunnitelma ja käsitellään opiskelijoiden tutkielmaan liittyviä esseitä. Samalla syvennetään tutkimusalan tuntemusta. Pro gradu -tutkielman tulisi valmistua tutkielmaseminaarissa tai viimeistään seminaarin päättymisen jälkeisenä lukukautena. Toinen kokonaisuus eli tutkimus- ja asiantuntijataitoihin keskittyvät opinnot syventävät tieteellistä asiantuntijuutta musiikin- ja tanssintutkimuksen alueella. Tästä kokonaisuudesta menetelmä- ja teoriaopinnot kannattaa suorittaa maisteriopintojen alkuvaiheessa ja työelämäopinnot taas opintojen keski- tai loppuvaiheessa. Kolmas kokonaisuus muodostuu vapaavalinnaisista opinnoista. Tämän kokonaisuuden opinnot opiskelija voi koota vapaavalintaisesti. HOPSin laatimisen yhteydessä sovitaan, millaisista kokonaisuuksista vapaavalintaiset opinnot muodostuvat. Nämä opinnot tukevat maisteriopintoja parhaiten silloin, kun ne liittyvät tutkielman aihepiiriin tai opiskelijalle tärkeän asiantuntijuuden kehittämiseen.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelmasta musiikintutkimuksen maisteriopintoihin siirtyvältä vaaditaan Johdatus musiikin- ja tanssintutkimukseen (5 op) sekä Musiikintutkimuksen erikoistumisopinnot (vähintään 20 op). Muista tutkinto-ohjelmista ja korkeakouluista tulevilta vaaditaan vähintään näitä vastaavat opinnot musiikin- tai tanssintutkimuksen alalta.

Lisätiedot

SOSM7 (40 op) valinnaiset opinnot:

Valinnaisissa opinnoissa on mahdollista osallistua Musiikintutkijan ammatillinen kehittyminen -opintoihin (10 op). Tarkempi sisältö sovitaan kunkin opiskelijan kanssa HOPSin laatimisen yhteydessä. Jakso voi sisältää esimerkiksi työelämään liittyvää opetusta, oman musiikki/tanssitoiminnan havainnointia ja analyysia, vapaaehtoistöitä kulttuurialalla tai tutkimusavustajana toimimista. Opintojaksoon voidaan hyväksyä myös ennen opintoja tai niiden aikana kerrytettyä työkokemusta musiikki- ja kulttuurialalta. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan opetusta kulttuurialan työtehtävistä, esimerkiksi kulttuurijournalismi, kulttuurihallinto ja tuotanto, kulttuuripalvelujen markkinointi ja tuotteistaminen, kulttuurialan projektityö.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Social Sciences and Humanities
avaa kaikki

Musiikintutkimuksen opintosuunta

Musiikintutkimuksen syventävät opinnot 80 op
Tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
SOSM5 Tutkimusmenetelmät 5 op
Opiskelija valitsee yhden 5 op:n opintojakson seuraavasti: Sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian ja sukupuolentutkimuksen opintosuuntien opiskelijat: SOSM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät. Sosiaaliantropologian opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi. Musiikintutkimuksen opintosuunnan opiskelijat: SOSM5.3 Äänen ja liikkeen analyysi II tai SOSM5.2 Etnografinen tutkimusprosessi.
Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritetaan valinnaisia opintoja joko sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista opinnoista. Valinnaisissa opinnoissa on opintosuuntakohtaisia suosituksia, ks. sähköinen opinto-opas.
School of Social Sciences and Humanities